Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (1999/443) 8 §

Korvauksen takaisinperintä

8.1 § Maistraatti voi määrätä tämän lain nojalla edunvalvontapalveluiden tuottajalle maksetun korvauksen perittäväksi takaisin osaksi tai kokonaan, jos:

8.1,1 §) korvaus on maksettu oleellisesti väärin perustein; taikka

8.1,2 §) korvauksen saaja on antanut korvauksen maksamiseen olennaisesti vaikuttaneita virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti.

8.2 § Takaisinperintää koskeva maistraatin lainvoimainen päätös voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.