Tämä painike vie aloitussivulle

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhouslain ja eräiden siihen liityvien lakien muuttamisesta

1.3. Perintökaari

23 luku. Perinnönjaosta

7 §. Pykälä koskee perinnönjakoa, jonka pesänjakaja toimittaa. Voimassa olevan 7 §:n mukaan osakkaan vajaavaltaisuus ei estä pesänjakajaa noudattamasta perinnönjaosta tehtyä sopimusta, jos pesänjakaja katsoo sopimuksen vajaavaltaisen edun mukaiseksi. Säännöksestä kuvastuu pesänjakajan tehtävä holhoojan toiminnan valvojana. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että pesänjakajan suorittama sopimuksen asianmukaisuuden valvonta ulottuisi myös niihin tapauksiin, joissa osakas ei ole vajaavaltainen, mutta hänelle on määrätty uskottu mies, joka edustaa häntä perinnönjaossa.

Silloin, kun pesänjakaja toimittaa jaon, jakoon ei tarvittaisi holhouslautakunnan lupaa siinäkään tapauksessa, että jako perustuu osakkaiden väliseen sopimukseen. Tämä seikka käy ilmi ehdotetun holhouslain 40 §:n 1 momentin kohdasta.

Voimaantulosäännös. Uusia säännöksiä sovellettaisiin, jos perittävä on kuollut lain voimaantulon jälkeen. Jos perittävä on kuollut tätä aikaisemmin, jaon pätevyyteen sovellettaisiin ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.