KKO 1947 I 2

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1947 I 2. Holhoojalla ei ole ollut oikeutta alaikäisen holhokkinsa puolesta ottaa vastaan tiedoksiantoa testamentista ja sitä koskevista valvonnoista eikä luopua holhokin oikeudesta testamentin moittimiseen, kun holhoojan ja alaikäisen edut testamentin määräysten johdosta ovat joutuneet ristiriitaan keskenään.

Sittenkun Svenska litteratursällskapet i Finland r. f., Svenska kulturfonden nimisen rahaston hoitajana, Teknillinen korkeakoulu, Vasa läkarförening r. f., Tuberkulosfonden i Vasa nimisen rahaston hoitajana, Vaasan Puuvilla Oy--Vasa Bomul1 Ab, Barnkrubban i Brändö r. f. ja Arbetshemmet för bettlande barn i Brändö r. f. olivat valvoneet odontologiankandidaatti Lilly Alexandra Charlotte Hahlin isän, Vaasasta olleen, 28/9 1925 kuolleen johtajan Bernhad Abraham Hahlin ja tämän vaimon, Lilly Alexandra Charlotte Hahlin äidin, Kauniaisissa viimeksi asuneen, 7/1 1943 kuolleen Maria Hubertine Hahlin 9/11 1923 tekemän kirjallisen testamentin, jonka mukaan Bernhard Abraham Hahlin kuoltua Hahlin aviopuolisoiden pesästä oli Maria Hubertine Hahlille tuleva 100,000 markkaa korvauksena hänen pesään tuomistaan osakkeista, pesän huonekalut ja koti-irtaimisto sekä niin kauan kun hän eli naimattomana 7 prosentin korko pesän rahaksi muutetuille ja siinä oleville muille varoille, kuitenkin enintään 120,000 markkaa vuodessa ynnä tohtorinrouva Alexandra Hahlille vuosittain 10,000 markkaa sekä Lilly Alexandra Charlotte Hahl, sen jälkeen kun hänen äitinsäkin oli kuollut, saapa 1,000,000 markkaa ja, mikäli tämän jälkeen pesässä vielä oli varoja, maksettava Svenska kulturfonden i Finland nimiselle rahastolle 200,000, Teknilliselle korkeakoululle 200,000, Tuberkulosfonden i Vasa nimiselle rahastolle 100,000, Vaasan Puuvilla Oy -- Vasa Bomull Ab:lle 200,000, Barnkrubball i Brändö r.f:lle 100,000, Arbetshemmet för bettlande barn i Brändö r. f:lle 100,000 ja asemapäällikkö Henning Hahlille 20,000 markkaa ynnä jäännös Svenska kulturfonden i Finland rahastolle Lilly Alexandra Charlotte Hahl oli Svenska litteratursällskapet Finland r. f:lle, Teknilliselle korkeakoululle, Vasa läkarförening r. f:lle, Vaasan Puuvilla Oy -- Vasa Bomull Ab:lle, Barnkrubban i Brändö r. f:lle ja Arbetshemmet för bettlande barn i Brändö r. f:lle toimituttamansa haasteen pohjalta Vaasan RO:ssa vaatinut, että koskei Bernhard Abraham Hahlilla kaupunkilaisoikeuden alaisena ollut ollut oikeutta antaa omaisuudestaan testamentilla enempää kuin kuudennes, puheena oleva testamentti Bernhard Abraham Hahlin osalta julistettaisiin mitättömäksi, mikäli viimeksi mainittu siinä oli määrännyt enemmästä kuin omaisuutensa kuudenneksesta, sekä Svenska litteratursällskapet i Finland myötäpuolineen velvoitettaisiin korvaamaan Lilly Alexandra Charlotte Hahlin oikeudenkäyntikulut.

Svenska litteratursällskapet i Finland r. f :n ja sen asiakumppanien vastustettua kannetta huomauttaen, että Maria Hubertina Hahl, Lilly Alexandra Charlotte Hahlin silloisena holhoojana, oli 23/3 1926 holhottinsa puolesta luopunut oikeudesta moittia kysymyksessä olevaa testamenttia ja että Lilly Alexandra Charlotte Hahl täysi-ikäiseksi tultuaan itse oli jättänyt kuolinpesää testamentin nojalla hoitaneen uskotun miehen vuotuiset tilit moittimatta, RO p. 9/7 1945, koska Maria Hubertine Hahl, Lilly Alexandra Charlotte Hahlin holhoojana, saadessaan 23/3 1926 tiedon Bernhard Abraham Hahlin testamentista, oli holhottinsa puolesta kirjallisesti luopunut testamentin moittimisoikeudestaan ja Lilly Alexandra Charlotte Hahl niinmuodoin oli menettänyt moiteoikeutensa, hylkäsi kanteen.

