Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouslain muuttamisesta (1976/457)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

Tämän lain säännökset eivät vapauta suorittamasta elatusapua lapselle sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, jos lapselle on ennen tämän lain voimaantuloa vahvistettu suoritettavaksi elatuaspua siihen saakka, kun lapsi on saavuttanut sopimuksessa tai päätöksessä määrätyn iän, joka on korkeampi kuin 18 vuotta.

Jos lapselle on ennen tämän lain voimaantuloa sopimuksella tai päätösellä vahvistettu suoritettavaksi elatusapua siihen saakka, kun lapsi tulee täysivaltaiseksi, ei elatusapua ole tällaisen sopimuksen tai päätöksen nojalla suoritettava sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 20 vuotta.

Mitä 2 ja 3 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava, jos lapsen elatuksesta tehtyä sopimusta tai siitä annettua päätöstä tämän lain voimaanulon jälkeen muutetaan muuttuneiden olosuhteiden tai sopimuksen kohtuuttomuuden perusteella. Elatusvelvollisuuteen vaikuttavana olosuhteiden muutoksena ei ole pidettävä sitä, että lapsi lain tultua voimaan tulee täysivaltaiseksi täytettyään 18 vuotta.

Lapsen elatusta varten vahvistettu elatusapu, joka on erääntynyt sen jälkeen, kun lapsi on tullut täysivaltaiseksi, on maksettava lapselle.