Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 9 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

9.1 § Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999. Mitä edellä säädetään tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa päätöksestään holhousviranomaiselle, on kuitenkin sovellettava jo 1 päivästä marraskuuta 1999 lukien. Ilmoitus tehdään tällöin sille maistraatille, joka holhoustoimesta annetun lain tultua voimaan valvoo edunvalvojan toimintaa.

9.2 § Tämän asetuksen 4 §:n 1 momenttia sovelletaan ennen 1 päivää tammikuuta 2002 siten, että alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos siinä tarkoitetun alaikäisen osuuden tai alaikäisen omaisuuden arvo on suurempi kuin 90 000 markkaa.