Lilly Alexandra Charlotte Hahl haki muutosta.

Vaasan HO (hovioikeudenneuvos Tujulin sekä asessorit Aaltonen ja Sandelin) t. 30/4 l946: ei muutosta.

Lilly Alexandra Charlotte Hahl haki muutosta.

KKO (oikeusneuvokset Nevalinna, Kaira ja Luukanen) t. 24/3 1947: koska Bernhard Abraham Hahl oli puheena olevalla testamentilla määrännyt omaisuudestaan sillä tavoin, että Maria Hubertine Hahlin ja Lilly Alexandra Charlotte Hahlin edut olivat joutuneet ristiriitaan keskenään,

eikä Maria Hubertine Hahl tästä syystä holhouslain 65 §:n säännökseen katsoen ollut voinut Lilly Alexandra Charlotte Hahlin lakimääräisenä holhoojana pätevästi ottaa vastaan tiedoksiantoa sanotusta testamentista ja sitä koskevista valvonnoista

eikä myöskään luopua holhottinsa oikeudesta testamentin moittimiseen,

sen vuoksi ja kun ei ollut väitettykään, että Svenska litteratursällskapet i Finland r. f. ja sen myötäpuolet olisivat Lilly Alexandra Charlotte Hahlin tultua täysi-ikäiseksi perintökaaren 18 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla toimittaneet hänelle itselleen tiedon testamentista ja sitä koskevista valvonnoistaan ennen 29/5 1943, jolloin Lilly Alexandra Charlotte Hahl oli ilmoittanut saaneensa sellaisen tiedon,

ja hän oli kanteellaan moittinut testamenttia yön ja vuoden kuluessa sanotusta päivästä lukien,

KKO katsoi tämän kanteen nostetuksi laillisessa ajassa. Näin ollen ja kun Bernhard Abraham Hahlilla, jonka asunto ja koti hänen kuollessaan oli ollut Vaasan kaupungissa, sanotun kaaren 17 luvun 5 §:n mukaan oli ollut oikeus testamentilla määrätä vain kuudenneksesta omaisuudestaan, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion ja RO:n päätöksen, julistaa kysymyksessä olevan testamentin mitättömäksi, sikäli kuin testamentti siinä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f:n ja sen myötäpuolten hyväksi tehtyjen säädösten osalta rajoitti Lilly Alexandra Charlotte Hahlin perintöoikeutta viiteen kuudesosaan Bernhard Abraham Hahlin jäämistöstä. Asian laatuun nähden Lilly Alexandra Charlotte Hahl sai kuitenkin itse kärsiä kulunsa siinä.

(Oikeusneuvos Piipponen lausui: "katson tosin, ettei Maria Hubertine Hahl, jolle kysymyksessä olevassa testamentissa oli määrätty hänen ja Bernhard Abraham Hahlin pesästä annettavaksi niin suuri eläke, ettei sitä olisi voitu suorittaa loukkaamatta Lilly Alexandra Charlotte Hahlin laillista oikeutta perintöön isänsä jälkeen, ja jonka testamenttiin perustuva etu siis oli ristiriidassa Lilly Alexandra Charlotte Hahlin perintöoikeuden kanssa, ole voinut pätevästi luopua tyttärelleen kuuluvasta oikeudesta puheena olevan testamentin moittimiseen ja ettei yllä sanottu 23/3 1926 Lilly Alexandra Charlotte Hahlin puolesta annettu tahdonilmaisu siis sido häntä; mutta koska testamentti on perintökaaren 18 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla annettu Lilly Alexandra Charlotte Hahlin holhoojalle tiedoksi eikä Lilly Alexandra Charlotte Hahl, jonka on katsottava täysi-ikäiseksi 2/2 1935 tullessaan olleen tietoisen kysymyksessä olevan testamentin sisällöstä, ole yön ja vuoden kuluessa siitä testamenttia moittinut, katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n tuomion lopputulosta, jonka siis jätän pysyväksi. Lilly Alexandra Charlotte Hahlin velvoitan suorittamaan Svenska litteratursällskapet i Finland r.f:lle korvaukseksi sillä jutun vuoksi KKO:ssa olleista kuluista 4,000 markkaa".

Oikeusneuvos Autio: "olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Piipponen ". )