Tämä painike vie aloitussivulle

 

L pienyrittäjän vuosilomarahasta (1977/408) 23 §

23.1 § Valtion ja kunnan palveluksessa olevat, kunnan luottamushenkilöt sekä muut kunnan tehtäviä suorittavat taikka tämän lain mukaisen toiminnan järjestämisessä asiantuntijoina toimivat henkilöt eivät saa ilmaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tai tehtävänsä perusteella tahi muuten ovat saaneet tietää.

23.2 § Edellä 1 momentin säännöksen estämättä voidaan salassapidettävä asia ilmaista, jos se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, tai hänen holhoojansa tai muu huoltajansa suostuu asian ilmaisemiseen.

23.3 § (1995/619) Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.