Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (1999/443) 7 §

Tietojen luovuttaminen ja salassapito

7.1 § Edunvalvontapalveluiden tuottaja on velvollinen antamaan maistraatille ja lääninhallitukselle valvontaa ja korvauksen määräämistä varten tarpeelliset tiedot toiminnastaan.

7.2 § Edunvalvontapalveluiden tuottajan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä edunvalvojan salassapitovelvollisuudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 92 §:ssä.