KKO 1948 II 210

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1948 II 210. Annettu 27.4.1948. Talollisenleski Anna Josefiina Alatalkkari omasta puolestaan ja alaikäisten lastensa Vilho Veli, Maija Sisko ja Liisa Anneli Alatalkkarin holhoojana sekä hänen täysi-ikäiset poikansa maanviljelijät Eero Jaakko ja Sauli Johannes Alatalkkari; lohkominen; määräalan erottamista vastustettu sillä perusteella, ettei siitä vapaaehtoisesta huutokaupasta, jossa sanottu määräala oli myyty, ollut laillisesti kuulutettu sekä että KO oli hyväksynyt luovutuksen alaikäisten osalta ostajien hakemuksesta Sittenkun Anna Josefiina Alatalkkarin mies sekä Eero Jaakko; Sauli Johannes, Vilho Veli, Maija Sisko ja Liisa Anneli Alatalkkarin isävainajan Jaakko Alatalkkarin oikeudenomistajain ja talollisen Juho Mäkikarin yhteisesti Ylihärmän pitäjän Kosolan kylässa omistamasta Välivainion tilasta RN:o 886 oli 16/5 1936 toimitetussa vapaaehtoisessa huutokaupassa myyty Jaakko Alatalkkarin oikeudenomistajien koko osuutta Puhdon palstasta vastaava 3,392 hehtaarin suuruinen alue talolliselle Arvi Rajamäelle ja hänen vaimolleen Sanni Rajamäelle ja Anna Josefiina Alatalkkari omasta puolestaan ja mainittujen lastensa holhoojana sekä Arvi ja Sanni Rajamäki olivat samana päivänä allekirjoittaneet tuota luovutusta koskevan kauppakirjan, jonka julkinen kaupanvahvistaja oli seuranneen heinäkuun 30 päivänä todistanut oikeaksi, sekä Ylihärmän KO oli Arvi ja Sanni Rajamäen hakemuksesta 23/10 1936 julistamallaan päätöksellä hyväksynyt sanotun kaupan Eero Jaakko, Sauli Johannes, Vilho Veli, Maija Sisko ja Liisa Anneli Alatalkkarin osalta, niin toimitusmiehet olivat Arvi Rajamäen anomuksesta suoritetussa, 12/5 1945 valitusosoituksin lopetetussa lohkomisessa erottaneet luovutetun määräalan, joka sillä välin suoritetussa Välivainion tilan halkomisessa oli jaettu kokonaisuudessaan Jaakko Alatalkkarin oikeudenomistajille, Arvi ia Sanni Rajamäelle Puhdon tilaksi jm. 8104a. Tyytymättömänä toimitukseen Anna Josefiina Alatalkkari haki siihen muutosta Vaasan MJO:ssa ja siellä lausui, ettei sanotusta huutokaupasta ollut ilmoitettu vapaaehtoisista huutokaupoista 22/3 1898 annetun asetuksen 2 §:ssä säädetyin tavoin, joten huutokauppa ja siihen perustuva määräalan luovutus olivat pätemättömät, sekä että KO oli menetellyt virheellisesti hyväksyessään tuon luovutuksen alaikäisten osalta ostajien hakemuksesta, minkä vuoksi ja koskei lohkomista niin ollen laillisen saannon puuttuessa olisi saanut toimittaa, Anna Josefiina Alatalkkari oli vaatinut, että toimitus kumottaisiin ja poistettaisiin, minkä ohessa hän oli anonut korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Tällä välin täysi-ikäisiksi tulleet Eero Jaakko ja Sauli Johannes Alatalkkari olivat asiaa MJO:ssa käsiteltäessä yhtyneet Anna Josefiina Alatalkkarin vaatimukseen. Kuultuaan Arvi ja Sanni Rajamäkeä sekä toimitusmaanmittaria maanmittausinsinööri Jaakko Arvi Lummetta MJO t. 28/6 1946, sen ohessa että muutoksenhakemus Eero Jaakko Alatalkkarin osalta jätettiin tutkimatta, koskei hän, joka oli tullut täysi-ikäiseksi ennen toimituksen loppuun saattamista ja ollut siinä saapuvilla, ollut laillisessa ajassa siitä valittanut, hylkäsi valituksen muutoin aiheettomana. KKO t. havaitsi tosin, ettei mainitusta Jaakko Alatalkkarin kuolinpesään kuuluneen omaisuuden huutokaupasta ollut kuulutettu siten kuin vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen 2 §:ssä säädettiin sekä että Ylihärmän KO oli 23/10 1936 julistamallaan päätöksellä Arvi ja Sanni Rajamäen hakemuksesta hyväksynyt kysymyksessä olevan määräalan kaupan Jaakko ja Anna Josefiina Alatalkkarin alaikäisten lasten osalta. Mutta koska Anna Josefiina Alatalkkari oli huutokaupan jälkeen laaditulla ja julkisen kaupanvahvistajan 30/7 1936 Anna Josefiina Alatalkkarin sekä Arvi ja Sanni Rajamäen yhtaikaa saapuvilla ollessa oikeaksi todistamalla kauppakirjalla luovuttanut Rajamäen puolisoille sen määräalan, josta he huutokaupassa olivat tehneet korkeimman tarjouksen, niin ja kun ostajille oli sanotussa kauppakirjassa myönnetty oikeus myyjää kuulematta erotuttaa ostamansa alue sekä huudattaa saantonsa ja Anna Josefiina Alatalkkarin oli katsottava täten suostuneen siihen, että ostajat myös saivat hakea oikeuden luvan kauppaan hänen holhottiensa osalta, mikä voitiin päätellä siitätkin, ettå Anna Josefina Alatalkkari, vaikka hän ilmeisesti oli ollut tietoinen mainitusta KO:n päätöksestä kohta sen julistamisen jälkeen, oli siitä huolimatta sallinut ostajien Rajamäen puolisojen yhtajaksoisesti hallita ostamaansa aluetta, KKO näillä ja Eero Jaakko Alatalkkarin osalta MJO:n mainitsemalla perusteella katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa sitä lopputulosta, johon MJO oli tuomiossaan johtunut ja jonka varaan asia siis jäi.