KKO 1933 II 374

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1933 II 374. Annettu 28.9.1934. Fru Aina Strandell, i egenskap av sin minderåriga dotterdotter Ringa Solveig Forss' närmaste mödernefrände -- Ringa Solveig Forss' fader gymnastikläraren Henning Forss ävensom hovrättsauskultanten Tor Brenning, såsom godman för Ringa Solveig Forss; klander av förmyndarredovisning. Tillförordnad att bevaka Ringa Solveig Forss' rätt och fördel, såvitt rörde av Henning Forss avgiven förmyndarredovisning över förvaltningen av Ringa Solveig Forss' egendom under år 1930, hade hovrättsauskultanten Brenning, på stämning å Forss, vid RR i Mariehamn anfört, att Forss, enligt vars ifrågavarande redovisning Ringa Solveig Forss' förmögenhet 1/1 1930 uppgått till 1,550,000 mark, men intill sagda års slut, trots ränteinkomster under året till ett belopp av 82,089 mark 15 penni, nedgått till 1,268,746 mark 5 penni, i sagda redovisning upptagit: 1:0) såsom utgifter under året för Ringa Solveig Forss' underhåll, läkarvård, uppfostran, sommarvistelse med mera samt avlönande av hushållerska och barnflicka ett belopp av 72,000 mark, av vilket belopp högst 24,000 mark skäligen kunde påföras den omyndiga; 2:0) såsom ersättning tillkommande Henning Forss för de merutgifter för Ringa Solveig Forss' underhåll och omvårdnad under tiden från hennes födelse 13/6 1924 till hennes moder Henning Forss' hustru Else Forss' 3/3 1927 timade död och därefter till 1/1 1930, vilka merutgifter föranletts av Else Forss' sjukdom och frånfälle och bland vilka Forss nämnt avlöningar åt examinerad barnvårdarinna och barnflicka, en summa av 70,000 mark, vilken post vore obefogad, enär det ålegat Forss såsom fader att bestrida omförmälda utgifter, helst Ringa Solveig Forss' förmögenhet tillfallit henne först vid 10 och 12/6 1929 efter hennes avlidna morfader apotekaren Ivar Strandell verkställt arvskifte, 3:0) såsom gottgörelse för de utgifter och kostnader, vilka åsamkats Henning Forss genom Else Forss' sjukdom och för vilka Forss ansett sig böra få ersättning ur Ringa Solveig Forss' medel, främst med hänsyn därtill, att den stora förmögenhet hon ärvt skulle tillfallit Henning och Else Forss gemensamt ifall icke den sistbemälda avlidit före sin fader, en summa av 150,000 mark, vilken auskultanten Brenning jämväl funnit böra utgå ur redovisningen; ävensom 4:0) under rubriken "diverse kostnader" en post å 2,764 mark 35 penni, vilken såsom icke närmares specificerad likaledes borde underkännas. I anseende härtill hade hovrättsauskultanten Brenning yrkat åläggande för Henning Forss att till Ringa Solveig Forss återbära av posten å 72,000 mark 48,000 mark och beloppen 70,000 och 150,000 mark samt 2,764 mark 35 penni i deras helhet. Aina Strandell hade i omförmäld egenskap tagit sig talan i saken och förenat sig om hovrättsauskultanten Brennings ovan beskrivna käromål samt därhos yrkat Henning Forss' förpliktande att i redovisningen gottskriva Ringa Solveig Forss ett belopp om 18 000 mark, vilket Forss före arvskiftet efter apotekaren Strandell i skilda rater fått uppbära såsom förskott å arvet efter denne, och 50,000 mark, dem Forss vid försäljningen av sin dotters arvslott erhållit utöver den kontraherade köpeskillingen ävensom att en post å 12,000 mark, som Forss påfört kreditsidan i redovisningen såsom ersättning för utgifter, dem Forss haft i samband med ifrågakomna försäljning av Ringa Solveig Forss' arvslott, måtte såsom obefogad uteslutas. RR 22/2 1932 fann, att Ringa Solveig Forss' tillgångar 1/1 1930 uppgått till 1,550,000 mark och att hennes inkomster under året stigit till inalles 82,089 mark 15 penni, för vilka belopp Henning Forss alltså varit skyldig att redovisa; att Henning Forss med hänsyn till Ringa Solveig Forss' ekonomiska ställning för hennes uppfostran, vård och uppehälle skäligen borde medgivas 4,000 mark i månaden eller för hela året 48,ooo mark; att Henning Forss uppenbarligen vid underhandlingarna med apotekaren Strandells sterbhus angående Ringa Solveigs Forss andel i kvarlåtenskapen efter apotekaren Strandell fått vidkånnas särskilda personliga omkostnader för resor och annat, vilka omkostnader rådstuvurätten, med stöd av 78 § i lagen angående förmynderskap, given 19/8 1898, ansett Forss vara berättigad att i redovisningen observera med 12,000 mark; samt att Henning Forss, då till dessa utgiftsposter ytterligare lades tre andra godkända kreditbelopp å 5,000, 4,650 och 46,928 mark 75 penni, skäligen kunnat påföra Ringa Solveig Forss utgifter till ett belopp av inalles 116,578 mark 75 penni. I anseende härtill och då Ringa Solveig Forss' tillgångar vid redovisningsårets slut förty bort uppgå till 1,515,510 mark 40 penni, men desamma enligt redovisningen utgjorde endast 1,268,746 mark 5 penni, rättade RR, på omförmält sätt ifrågavarande redovisning samt, med förkastande av därutöver i saken gjorda anspråk, ålade Henning Forss att till Ringa Solveig Forss återbära 246,764 mark 35 penni samt att i sådant avseende till auskultanten Brenning i dennes forberörda egenskap omedelbart utgiva nästnämnda belopp jämte därå från stämningsdagen 23/9 1931 upplupen 5 procents årlig ränta, varhos Henning Forss ålades att ersätta hovrättsauskultanten Brenning dennes kostnader i målet. Åbo HovR 27/1 1933: ej ändring. HD d. fann skäl icke hava anförts till annan ändring i HovR:s dom, än att, enär Henning Forss vid försäljning av sin dotters arvslott utöver köpeskillinggen betingat sig själv ett belopp av 50,000 mark och vid sådant förhållande honom icke skäligen kunde tillkomma i redovisningen såsom gottgörelse för omkostnaden vid underhandling angående sagda försäljning observerade 12,000 mark, Forss ålades att till Ringa Solveig Forss yttermera återbära nämda 12,000 mark samt i sådant avseende till hovrättsauskultanten Brenning i dennes forberörda egenskap utgiva detsamma jämte 5 procents ränta därå från stämningsdagen 23/9 1931.