Tämä painike vie aloitussivulle

 

Väestötietoasetus (1993/886) 4 §

4.1 § Tiedot Suomen kansalaisesta. Suomen kansalaisesta talletetaan väestötietojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:

1) nimet;

2) kotikunta ja sen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot;

3) osoite ja muut asuinpaikan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä Suomesta muuttaneen osoite ulkomailla ja tieto siitä, onko oleskelu vakinaista vai tilapäistä; (1994/352)

4) syntymäkotikunta tai erityisestä syystä syntymäpaikka;

5) vanhempien nimet ja henkilötunnukset tai syntymäajat;

6) siviilisääty sekä tiedot avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta;

7) perheoikeudellinen asema;

8) aviopuolison nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

9) lasten nimet ja henkilötunnukset tai syntymäajat;

10) alaikäisen huoltoa koskevat tiedot;

11) kansalaisuus;

12) holhousta koskevat tiedot;

13) kuolinaika;

14) äidinkieli;

15) ammatti, jos henkilö on sen ilmoittanut;

16) henkilörekisterilain (471/87) ja väestötietolain (507/93) nojalla ilmoitetut rajoitukset tietojen luovuttamiselle;

17) tieto sosiaalilautakunnan huostaanotosta;

18) tasavallan presidentin, kansanedustajien sekä kunnallisissa ja kirkollisissa vaaleissa tarvittavien vaaliluetteloiden samoin kuin neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä käytettävien äänestysluetteloiden laatimista varten tarvittavat tiedot;

19) avioliiton esteiden tutkintaa ja vihkimistä varten tieto kirkkokunnasta tai rekisteröidystä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon henkilö kuuluu;

20) tiedot henkilön paikallisesta rekisteriviranomaisesta; sekä

21) väestötietojen ylläpidossa välttämättömät kirjaamismerkinnät.

4.2 § Suomen kansalaisen perheenjäsenestä, jota ei ole otettu väestötietojärjestelmään, voidaan tallettaa lisäksi osoite ja kuolinaika, jos se on Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen tai muun erityisen syyn vuoksi tarpeen ja jos tiedoista on saatu luotettava selvitys.

4.3 § Väestötietojärjestelmään voidaan merkitä myös tietopalvelussa tarpeelliset asiakasmerkinnät.