KKO 1934 II 631

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1934 II 631. Talollinen Olli Hyvärinen alaikäisen talollisentyttären Irja Natrin holhoojana; kysymys holhouslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten korvausvelvollisuudesta. Olli Hyvärisen yllämainitussa holhutoimessaan Sortavalan KO:ssa ajamasta kanteesta KO 20/5 1933 lausui selvitetyksi, että herastuomarit Kaarle Vihtori Simola ja Matti Pitkänen sekä talolliset Esaias Tietäväinen, Juho Sihvonen, Antti Peuhkurinen, Ville Räty ja Antti Kokko ollessaan, Simola Sortavalan maalaiskunnan holhouslautakunnan puheenjohtajana vuosina 1930 jäi 1931 sekä muut holhouslautakunnan jäseninä, Pitkänen, Tietäväinen ja Sihvonen mainittuina vuosina, Peuhkurinen vuonna 1930 sekä Räty ja Kokko vuonna 1931 olivat laiminlyöneet velvollisuutensa vaatia Irja Natrin toisena holhoojana ja tämän varojen hoitajana vuodesta 1924 vuoden 1932 alkupäiviin toimineelta talolliselta Pekka Hyväriseltä aikanaan tiliä vuodet 1928 ja 1929 käsittävältä tilityskaudelta, mikä tili olisi ollut annettava holhouslautakunnalle viimeistään ennen 1/4 1930, ja ilmoittaa tilin antamatta jättämisestä KO:lle sekä etteivät he myöskään, Pekka Hyvärisen tultua syksyllä 1930 sairauden takia kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, olleet ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin toisen holhoojan määräämiseksi Hyvärisen sijaan sekä siten ilmeisen huolimattomuutensa kautta saattaneet Hyväriselle tilaisuuden holhutoimensa viimeisinä vuosina kavaltaa Irja Natrin varoja 29,726 markkaa 60 penniä. Tämän vuoksi KO holhouslain 5 luvun säännösten ja 8 luvun 72 §:n 3 momentin nojalla velvoitti Kaarle Vihtori Simolan, Matti Pitkäsen, Esaias Tietäväisen, Juho Sihvosen, Antti Peuhkurisen, Ville Rätyn ja Antti Kokon yhteisvastuullisesti suorittamaan Olli Hyväriselle Irja Natrin holhoojana edellämainitut 29,726 markkaa 60 penniä 5 prosentin korkoineen huhtikuun 28 p:stä 1933 sekä korvaamaan Olli Hyvärisen holhokin oikeudenkäyntikulut Viipurin HO 12/1 1934 lausui jääneen näyttämättä että Simola holhouslautakunnan puheenjohtajana ja hänen edellämainitut juttukumppaninsa saman lautakunnan jäseninä olisivat ilmeisen huolimattomuuden kautta saattaneet Irja Natrille kysymyksessä olevan vahingon, sekä sen vuoksi kumoten KO:n päätöksen ja hyläten kanteen, vapautti Simolan ja hänen myötäpuolensa KO:n määräämästä korvausvelvollisuudesta. KKO (presidentti Pehkonen ja oikeusneuvos Aminoff) p. koskei ollut näytetty, että Matti Pitkäsellä, Antti Peuhkurisella, Esaias Tietäväisellä, Antti Kokolla, Ville Rädyllä ja Juho Sihvosella toimiessaan edelläsanottuina aikoina holhouslautakunnan jäseninä olisi ollut sellaista tietoa Pekka Hyvärisen tilitysvelvollisnutensa laiminlyömisestä tai hänen puheenalaisessa holhutoimessaan ilmenneestä muusta epäsäännöllisyydestä, että heillä olisi ollut aihetta tehdä holhouslautakunnassa aloite toimenpiteisiin ryhtymiseksi Pekka Hyväristä vastaan, tahi