KKO 1940 II 179

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1940 II 179. Talollinen Karl Edvard Försti ja hänen vaimonsa Toini Aliina Försti--talollinen Herman Wiljamaa ja Förstin puolisoiden alaikäisen tyttären Terttu Maria Förstin uskottu mies, talollinen Jaakko Ulvinen; takaisinsaanti; kiinteistön kauppa ulosottolain voimaanpanoasetuksen 29 §:n ja konk. säännön 46 §:n b kohdan nojalla julistettu mitättömäksi; alaikäisen ostajan kauppaa varten määrätty uskottu mies katsottu oikeutetuksi edustamaan alaikäistä jutussa. Sitten kun Herman Wiljamaan Karl Edvard Förstiltä olevan saatavan suorittamiseksi Förstin luona 15/12 1938 toimitetussa ulosmittausyrityksessä oli todettu, ettei Förstillä ollut ulosmitattavaa omaisuutta, Wiljamaa oli Förstin puolisoille ja Jaakko Ulviselle, viimeksimainitulle hänen uskotun miehen toimessaan, toimitetuin haastein Isonkyrön KO:ssa lausunut, että Förstin puolisot olivat edellisen syyskuun 29 p:nä kauppakirjan muotoon laaditulla asiakirjalla Ulvisen toimiessa Terttu Maria Förstin uskottuna miehenä, eläkettä vastaan luovuttaneet omistamansa puolet Mäki-Salon, Kumurin ja Mäkisalon tiloista RN:ot 125, 128 ja 427 Isonkyrön pitäjän Palhojaisten kylässä irtaimistoineen Terttu Maria Förstille, joka oli saanut lainhuudot noihin tilanosiin seuranneen lokakuun 26 p:nä. Mutta kun mainittu luovutus oli tehty Förstin puolisoiden velkojain haitaksi ja heidän oikeutensa loukkaamiseksi eikä sillä ollut tarkoitettukaan omistusoikeuden siirtämistä, vaan omaisuuden suojaamista Förstin puolisoiden velkojilta kaupan varjolla, Herman Wiljamaa oli vaatinut kerrotun kaupan ja sen perusteella annetun lainhuudon julistamista mitättömiksi. Karl Edvard Förstin ja hänen asiakumppaniensa väitettyä, ettei Jaakko Ulvinen, joka oli määrätty Terttu Maria Förstin uskotuksi mieheksi ainoastaan edellä mainittua kauppaa varten, ollut oikeutettu edustamaan Terttu Maria Förstiä oikeudenkäynnissä, KO 28/2 1939 julistamallaan väitepäätöksellä, koska Ulviselle annettu uskotun miehen määräys käsitti valtuuden edustaa Terttu Maria Förstiä myös esillä olevassa Ulvisen sanotussa toimessaan tekemän kaupan pätevyyttä koskevassa oikeudenkäynnissä, hylkäsi väitteen. Karl Edvard Förstin ja hänen asiakumppaniensa tämän jälkeen vastustettua kannetta KO p. 31/3 1939 lausui selvitetyksi, että kysymyksessä olevan kaupan tarkoituksena oli ollut Förstin puolisoiden velkojien oikeuden loukkaaminen, minkä vuoksi KO ulosottolain voimaanpanoasetuksen 29 §:n ja konkurssisäännön 46 §:n b kohdan nojalla julisti kaupan puretuksi ja sille saadun lainhuudon mitättömäksi sekä velvoitti Karl Edvard Förstin ja hänen myötäpuolensa, Jaakko Ulvisen Terttu Maria Förstin uskottuna miehenä, yhteisvastuullisesti korvaamaan Wiljamaan kulut jutusta. Vaasan HO t. 8/2 1940 pysyttäen voimassa edellämainitun väitepäätöksen, jätti asian KO:n lopullisen päätöksen varaan sekä velvoitti Förstin puolisot yhteisvastuullisesti suorittamaan Herman Wiljamaalle korvausta hänellä jutusta HO:ssa olleista kuluista. KKO t: ei muutosta.