Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kansaneläkelaki (1956/347) 44 § (1982/572)

44.1 § (1982/572) Jos eläkkeen maksamista eläkkeensaajalle itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaavana hänen elämäntapojensa, sairautensa tai muun erityisen syyn vuoksi eikä hänelle ole määrätty holhoojaa, eläkelaitos voi päättää, että eläke maksetaan eläkkeensaajan ja hänen 42 §:ssä tarkoitettujen omaistensa huoltoon käytettäväksi eläkkeensaajan asuinkunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaanottajaksi esitetyn suostumuksella, sen jälkeen kun sosiaalilautakuntaa on kuultu, eläkkeensaajan puolisolle tai muulle sopivalle henkilölle.

44.2 § (1982/572) Edellä 1 momentin perusteella maksettavaa eläkettä saa käyttää annetun huoltoavun korvaamiseen vain sikäli kuin kysymys on huoltoapulain 34 §:n tarkoittamasta ennakosta. Muutoinkaan ei näin maksettua eläkettä ilman painavia syitä vastoin eläkkeensaajan tahtoa saa käyttää muuhun kuin sen kuukauden aikana annettavaan huoltoon, jolta eläke-erä on suoritettu. Eläkkeensaajan ollessa 43 §:n tarkoittamassa hoidossa, on 1 momentin nojalla nostetun eläkkeen käyttämisestä laitoshoitomaksujen korvaamiseen voimassa, mitä 43 §:n 3 momentissa on säädetty.

44.3 § (1982/572) Esityksen eläkkeen maksamisesta 1 momentin mukaisesti muulle kuin eläkkeensaajalle itselleen voi tehdä eläkkeensaaja, hänen puolisonsa, muu omaisensa tai se, joka on pääasiallisesti huolehtinut hänestä, sosiaalilautakunta taikka kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto.