KKO 1945 II 102

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1945 II 102. Maanviljelijä Aukusti Nissi - alaikäisen tilallisentyttären Terttu Orvokki Pusan holhoojat maanviljelijänvaimo Anna Katariina Pusa ja herastuomari Kaarlo Vuorentausta; holhoustilin tekemiseen velvoittaminen. Anna Katariina Pusa ja Kaarlo vuorentausta holhoustoimessaan, olivat Urja1an KO:ssa lausuneet, että oikeuden 18/3 1931 määrättyä Aukusti Nissin 20/4 1910 syntyneen, kesäkuun 1 päivään 1932 holhottavaksi julistamansa tilallisenpojan Aulis August Pusan holhoojaksi ja Aulis August Pusan 27/10 1932 kuoltua, jättäen ainoaksi perillisekseen Terttu Orvokki Pusan, sekä Nissin annettua holhoustoimensa hoidosta Anna Katariina Pusalle ja Kaarlo Vuorentaustalle holhoojina marraskuun 20:nnelle 1932 päivätyn tiliksi kutsumansa kirjoituksen, KKO oli Anna Katariina Pusan ja Vuorentaustan Nissiä vastaan tekemästä kanteesta 31/3 1936 annetussa tuomiossa, sen johdosta että Nissin Anna Katariina Pusalle ja Vuorentaustalle tiliksi antama luettelo tuloista ja menoista ei ollut holhouslain 62 §:ssä tarkoitettu holhoustili, velvoittanut Nissin sakon uhalla määräajassa antamaan Anna Katariina Pusalle ja Vuorentaustalle Aulis August Pusan holhoustoimesta tilin, johon oli merkittävä kaikki tilitapahtumat aikajärjestyksessä, ja että Nissin annettua holhouslautakunnalle lokakuun 30:nnelle 1936 päivätyn tiliksi kutsumansa asiakirjan Aulis August Pusan rahavarain hoidosta 18/3 p:stä 1931 9/8 p:ään 1932 sekä Anna Katariina Pusan ja Vuorentaustan oikeudessa vaadittua, että, koska tämäkään asiakirja, johon edellisessä kirjoituksessa olevan lisäksi tosin oli merkitty holhotilla pankissa olleiden juoksevien tilien panot ja otot, ei sisältänyt muuta kuin eräät tulo- ja menopuolen kassaviennit, eikä asiakirjasta käynyt selville, millä tavoin holhoustointa oli hoidettu sekä mitkä varat ja velat holhotilla oli ollut holhoustoimen alkaessa ja päättyessä, joten asiakirjaa ei voitu pitää holhoustilinä, Nissi velvoitettaisiin sakon uhalla tekemään oikea holhoustili, KKO oli 10/6 1940 annetussa tuomiossa, koska kaikki holhotin omaisuutta koskevat tapahtumat alkavine ja lopettavine tasetileineen eivät selvinneet viimeksi mainitustakaan asiakirjasta, velvoittanut Nissin 800 markan sakon uhalla ennen 1/3 1941 antamaan holhoustoimestaan Anna Katariina Pusalle ja Kaarlo Vuorentaustalle tilin, johon oli aikajärjestyksessä kirjoitettava kassatulojen ja -menojen luettelo ja kaikki omaisuutta koskevat holhouksenaikaiset tapahtumat alkavine ja lopettavine tasetileineen, sekä että Nissi oli sen jälkeen toimittanut Anna Katariina Pusalle ja Vuorentaustalle kaksi tiliä, joista toinen oli päivätty helmikuun 28:nnelle ja toinen maaliskuun 30:nnelle 1941. Kun Nissin viimeksi mainittuja tilejäkään ei voitu pitää KKO:n 10/6 1940 annetussa edellä selostetussa tuomiossa tarkoitettuna holhoustilinä, Pusa ja Vuorentausta olivat vaatineet, että Nissi tuomittaisiin KKO:n tuomiossa hänelle määrättyyn uhkasakkoon ja velvoitettaisiin suuremmalla sakon uhalla tekemään tuomiossa sanottu tili. Aukusti Nissin väitettyä, että, koska hän oli antanut