KKO 1933 II 306

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1933 II 306. Medborgarna i Amerikas Förenta Stater förre sjömannen Ernst Theodor Granqvist och hans hustru Wilhelmina Maria Granqvist; forum; Klander av redovisning. Efter stämning å polisövarkonstapeln Edvard Verner Johansson, bosatt i Helsingfors stad, hade Ernst Theodor och Wilhelmina Maria Granqvist vid RR i Åbo anfört, ätt sedan Ernst Theodor Granqvist i maj, månad år 1929 inflyttat från Amerikas Förenta Stater till Finland och bosatt sig i Åbo hade han, som led av svår nervsjukdom, under därpåföljande juni ombetrott Johansson skötseln av sina angelägenheter och därvid överlämnat åt honom penningmedel till ett belopp av 324,648 mark 70 penni, varefter RR 22/12 1930, enär Ernst Theodor Granqvist till följd av sagda sjukdom var oförmögen att handhava förvaltningen av sin förmögenhet, ställt honom under förmynderskap tillsvidare och förordnat Johansson att vara hans förmyndare. Detta förmyndarförordnande hade räckt till 25/2 1931, då Wilhelmina Maria Granqvist som den 6 i sistsagda månad blivit utsedd till Johanssons medförmyndare, av RR förordnats att ensam vara förmyndare för Ernst Theodor Granqvist. Såväl sistsagda förordnande som ock RR:s förordnande av 22/12 1930 om Ernst Theodor Granqvists ställande under förmynderskap hade därpå 10/8 1931, sedan makarna Granqvist åter bortflyttat från landet, av RR upphävts. Över sin förvaltning av Ernst Theodor Granqvists medel hade Edvard Verner Johansson i mars månad 1931 avgivit tvenne redovisningar, vilka omfattade, den ena tiden från 26/6 1929 till 22/12 1930 och den andra tiden från och med 22/12 1930 till 25/2 1931. Enär sagda redovisningar emellertid vore felaktiga såtillvida, att i desamma inginge en hel del poster, som makarna Granqvist icke kunde godkänna, hade makarna yrkat att redovisningarna måtte rättas på sätt stämningen närmare vidhandengav. Genmäle avfordrad hade Edvard Verner Johansson invänt, att RR icke vore behörig att handlägga ifrågavarande mål, såvitt detsamma rörde klander av Johanssons såsom ombud handhavda förvaltningar Ernst Theodor Granqvists angelägenheter, enär nämnda förvaltning egt rum i Helsingfors, där Johansson var bosatt och haft Ernst Theodor Granqvists medel insatta i bankinrättning, och icke heller såvitt angick förmyndarredovisningen, emedan Ernst Theodor Granqvist var främmande stats medborgare och icke hade stadig vistelse i Finland, i anseende vartill Johansson yrkat käromålets avvisande. RR 2/11 1932 förklarade utrett vara, att Edvard Verner Johansson under den tid han enligt Ernst Theodor Granqvists uppdrag omhänderhaft förvaltningen av dennes egendom varit bosatt i Helsingfors, utan att Ernst Theodor Granqvist styrkt att nämnda förvaltning det oaktat handhafts i Åbo, och att Ernst Theodor Granqvist icke vid rättegångens början haft stadig vistelse i Finland, varför RR, med stöd av 4 § 10 kap. rättegångsbalken och 45 § i lagen 5/12 1929 angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur, förklarade sig icke vara behörig att handlägga saken och förty avvisade käromålet utan prövning, varhos RR ålade Ernst Theodor Granqvist att ersätta Johansson dennes rättegångskostnader. Åbo HovR 5/5 1933: ej ändring. HD u: enär RR, hos vilken förmynderskapet över Ernst Theodor Granqvist varit inskrivet, på grund härav och med avseende å det sammanhang klandret av Edvard Verner Johanssons ombudsmannaredovisning hade med klandret av hans förmyndarredovisning var behörig domstol for behandlingen av målet, prövade HD rättvist, med upphävande av HovR:s och RR:s utslag, återförvisa målet till sistsagda rätt, som ägde på anmälan upptaga detsamma till förnyad åtgärd och däri vidare lagligen förfara.