Tämä painike vie aloitussivulle

 

rikoslain (1889/39) 28:4 § (1990/769)

28:4.1 § (1990/769) Kavallus Joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta, on tuomittava kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

28:4.2 § (1990/769) Kavalluksesta tuomitaan myös se, joka anastaa löytämiään tai erehdyksen kautta haltuunsa saamiaan varoja tai muuta irtainta omaisuutta.

28:4.3 § (1990/769) Kavalluksesta tuomitaan niin ikään se, joka saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana.

28:4.4 § (1990/769) Edellä 1 momentissa tarkoitetun anastamisen yritys on rangaistava.

Rovaniemen KO 18.3.1997 / R 96/602 Kavallus