KKO 1942 I 13

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1942 I 13. Isän myytyä tilansa kolmelle pojallensa, joista yksi oli kauppaa päätettäessä ollut alaikäinen, on kauppa isän kuoltua neljännen veljen kanteesta, jossa on vaadittu kauppaa julistettavaksi kokonaisuudessaan mitättömäksi, julistettu mitättömksi vain mikäli se koski alaikäisen ostamaksi osuudeksi katsottavaa kolmannesta tilasta.

Talollinen Olli Karttunen oli Kontiolahden KO:ssa lausunut, että hänen sekä Eino, Hannes ja Viljo Karttusen 5/2 1938 kuollut isä talollinen Antti Karttunen oli marraskuun 21 p:lle 1937 päivätyllä kauppakirjalla, jonka julkinen kaupanvahvistaja todistajineen oli seuranneen joulukuun 18 p:nä todistanut oikeaksi, myynyt Kontiolahden pitäjän Kontiolahden kylässä omistamansa Juonalan tilan R.N:o 206 sekä puolet tilan irtaimistoa Eino, Hannes ja Viljo Karttuselle 70,000 markan hinnasta, josta 500 markkaa oli maksettu kauppakirjaa allekirjoitettaessa ja 27,000 markkaa oli suoritettava eri erinä Antti Karttusen toisille lapsille Hilja, Tyyne Aliina ja Heikki Karttuselle sekä loppuhinta kuittautuva Antti Karttuselle annettavaa elinkautista eläkettä vastaan, kuin myös että Eino, Hannes ja Viljo Karttunen, olivat 8/12 1938 tämän kaupan nojalla saaneet lainhuudon Juonalan tilaan. Koska Viljo Karttunen 11/2 1921 syntyneenä oli kaupan tehdessään ollut alaikäinen eikä niin ollen ollut voinut pätevästi kauppaa päättää, Olli Karttunen oli vaatinut mainitun tilankaupan ja sen perusteella annetun lainhuudon julistamista kokonaisuudessaan mitättömiksi.

Eino ja Hannes Karttusen sekä Viljo Karttusen holhoojan talollisenlesken Karttusen vastustettua kannetta KO p. 2/12 1940 siinä mainituin perustein hylkäsi kanteen.

Olli Karttunen haki muutosta.

Viipurin HO (hovioikeusneuvos Snellman ja asessori Lehtonen) t. 5/6 1941 lausui selvitetyksi, että Viljo Karttunen julkisen kaupanvahvistajan todistaessa oikeaksi kanteessa mainitun kauppakirjan oli ollut alaikäinen sekä ettei hänellä tässä tilaisuudessa ollut ollut laillista edunvalvojaa, minkä vuoksi ja kun niin ollen laillista kauppaa ei tällöin ollut syntynyt eikä sillä seikalla, että Antti Karttusen kuoltua Anna Karttunen 20/10 1938 ja Viljo Karttuselle määrätty uskottu mies herastuomari Teppo Hyttinen seuranneen joulukuun 8 p:nä olivat hyväksyneet sanotun kaupan, ollut voinut olla sitä merkitystä, että puheenalaisen kaupan sen perusteella olisi katsottava tulleen päteväksi, HO, muuttaen KO:n päätöstä, julisti kysymyksessä olevan tilankaupan ja sen perusteella myönnetyn lainhuudon mitättömiksi mikäli ne koskivat Viljo Karttusen ostamaksi osuudeksi katsottavaa kolmannesta Juonalan tilaa.

(Asessori Rissanen katsoi selvitetyksi, että Viljo Karttunen asianomaisen julkisen kaupanvahvistajan todistaessa oikeaksi kysymyksessä olevan kauppakirjan oli ollut alaikäinen sekä ettei hänellä tässä tilaisuudessa ollut ollut laillista edunvalvojaa. Sen vuoksi ja kun niin ollen laillista kauppaa kiinteästä omaisuudesta ei ollut voinut tällöin syntyä eikä sillä seikalla, että Antti Karttusen kuoltua Anna Karttunen 20/10 1938 ja Viljo Karttuselle määrätty uskottumies herastuomari Teppo Hyttinen seuranneen joulukuun 8 p:nä olivat hyväksyneet sanotun kaupan, saattanut olla sitä merkitystä, että kaupan sen perusteella olisi katsottava käyneen päteväksi, ja koska lisäksi täytyi katsoa, että myyntisopimusta tehtäessä sen oleellisena edellytyksenä molemmin puolin oli ollut, että kauppa käsittäisi kaiken kauppakirjassa mainitun omaisuuden, asessori harkitsi oikeaksi, kumoten KO:n päätöksen, julistaa kaupan ja sen nojalla annetun lainhuudon mitättömiksi. Asian laatuun nähden Olli Karttunen kuitenkin sai itse kärsiä hänelle asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.)

Olli Karttunen haki muutosta.

KKO (presidentti Neovius sekä oikeusneuvokset Lyytikäinen, GyIling, Petäys, Laurila, Ekholm, Möller, Autio, Nevanlinna ja Lumme) t. 22/4 1942 katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota, joka siis jäi pysyväksi.

(Oikeusneuvos Piipponen lausui: "Koska Juonalan tila kysymyksessä olevan kauppakirjan mukaan on siinä mainitun irtaimiston ohella myyty Eino, Hannes ja Viljo Karttuselle yhteisesti, tarkemmin määräämättä minkälaisin osuuksin se oli heille tuleva, ja sanottua tilan kauppaa HO:n mainitsemilla perusteilla niin ollen on kokonaisuudessaan pidettävä mitättömänä, harkitsen oikeaksi, muuttaen HO:n tuomiota, julistaa rlidanalaisen tilankaupan ja sen perusteella Eino, Hannes ja Viljo Karttuselle myönnetyn lainhuudon kokonaisuudessaan mitättömiksi. Asian laatuun nähden annan kuitenkin Olli Karttusen itsensä kärsiä oikeudenkäyntikulunsa. "

Oikeusneuvokset Molin, Hovila, Kaila, Erikson ja Stenström yhtyivät kukin vuorollaan oikeusneuvos Piipposen lausuntoon.)