KKO 1939 I 1

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1939 I 1. Poissaolevalle ei voida määrätä uskottua miestä siinä milessä, että tämä poissaolevan puolesta ottaisi vastaan haasteen häntä vastaan vireille pantavassa oikeudenkäynnissä.

Työmies Iivar Peltolalle, talollisenpojille Eino ja Eerik Peltolalle, työmiehenvaimo Iida Ester Alaoutiselle sekä Mariana Kuuselalle ynnä New Yorkin kaupungissa Amerikan Yhdysvalloissa asuvien työmiesten Simo ja Martti Peltolan ja ulkomailla olevien talollisenlasten Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolan tätä juttua varten määrätylle uskotulle miehelle varatuomari Samuel Maslovatille toimitetun haasteen pohjalta talonomistaja Martti Kolkka oli Särkijärven KO:ssa lausunut, että Simo, Iivar, Eino, Eerik, Martti, Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolan, Iida Ester Alaoutisen ja Mariana Kuuselan isä, 4/6 1935 kuollut talollinen Eerik Simonpoika Peltola oli sitoutunut Martti Kolkalle vaadittaessa suorittamaan 7/1 1934 tunnustamassaan velkakirjassa 15,560 markkaa 7 prosentin korkoineen ja seuranneen kesäkuun 7 p:nä antamassaan velkakirjassa 500 markkaa 6 prosentin korkoineen ja että hän sitä paitsi oli saamassa Eerik Simonpoika Peltolan kuolinpesältä muun muassa siemenviljan hankkimiseen ja Eerik Simonpoika Peltolan hautaamiseen antamistaan rahamääristä esittämänsä laskun mukaisesti 1,824 markkaa. Tämän vuoksi Martti Kolkka oli vaatinut Eerik Simonpoika Peltolan edellismainittujen lasten ja oikeudenomistajain velvoittamista hänelle kuolinpesän varoilla suorittamaan ylläsanottujen velkakirjojen perusteella 15,560 markkaa 7 prosentin korkoineen tammikuun 7 p:stä 1934 ja 500 markkaa 6 prosentin korkoineen kesäkuun 7 p:stä 1934 sekä edellismainitun laskun määrän 1,824 markkaa korkoineen.

Sittenkuin Iivar, Eino ja Eerik Peltola sekä Iida Ester Alaoutinen olivat väittäneet, ettei Simo, Martti, Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolaa ollut laillisesti haastettu koska haasteesta oli annettu tieto vain heidän uskotulle miehelleen varatuomari Maslovatille, sekä sen vuoksi ja kun laki perikunnan ollessa oikeudenkäynnissä vastaajana edellytti, että kaikkien sen jäsenten tuli olla laillisesti juttuun haastetut ennenkuin muiden sen jäsenten tarvitsi ryhtyä asiaan vastaamaan, kieltäytyneet pääasiaan vastaamasta, KO oikeudenkäynnissä 30/8 1937 julistamassaan päätöksessä, koska KO oli määrännyt mainittujen ulkomailla olleiden henkilöiden uskotuksi mieheksi tätä juttua varten varatuomari Maslovatin ja haaste juttuun oli hänelle laillisesti tiedoksiannettu, hylkäsi tehdyn väitteen.

Simo ja Martti Peltolan itse ryhdyttyä jutussa vastaamaan sekä Iivar Peltolan ja hänen KO:ssa olleitten muiden myötäpuoltensa paitsi Martti Peltolan vastustettua kannetta KO 12/1 1938 julistamassaan päätöksessä lausui selvitetyksi että Martti Kolkka oli Eerik Simonpoika Peltolan kuolinpesältä saamassa kanteessa mainittujen 2 velkakirjan sisällykset, minkä vuoksi ja samalla kuin kanne muussa osassa toteensaattamattomana hylättiin, KO velvoitti Simo, Iivar, Eino, Eerik ja Martti Peltolan, Iida Ester Alaoutisen, Mariana Kuuselan sekä varatuomari Maslovatin, viimeksimainitun Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolan uskottuna miehenä Eerik Simonpoika Peltolan kuolinpesän varoista Martti Kolkalle suorittamaan velkakirjojen sisällykset 15,560 markkaa 7 prosentin korkoineen tammikuun 7 p:stä 1934 ja 500 markkaa 6 prosentin korkoineen seuranneen kesäkuun 7 p:stä sekä yhteisvastuullisesti korvaamaan Kolkan oikeudenkäyntikulut.

