KKO 1948 II 406

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1948 II 406. Tilallisenvaimo Impi Lehto, alaikäisen poikansa Ismo Heimo Pietilän holhoojana, ja palvelijatar Taimi Lehto, alaikäisen poikansa Matti Johannes Lehdon holhoojana; korvaus alaikäisten varoista näiden aiheuttaman tulipalon johdosta syntyneestä vahingosta; kun alaikäiselle oli ollut määrättynä toinenkin holhooja eikä tälle ollut varattu tilaisuutta tulla asiasta kuulluksi, vaikka holhoustoimi oli ollut holhoojien kesken jakamatta, on asia palautettu KO:teen. Tilallisen Yrjö Jaakkolan ja hänen vaimonsa Aune Jaakkolan kanteesta Lapin KO p. 15/11 1946 lausui selvitetyksi, että 8-vuotias Ismo Heimo Pietilä ja 6-vuotias Matti Johannes Lehto olivat edellisen kesäkuun 18 päivänä leikkiessään sytyttäneet tuleen Jaakkolan puolisoiden Lapin pitäjän Kodiksamin kylässä omistaman navetta- ja tallirakennuksen, joka oli irtaimistoineen palanut, ja sen vuoksi rikoslain 9 luvun 5 §:n nojalla velvoitti Impi ja Taimi Lehdon holhottiensa Ismo Heimo Pietilän ja Matti Johannes Lehdon varoista yhteisvastuullisesti korvaamaan Jaakkolan puolisoille sen osan tulipalon aiheuttamasta vahingosta, jota Suomen Maalaisten Keskinäinen Vakuutusyhtiö, missä tuhoutunut omaisuus oli tulipalon varalta ollut vakuutettuna, ei ollut korvannut, ja siinä tarkoituksessa, ottaen huomioon palaneen rakennuksen kunnon tulipalon sattuessa ja palamatta jääneen kiviosan arvon, maksamaan heille harkinnan mukaan 190,000 markkaa, minkä ohessa Impi ja Taimi Lehdon tuli niin ikään holhokkiensa varoista suorittaa Jaakkolan puolisoille oikeudenkäyntikulujen korvaukseksi 9,000 markkaa. Turun HO, jossa Yrjö ja Aune Jaakkola sekä Impi ja Taimi Lehto, viimeksi mainitut holhoojantoimissaan, hakivat muutosta, p. 21/11 1947 jätti asian KO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koska Jaakkolan puolisoille tulipalosta aiheutuneen vahingon oli näytetty nousseen palaneen rakennuksen osalta 425,000 ja irtaimiston kohdalta 71,470 eli yhtensä 496,470 markkaan ja vakuutusyhtiö oli Jaakkolan puolisoille suorittanut palovahingon korvauksena 149,240 markkaa, Impi ja Taimi Lehdon yhteisvastuullisesti holhottiensa Ismo Heimo Pietilän ja Matti Johannes Lehdon varoista suoritettava korvaus korotettiin 347,230 markaksi. KKO p: koska KKO:teen saadun selvityksen mukaan Ismo Heimo Pietilälle oli ollut määrättynä toinenkin holhooja siten, että holhoustoimi oli ollut tämän ja Impi Lehdon kesken jakamatta, eikä Impi Lehdolla näin ollen holhouslain 37 §:n mukaan ollut ollut oikeutta jutussa yksinänsä edustaa Ismo Heimo Pietilää, jonka toiselle holhoojalle ei ollut varattu tilaisuutta tulla asiasta kuulluksi, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten ja poistaen alempien oikeuksien päätökset, mikäli ne koskivat vahingon ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen suorittamista Ismo Heimo Pietilän ja Matti Johannes Lehdon varoista, palauttaa jutun KO:teen, jonka tuli ottaa se ilmoituksetta uudelleen käsiteltäväksi ja siinä laillisesti menetellä.