KKO 1942 II 85

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1942 II 85. Annettu 2.6.1942. Stadsstyrelsen i Lovisa stad, å ena samt jordbrukarna Johan Yrjö Pietilä, Rauha Elisabeth Pietilä och Aune Alli Maria Grims, fru Göta Margareta Lund, för egen del och såsom förmyndare för sin minderåriga dotter Inger Margareta Lund, fru Marta Sylvia Blomqvist, för egen del och såsom förmyndare för sin minderåriga son Göran Valdemar Blomqvist, fru Ester Johanna Jung och hennes man Holger Tor Jung samt vicehäradshövdingen Berndt Adolph Fredric Leonard Godenhielm i egenskap av godman för i Amerikas Förenta stater vistande Svea Elvira Johansson, Hilda Maria Hardwall och Oskar Salminen, på den andra sidan; skingringsförbud; godman för delägare i lägenhet förenat sig i HovR om annan delägares ansökan om förbud för utomstående att skingra skog å lägenheten vilken ansökan av länstyrelse förkastats; fråga därom, huruvida HD, efter det HovR lämnat vad godmannen därstädes anfört oprovat, emedan han icke visat sig vara lagligen berättigad att föra talan i ärendet för den förstnämnda delägaren, samt delagaren sökt ändring i HovR:s utslag, kunde omedelbart till prövning upptaga godmannens ändringsansökan, då han i HD styrkt sitt godmanskap. I en till länsstyrelsen i Nylands län 2/12 1940 ingiven skrift hade Johan Yrjö och Rauha Elisabeth Pietilä samt Aune Alli Maria Grims anfört, att stadsstyrelsen i Lovisa under hösten 1940 låtit i och för avsalu utstämpla omkring 3,000 stockträd från Lappom gård N:o 3 i Lappom by i Strömfors socken, vilken lägenhet i tiden uppkommit huvudsakligen genom fällning av Lovisa stad tillhöriga, till en del i nämnda by belägna Lappom träsk. Enär Johan Yrjö och Rauha Elisabeth Pietilä samt Aune Alli Maria Grims emellertid förvärvat sig de ursprungliga intressenterna i sagda sjöfällningsföretag vederbörligen tillförsäkrad rätt att såsom ägare besitta Lappom och jämväl anhängiggjort vid domstol talan mot Lovisa stad angående fastställande av denna rätt, ty och då staden således icke tillkomme befogenhet att från gårdens område utstämpla och hugga skog, hade Johan Yrjö Pietilä och hans nästnämnda medparter yrkat, att Lappom gård med växande skog och allt vad därtill hörde måtte ställas under förbud att säljas eller skingras. Sedan stadsstyrelsen i densamma avfordrad förklaring bestritt Johan Yrjö och Rauha Elisabeth Pietiläs samt Aune Alli Maria Grims äganderätt till Lappom gård och i varje fall ifrågasatt deras rätt att ensamma taga sig talan i ärendet, samt Johan Yrjö Pietilä och hans sistnämnda medparter bemött förklaringen medelst en skrift, däri Göta Margareta Lund samt Marta Sylvia Blomqvist, bägge för egen del och i sin tidigare nämnda förmyndaregenskap, ävensom Ester Johanna och Holger Tor Jung, under uppgift att de vore meddelägare i Lappom gård, förenat sig om förbudsansökningen, förkastade länsstyrelsen medelst 8/2 1941 given resolution, med hänsyn till vad stadsstyrelsen i saken anfört, med stöd av 13 § 7 kapitlet utsökningslagen ansökningen. Åbo HovR, under vars prövning Johan Yrjö Pietilä och hans sist uppräknade medparter dragit ärendet och varest vicehäradshövdingen Godenhielm i uppgiven egenskap av godman för Svea Elvira Johansson, Hilda Maria Hardwall och Oskar Salminen, under uppgift att även dessa vore delägare i Lappom gård, förenat sig om Johan Yrjö och Rauha Elisabeth Pietiläs samt Aune Alli Maria Grims' hos länsstyrelsen i förevarande handräckningsärende gjorda ansökan, fann medelst u. 16/1 1942, jämte det HovR ej upptog till prövning, vad för Svea Elvira Johansson, Hilda Maria Hardwall och Oskar Salminen anförts för vinnande av rättelse i länsstyrelsens utslag, enär utredning saknades därom, att vicehäradshövdingen Godenhielm vore lagligen berättigad att för dem föra talan i ärendet, Johan Yrjö och Rauha Elisabeth Pietilä, Aune Alli Maria Grims, Göta Margareta Lund, Marta Sylvia Blomqvist samt Ester Johanna och Holger Tor Jung hava visat sannolika skäl för sin påstådda bättre rätt till ännämnda, omkring 3,000 å Lappom gårds område utstämplade träd, och förty, med upphävande av länsstyrelsens utslag, med stöd av 3 och 17 § 7 kapitlet utsökningslagen såtillvida biföll Johan Yrjö Pietiläs och hans sistnämnda medparters ansökan, att sagda träd förklarades ställda under förbud att säljas eller skingras, i vilket avseende vederbörande utmätningsman förordnades att, såsnart sökandena hos honom ställt pant eller borgenför den skada, som genom åtgärden kunde vederparten tillskyndas, i laga ordning meddela vederparten det sålunda beviljade förbudet, vilket skulle förbliva i gällande kraft till dess i saken tilläventyrs annorlunda förordnades. Dock ålåg det Johan Yrjö Pietilä och hans medparter att inom 6 veckor därefter låta delgiva forbudet samt sin till domstol allaredan instämda talan utan uppehåll fullfölja, vid äventyr att det beviljade förbudet eljest upphörde att gälla. I anseende till sakens beskaffenhet fingo Johan Yrjö Pietilä jämte medparter dock själva vidkännas sina i ärendet havda kostnader. HD (justitieråden Stenström, l,aurila och Nevanlinna) u. fann stadsstyrelsen i Lovisa icke hava anfört skäl till ändritig i HovR:s utslag. Vidkommande Johan Yrjö Pietiläs och hans medparters besvär, så och jämte det HD, enär vicehäradshövdingen Godenhielm i HD styrkt sig vara vederbörligen förordnad att såsom god man för Svea Elvira Johansson, Hilda Maria Hardwall och Oskar Salminen bevaka deras av ärendet beroende rätt, ville för undvikande av omedelbart till prövning upptaga jämväl vad å deras vägnar i saken anförts, fann HD Johan Yrjö Pietilä och hans medparter hava visat sannolika skäl för sin påstådda rätt till skogen å Lappom gård samt fara för avverkning utöver de ostridigt redan fällda 3,000 träden vara för handen, varför HD prövade rättvist, i stöd av de utav HovR åberopade lagrummen, med ändring av HovR:s utslag bifalla Johan Yrjö Pietiläs och hans medparters ansökan såtillvida, att Lappom gård i avseende å skogen sättes under skingringsförbud; och skulle detta förbud, som på sätt och under de i HovR:s utslag` angivna villkor borde inom 6 veckor från 1/10 1942 av vederbörande utmätninngsman delgivas vederparten, förbliva i kraft tills tvist om bättre rätt till Lappom gård blivit slutligen avgjord eller i saken annorledes förordnades. Såvida den talar Johan Yrjö Pietilä och hans medparter uppgivit sig hava vid domstol anhängiggjort mot stadsstyrelsen i Lovisa icke av dem fullföljts, borde slik talan av dem inom nyss angivna tid anhängiggöras och sedermera i laga ordning fullföljas, vid äventyr att det beviljade skingringsförbudet eljest förföll. Med denna ändring skulle, såvitt angick ifrågakomna 3,000 fällda träd på de villkor och vid det äventyr som nyss blivit nämnda, samt beträffande umgälderna i ärendet, vid HovR:s utslag förbliva. (Justitierådet Piipponen yttrade: "Jag förenar mig om majoritetens utlåtande i övrigt förutom att jag beträffande vicehäradshövdingen Godenhielms för Svea Elvira Johansson, Hilda Maria Hardwall och Oskar Salminen i ärendet utförda talan låter vid HovR:s utslag bero". -- (Justitierådet Kaila var ense med justitierådet Piipponen.)