Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki lapsen elatuksesta (1975/704) 5 §

5.1 § (1983/364) Elatusapua koskevissa asioissa alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa tai uskottu mies. Alaikäisen lapsen edustajalla on oikeus edustaa lasta myös asiassa, joka koskee lapsen oikeutta saada elatusta lapsen täytettyä kahdeksantoista vuotta. Sosiaalilautakunnan oikeudesta käyttää lapsen puhevaltaa elatusapua koskevassa asiassa on säädetty lapsen elatuksen turvaamisesta annetussa laissa.

5.2 § Lastenvalvojan velvollisuudesta avustaa lasta elatusapua koskevissa asioissa on säädetty erikseen.