Martti Kolkka toiselta sekä Iivar, Eino ja Eerik Peltola ynnä Iida Ester Alaoutinen toiselta puolen hakivat muutosta.

Viipurin HO (hovioikeudenneuvokset Lindeman ja Koskia sekä asessori Multanen) t. 30/6 1938 katsoi, etteivät Iivar Eino ja Eerik Peltola sekä Iida Ester Alaoutinen olleet esittäneet syytä muuttaa KO:n väitepäätöstä eikä lopullistakaan päätöstä sekä ettei Martti Kolkankaan muutoksenhaku aiheuttanut muulla tavoin KO:n päätöksen muuttamista kuin että, koska jutussa oli selvitetty, että Kolkka oli saamassa Eerik Simonpoika Peltolan kuolinpesältä hänen siemenviljan hankkimista varten suorittamansa 237 markkaa sekä Eerik Simonpoika Peltolan hautauskuluina maksamastaan ruumisarkusta 300 markkaa ja Säkkijärven Osuuskaupasta hautajaisia varten otetuista tavaroista 600 markkaa, Simo, Iivar, Eino, Eerik ja Martti Peltola, Iida Ester Alaoutinen, Mariana Kuusela sekä varatuomari Maslovat, viimeksimainittu Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolan uskottuna miehena, velvoitettiin Eerik Simonpoika Peltolan kuolinpesän varoista suorittamaan KO:n päätöksessä määrätyn maksuvelvollisuuden lisäksi 1,137 markkaa 5 prosentin korkoineen oikeudenkäynnin alusta elokuun 30 päivästä 1937.

Iivar, Eino ja Eerik Peltola sekä Iida Ester Alaoutinen hakivat muutosta.

KKO (presidentti Pehkonen sekä oikeusneuvokset Idestam, Kaila ja Kekomäki) t. 11/1 1939: koska varatuomari Maslovat oli ulkomailla olevien Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolan puolesta 7/8 1937 ottanut vastaan haasteen tähän juttuun ja sitten oikeudenkäynnissäkin heitä edustanut vain asianomaisen kihlakunnantuomari Martti Kolkan anomuksen johdosta Maslovatille 18/5 1937 antaman ja KO:n sitten uudistaman määräyksen nojalla uskottuna miehenä valvoa Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolan oikeutta ja etua tässä asiassa, mutta kihlakunnantuomarilla ja KO:lla, siihen nähden ettei Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolaa itseänsä ollut asiaan vastaajiksi haastettu ja ettei heillä siis saattanut olla etua ja oikeutta siinä valvottavana, ei ollut lakiin perustuvaa oikeutta tuon määräyksen antamiseen,

sen vuoksi ja kun varatuomari Maslovat näin ollen ei ollut pätevä asiassa edustamaan Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolaa ja juttu siten oli tullut KO:ssa ratkaistuksi heitä asianmukaisesti kuulematta,

KKO harkitsi oikeaksi kumota ja poistaa HO:n tuomion ja KO:n väite- ja lopullisen päätöksen sekä palauttaa jutun KO:teen, jonka tuli ilmoitettaessa ottaa se uudelleen käsiteltäväksi ja siinä laillisesti menetellä.

(Oikeusneuvos Hakulinen lausui: Koskei ole näytetty Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolaa oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:n mukaisesti haastetun juttuun vastaajiksi, vaan haaste on annettu tiedoksi varatuomari Maslovatille heidän oikeuttaan ja etuaan valvomaan määrättynä uskottuna miehenä, sen vuoksi ja kun varatuomari Maslovatilla näin tiedoksi annetun haasteen johdosta ei ole ollut oikeutta ryhtyä sanottujen päämiestensä puolesta vastaamaan pääasiaan eikä KO:n niin ollen olisi pitänyt ottaa juttua lopullisesti käsiteltäväkseen määräämättä sitä ennen Aino, Anna Sohvi ja Olga Helena Peltolaa haastettavaksi vastaamaan kanteeseen, harkitsen oikeaksi kumota ja poistaa HO:n tuomion ja KO:n väite- ja lopullisen päätöksen sekä palauttaa jutun KO:teen, jonka tulee ilmoitettaessa ottaa se uudelleen käsiteltäväksi ja siinä laillisesti menetellä.)