Tämä painike vie aloitussivulle

 

L lapsen elatuksen turvaamisesta (1977/122) 52 §

52.1 § Sosiaalilautakunnan on 51 §:ssä mainituin poikkeuksin hakemuksetta muutettava elatusavun ennakosta ja elatustuesta annetun lain nojalla myönnetyt ennakot ja elatustuet tämän lain mukaisiksi elatustuiksi. Mainitut ennakot ja elatustuet suoritetaan tämän lain mukaisen elatustuen suuruisina taannehtivasti vuoden 1977 alusta. Edellä tarkoitettujen ennakoiden tai elatustukien ja tämän lain mukaisten elatustukien väliset erotukset on maksettava kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

52.2 § Milloin lapsella on oikeus saada 8 §:n mukaista suurempaa elatustukea, lapsen holhoojan, uskotun miehen tai huoltajan tahi muun 12 §:ssä tarkoitetun henkilön, jonka hoidossa lapsi on, on suuremman elatustuen saamiseksi ilmoitettava siitä sosiaalilautakunnalle. Suurempi elatustuki suoritetaan sen kuukauden alusta, jona edellytykset suuremman elatustuen saamiseen ovat olleet olemassa, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin vuoden 1977 alusta, jos sitä koskeva ilmoitus tehdään kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.