Tämä painike vie aloitussivulle

 

Ulosottolaki (1895/37A) 34 b § (1986/470)

34b.1 § (1986/470) Jos velallinen on yhteisö tai säätiö, on sen hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsenen, yhteisön sitoumuksista henkilökohtaisesti vastuussa olevan sekä yhteisön tai säätiön palveluksessa olevan täytettävä velalliselle 33, 34 ja 34 a §:ssä säädetyt velvollisuudet. Yhteisön tai säätiön palveluksessa olevalla on kuitenkin 33 §:n 3 momentissa tarkoitetut velvollisuudet vain, jos hänellä on oikeus kirjoittaa yhteisön tai säätiön nimi. Yhteisön tai säätiön nimenkirjoittajan on laadittava ja allekirjoitettava sanotun momentin mukainen luettelo yksinkin, vaikka hänellä olisi nimenkirjoitusoikeus vain yhdessä jonkun toisen kanssa.

34b.2 § (1986/470) Jos velallinen on vajaavaltainen tai jos hänelle on määrätty uskottu mies, holhooja tai uskottu mies on velvollinen vallinnassaan olevan velallisen omaisuuden osalta täyttämään sen, mitä velallisen velvollisuuksista on 33, 34 ja 34 a §:ssä säädetty.

34b.3 § (1986/470) Jos velallinen on kuolinpesä, 33, 34 ja 34 a §:ssä säädetyt velvollisuudet kuuluvat sille, jolla on pesä hallussaan.