Tämä painike vie aloitussivulle

 

A rikoslain voimaanpanemisesta (1889/39C) 18 § (1973/139)

18.1 § (1973/139) Jos asianomistaja pyytää syytteen nostamista 17 §:n 1 momentissa mainitusta rikoksesta, virallinen syyttäjä on velvollinen ajamaan syytettä, jolleivät sen tueksi esitettävät todisteet ole niin vähäiset, että syyte ei perustuisi todennäköisiin syihin.

18.2 § (1973/139) Jos vajaavaltaisen holhooja tai laillisesti määrätty muu edustaja on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun rikoksen vajaavaltaista vastaan, virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen rikoksesta, vaikka syyttämispyyntöä ei olisikaan esitetty.

18.3 § (1990/301) Mitä 15 §:n 2 momentissa ja 15 a §:ssä on säädetty, on sovellettava myös tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen.