Tämä painike vie aloitussivulle

 

Mielenterveysasetus (1990/1247) 8 §

8.1 § Tiedoksianto. Mielenterveyslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) erityistiedoksiannosta säädetään.

8.2 § Jos potilas on alaikäinen, päätös on annettava tiedoksi hänelle, jos hän on 12 vuotta täyttänyt, ja henkilölle, jolle mielenterveyslain 11 §:n 1 momentin mukaan on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

8.3 § Jos täysi-ikäiselle potilaalle on määrätty holhooja tai uskottu mies, on päätös annettava tiedoksi myös hänelle.