Tämä painike vie aloitussivulle

 

L lapsen elatuksen turvaamisesta (1977/122) 36 §

36.1 § Milloin lapsi on joutunut tai on vaarassa joutua elatuksen puutteeseen eikä lapsen vanhemman velvollisuutta suorittaa elatusapua ole vahvistettu tai vahvistettu elatusapu on lapsen elatukseen riittämätön, sosiaalilautakunnalla on oikeus ajaa lapsen puolesta kannetta elatusvelvollisuuden vahvistamiseksi tai elatusavun määrän korottamiseksi lapsen elatuksesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lautakunnalla on myös mainituin edellytyksin oikeus ryhtyä toimenpiteisiin vahvistetun elatusvelvollisuuden toteuttamiseksi.

36.2 § Milloin lapselle maksetaan elatustukea, sosiaalilautakunnalla on oikeus 1 momentissa tarkoitetun kanteen ajamiseen elatusavun määrän korottamiseksi riippumatta siitä, onko lapsi joutunut tai vaarassa joutua elatuksen puutteeseen.

36.3 § Sosiaalilautakunnan on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhtymistä varattava lapsen holhoojalle tai holhoojan puuttuessa uskotulle miehelle taikka lapsen huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.