KKO 1936 II 66

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1936 II 66. Annettu 4.2.1936. Lyseolainen Tor Erik Aarne Kindt ja hänen isänsä vanhempi hallitussihteeri Knut Ernst Kindt, mainitun alaikäisen poikansa holhoojana; yksin teoin tehdyt moottoriajoneuvon varomaton kuljettaminen ja vaikeata vähäisemmän ruumiinvamman tuottamus jutun yhteydessä ei ole otettu tutkittavaksi moottoriajoneuvon omistajaa vastaan kohdistettua siviilioikeudellista korvausvaatimusta. Tor Erik Aarne Kindt ja hallitussihteeri Kindt, sanotussa holhoojantoimessaan, olivat Helsingin RO:ssa lausuneet, että autonkuljettaja Hilding Albin Virtanen oli 10/9 1934 Helsingissä, saavuttuaan kuljettamallaan, A. B. Hartwall O. Y:n omistamalla kuorma-autolla Pohjois-Rautatienkadulta pitkin Runeberginkatua viimeksimainitun ja Arkadiankadun risteykseen ja ryhtyessään siinä kaartamaan oikealle Arkadiankadun suuntaan, ohjannut autoa niin varomattomasti, että sen vasen etupyörä oli koskettanut sanotussa risteyksessä Runeberginkadun poikki menevällä suojatiellä kulkevan Tor Erik Aarne Kindtin oikeaan jalkaan seurauksin, että sääri- ja pohjeluut olivat murtuneet, minkä vuoksi Tor Erik Aarne Kindt ja hallitussihteeri Kindt olivat vaatineet Virtasen tuomitsemista rangaistukseen moottoriajoneuvon varomattomasta kuljettamisesta. ja ruumiinvamman tuottamuksesta sekä Virtasen ja A. B. Hartwall O. Y:n velvoittamista yhteisvastuullisesti suorittamaan heille korvaukseksi lääkitsemiskuluista 2,080 markkaa, Tor Erik Aarne Kindtin kärsimästä kivusta ja särystä 2,000 markkaa ja muista asian takia olleista kustannuksista 1,488 markkaa, kaikki erät korkoineen, minkä lisäksi Tor Erik Aarne Kindt ja hallitussihteeri Kindt olivat pidättäneet oikeuden vastedes vaatia lisäkorvausta vamman takia ehkä vielä aiheutuvista lääkitsemiskustannuksista. Sittenkuin Hilding Albin Virtasta ja A. B. Hartwall O. Y:tä sekä edellämainittua kuorma-autoa koskevan vastuuvakuutuksen antajaa, Keskinäistä Vakuutusyhtiötä Sampoa oli asiassa kuultu, RO, jossa myös virallinen syyttäjä oli ottanut jutussa puhevallan, 7/1 1935 lausui selvitetyksi, että Hilding Albin Virtanen oli ilmoitetussa tilaisuudessa ennen hänen kuljettamansa auton kääntymistä Runeberginkadulta Arkadiankadulle hiljentänyt sen vauhtia, joka sitä ennenkin oli ollut vain noin 15 kilometriä tunnissa, ja kiertänyt auton suunnanosoittajan oikealle sekä tehnyt käännöksen lyhyessä kaaressa, mutta että Tor Erik Aarne Kindt, jonka näkötarkkuus oli normaalia alempi ja joka todennäköisesti ei sen vuoksi ollut huomannut autoa ennenkuin se oli ollut aivan lähellä, oli tällöin hätääntyneenä ottanut askeleen auton kulkusuuntaan ja siten joutunut auton eteen edelläkerrotuin seurauksin: minkä vuoksi ja kun oli jäänyt näyttämättä että Virtanen kerrotussa tilaisuudessa olisi syyllistynyt liikennesäännösten rikkomiseen, RO, katsoen auton törmäämisen Tor Erik Aarne Kindtiin tapahtuneen tapaturmasta hylkäsi jutussa tehdyt rangaistus- ja korvausvaatimukset. Turun HO 28/11 1935 jätti asian RO:n päätöksen varaan ja velvoitti hallitussihteeri Kindtin korvaamaan Hilding Albin Virtaselle, A. B. Hartwall O. Y:lle ja Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle Sammolle näiden kulut HO:ssa. KKO p: samalla kuin oikeuksien lausunnot Tor Erik Aarne Kindtin ja hallitussihteeri Kindtin kysymyksessäolevan auton omistajaa A. B. Hartwall O. Y:tä vastaan kohdistamasta korvausvaatimuksesta kumottiin ja poistettiin, koska mainittua siviilioikeudellista vaatimusta ei olisi saanut ottaa tutkittavaksi tämän rikosjutun yhteydessä, KKO, tutkiessaan muutoin jutun, katsoi selvitetyksi, että Hilding Albin Virtanen, ajaessaan edellämainitussa tilaisuudessa autolla puheenaolevalle suojatielle, oli laiminlyönyt Helsingin kaupungin 2/12 1931 kaupunginvaltuuston hyväksymän ja sitten asianmukaisesti vahvistetun liikennejärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaisesti noudattaa erityistä valovaisuutta ja tarkkaavaisuutta mistä oli johtunut, että auto oli yllämainituin seurauksin törmännyt suojatiellä kulkemassa olleeseen Tor Erik Aarne Kindtiin. Tämän vuoksi KKO harkitsi oikeaksi, kumoten alempien oikeuksien päätöksen, moottoriajoneuvoliikenteestä 18/1 1929 ann. asetuksen 47, 48, 72 ja 73 §:n sekä rikoslain 21 luvun 11 §:n 2 momentin ja 7 luvun 1 §:n nojalla tuomita Hilding Albin Virtasen yksin teoin tehdyistä moottoriajoneuvon varomattomasta kuljettamisesta ja vaikeata vähäisemmän ruumiinvamman tuottamuksesta 15 päiväsakkoon eli, kun hänen päiväsakokseen määrättiin 15 markkaa, maksamaan sakkoa 225 markkaa tai varoja puuttuessa pidettaväksi 15 päivää vankeudessa. Sen ohessa Hilding Albin Virtanen velvoitettiin suorittamaan hallitussihteeri Kindtille korvaukseksi päälleajosta aiheutuneista lääkitsemiskuluista 2,080 markkaa, Tor Erik Aarne Kindtin kärsimästä kivusta ja särystä 2 000 markkaa ja muista hallitussihteeri Kindtillä asian vuoksi olleista kuluista 1,000 markkaa eli siis yhteensä 5,080 markkaa, minkä lisäksi Tor Erik Aarne Kindtille ja hallitussihteeri Kindtille pidätettiin oikeus vastedes erikseen vaatia heidän mainitsemaansa lisäkorvausta.

Huom! Kangas, Urpo: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Tampere: A-Tieto Oy, 1987. S. 368 verr. s. 85 av. 160. Teoksessa viitataan tähän tapaukseen, mutta tässä siteerattuna tapauksella on aivan eri sisältö kuin Kankaan kirjassa.