holhoustilit Kaarlo Vuorentaustalle 11/3 1941 ja haaste asiasta oli annettu Nissille tiedoksi vasta 23/3 1942, kanne oli tehty myöhään, mutta KO:n väitepäätöksessä seuranneen 18/4 1942 hylättyä väitteen, koska Anna Katariina Pusa ja Vuorentausta olivat vaatineet Nissin tuomitsemista hänelle määrättyyn uhkasakkoon ja hänen velvoittamistaan tekemään holhoustoimestaan sellainen tili, johon tilinmoitekanne voitiin perustaa, eikä kanne näin ollen ollut holhoustilin moitekanne, KO, jossa asiaosaiset olivat pyytäneet korvausta oikeudenkäyntikuluistaan p. 12/4 1943 lausui asiassa selvitetyksi, että Nissi, KKO:n viimeksi velvoitettua hänet antamaan Aulis August Pusan omaisuuden hoidosta Anna Katariina Pusalle ja Vuorentaustalle tilin, johon oli aikajärjestyksessä merkittävä kassatulojen ja -menojen ynnä kaikkien holhouksenaikaisten omaisuutta koskevien tapahtumien luettelo alkavine ja lopettavine tasetileineen, oli antanut holhoustoimestaan 28/2 ja 20/3 1941 päivätyt edellä mainitut tilit, mutta että niistä ei ilmennyt holhotin omaisuutta koskevat tapahtumat alkavine ja lopettavine tasetileineen, joten Nissi ei ollut täyttänyt hänelle pantua velvollisuutta. Sen vuoksi KO tuomitsi Nissin edellä mainittuun 800 markan uhkasakkoon ja velvoitti hänet 2,000 markan sakon uhalla määräajassa täyttämään edellä kerrotun tilin antamista koskevan velvollisuutensa, minkä ohessa Nissi velvoitettiin 4,000 markalla korvaamaan Anna Katariina Pusan ja Vuorentaustan yhteiset oikeudenkäyntikulut. Turun HO t. 22/12 1944 jätti KO:n edellä kerrotut väitepäätöksen ja päätöksenkin pysyväksi sekä velvoitti Nissin 800 markalla korvaamaan Anna Katariina Pusan ja Kaarlo Vuorentaustan yhteiset kulut jutusta HO:ssa. KKO (oikeusneuvokset Hovila, Molin. Kekomäki ja Lumme) t: sen ohessa että KKO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa HO:n tuomiota siltä osalta kuin siinä KO:n väitepäätös oli jätetty voimaan, KKO havaitsi käyneen selville, että Aukusti Nissin holhoustoimestaan antamat 28/2, ja 30/3 1941 päivätyt edellä mainitut tilit tosin eivät olleet niin täydelliset kuin KKO:n 10/6 1940 antamassa tuomiossa oli tarkoitettu. Mutta koska Nissi kuitenkin oli esittänyt yksityiskohtaisen kassakirjanpidon, josta tilikauden tulot ja menot selvisivät, sekä luettelon holhottinsa varoista ja veloista holhoustoimen alkaessa ja päättyessä, niin ja kun tilit kävivät sellaisista holhoustileistä kuin Nissilältä, olosuhteet huomioon ottaen, kohtuudella voitiin vaatia, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion ja KO:n paatoksen, hylätä kanteen ja siis myös vapauttaa Nissin tuomitusta uhkasakosta. Asian laatuun nähden hylättiin kuitenkin myös Aukusti Nissin vaatimus saada korvaus hänellä jutusta olleista oikeudenkäyntikuluista. (Oikeusneuvos Petäys lausui: "katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota, jonka siis jätän pysyväksi, kuitenkin siten, että Aukusti Nissin on annettava HO:n tuomiossa määrätty tili ennen 1/9 1945. Nissin velvoitan suorittamaan Anna Katariina Pusalle ja Kaarlo Vuorentaustalle yhteisesti heillä jutun vuoksi KKO:ssa olleiden kulujen korvaukseksi 1,900 markkaa.")