Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (1999/443) 13 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

13.1 § Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

13.2 § Tällä lailla kumotaan holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa 15 päivänä tammikuuta 1971 annettu laki (14/1971) (järjestämislaki) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

13.3 § Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.4 § Järjestämislaissa tarkoitettuun virkaholhoojaan sovelletaan tämän lain tultua voimaan, mitä yleisestä edunvalvojasta säädetään. Tuomioistuimen päätös, jolla virkaholhooja tai järjestämislain 2 §:ssä tarkoitettu hol-houksia hoitamaan nimetty henkilö on määrätty holhoojaksi tai uskotuksi mieheksi, pysyy voimassa tämän lain voimaantulosta huolimatta. Nimetyn henkilön oikeus saada kunnalta järjestämislain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua palkkiota määräytyy kolmen vuoden ajan tämän lain voimaantulosta aikaisemman lain mukaisesti. Tämän ajankohdan jälkeen noudatetaan, mitä asianomainen henkilö ja kunta ovat sopineet korvausperusteista.