että he muutenkaan ilmeisellä huolimattomuudella tai muulla sellaisella tuottamuksella olisivat syypäät Irja Natria kohdanneeseen kysymyksessäolevaan vahinkoon, niin KKO katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä, mikäli se koski Matti Pitkästä ja hänen äskenmainittuja myötäpuoliansa vastaan ajettua kannetta. Mitä sitä vastoin tuli Kaarle Vihtori Simolaa vastaan tehtyyn kanteeseen, niin koska Simolan, joka holhouslautakunnan puheenjohtajana oli ollut velvollinen huostassaan olleessa lautakunnan arkistossa säilytettyjen asiakirjojen johdolla ensi kädessä - tarkkailemaan Pekka Hyvärisen toimintaa holhutoimessaan ja havaittuaan, ettei Hyvärinen aikanaan ollut tehnyt tiliä vuosien 1928 ja 1929 tilityskaudelta, viivytyksettä ilmoittamaan asian holhouslautakunnan käsiteltäväksi, mutta Simola oli tämän laiminlyönyt ja hän siten ilmeisellä huolimattomuudellaan oli ollut syypää holhouslautakunnan, KO:n päätöksessä mainittuun törkeään toimettomuuteen, niin ja muuten KO:n lausumin perustein KKO harkitsi oikeaksi, muuttaen tässä kohden HO:n päätöstä, jättää KO:n päätöksen lopputuloksen Kaarle Vihtori Simolan kohdalta pysyväksi. (Eriävinä mielipiteinään lausuivat, oikeusneuvos Ekholm: "Katson selvitetyksi, että Kaarle Vihtori Simola, Matti Pitkänen, Esaias Tietäväinen, Juho Sihvonen ja Antti Penhkurinen ovat KO:n mainitsemalla tavalla ilmeisen huolimattomuutensa kautta tuottaneet Irja Natrille KO:n päätöksessä todetun vahingon, mutta sitä vastoin jääneen näyttämättä, että myös Ville Räty ja Antti Kokko, jotka vasta vuodesta 1931 alkaen ovat kuuluneet holhouslautakuntaan, olisivat osoittaneet puheenalaisessa suhteessa ilmeistä huolimattomuutta, minkä vuoksi harkitsen oikeaksi, muuttaen HO:n päätöstä, mikäli se koskee Simolaa, Pitkästä, Tietäväistå, Sihvosta ja Peuhkurista, jättää asian heidän kohdaltaan KO:n päätöksen varaan." -- Oikeusneuvos Saloheimo: "koska holhouslautakunnan, jolle eri henkilöt olivat vuosina 1928 ja 1929 huomauttaneet Pekka Hyvärisen heikosta taloudellisesta asemasta olisi pitänyt kohta 1/4 1930 jälkeen, havaittuaan että Hyvärinen, jonka hallussa Irja Natrin rahavarat holhouslautakunnan tieten olivat, ei ollut jättänyt holhouslautakunnalle tilejä mainittujen varojen hoidosta vuosilta 1928 ja 1929, ryhtyä toimenpiteisiin Hyvärisen erottamiseksi holhoojatoimestaan, mutta holhouslautakunta on sen laiminlyönyt, niin katson että holhouslautakunnassa vuonna 1930 olleet Kaarle Vihtori Simola, Matti Pitkänen, Esaias Tietäväinen, Juho Sihvonen ja Antti Peuhkurinen tällä sekä myös KO:n mainitsemalla tavalla ovat ilmeisen huolimattomuutensa kautta tuottaneet Irja Natrille KO:n päätöksessä todetun vahingon, mutta että sitävastoin Ville Räty ja Antti Kokko, jotka vasta vuodesta 1931 alkaen ovat kuuluneet holhouslautakuntaan, eivät ole osoittaneet puheenalaisessa suhteessa ilmeistä huolimattomuutta, minkä vuoksi yhdyn oikeusneuvos Ekholmin lausunnon lopputulokseen." -- Oikeusneuvos Järnefelt: ei muutosta.)