KKO 1940 II 271

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1940 II 271. Förmyndarnämnden i Degerby kommun samt hemmansägarhustrun Alma Ingeborg Nordström, ömsesides besvärande i förmynderskapsärende; moder skilts från förmynderskapet för sina minderåriga barn. På yrkande av förmyndarnämnden i Degerby kommun förklarade Degerby HR medelst u. 1/9 1939 utrett vara, att Alma Ingeborg Nordström i egenskap av förmyndare för sina minderåriga barn i sitt tidigare äktenskap Gretel Ingeborg och Göran Vilhelm Nyman utnyttjat avkastningen från dem tillhöriga Framnäs rn:o 21, Rönn rn:o 11 och halva Bäckäng rn:o 210 benämnda lägenheter i Tvära by på sådant sätt, att förvaltningen av förmynderskapet därigenom äventyrats, samt använt sagda avkastning till egen fördel, utan att bevisligen därför på ett tillfredsställande sätt gottgöra Gretel Ingeborg och Göran Vilhelm Nyman, varför och då Alma Ingeborg Nordström sålunda i väsentlig mån brutit mot sin plikt såsom förmyndare HR, med stöd av 2 mom. 57 §:n i lagen angående förmynderskap skilde Alma Ingeborg Nordström från förmynderskapet samt förordnade jordbrukaren Arne Avellan till Gretel Ingeborg och Göran Vilhelm Nymans förmyndare, varjämte Alma Ingeborg Nordström ålades att ersätta förmyndarnämnden rättegångskostnaden. Åbo HovR lät medelst u. 20/6 1940 vid HR:s utslag bero i övrigt förutom att Alma Ingeborg Nordström i anseende till sakens beskaffenhet befriades från att erlägga den förmyndarnämnden i ärendet tilldömda rättegångskostnadsersättningen. HD u. prövade rättvist med ändring av HovR:s utslag fastställa HR:s utslag i saken.