KKO 1952 II 86

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1952 II 86. Annettu 20.10.1952. Holhoustoimi oli jaettu useampien holhoojien, kesken. Yksi holhoojista katsottu oikeutetuksi ajamaan testamentin moitekannetta holhotin puolesta.

Tilanomistaja Elisabeth Vaukkari-Niiranen tilanomistajantyttären Anja Anna-Liisa Niemisen holhoojana--Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys--Föreningen för nerv- och sinnessjukdomarnas bekämpande r.y. Elisabeth Vaukkari-Niiranen holhoojantoimessaan oli Orimattilan KO:ssa lausunut, että Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys oli 11/1 1949 KO:ssa valvonut Orimattilan pitäjän Niinikosken kylässä asuneen, 10/3 1948 kuolleen tilanomistajan Helmi Matilda Kerkkosen 27/9 1947 antamaksi ilmoitetun lausuman, jonka mukaan ei ainoastaan tämän koko jäämistö, johon kuluivat muun muassa Niinikosken kylässä olevat Tapolan RN:o 718 ja Riihiojan RN:o 79 tilat, vaan vieläpä tämän tyttären Anja Anna-Liisa Niemisen koko omaisuus erinäisin testamentin valvontapöytäkirjassa mainituin ehdoin olisi Kerkkosen kuoltua tuleva yhdistyksen omaksi. Koska Kerkkonen kuitenkin oli useita kertoja kirjallisesti laaditulla testamentilla määrännyt omaisuudestaan ja viimeksi 30/7 1944 tekemässään kirjallisessa testamentissa, jonka Vaukkari-Niiranen holhoojantoimessaan 1/11 1948 oli KO:ssa valvonut, ilmaissut pysyvän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa olevan, että Anja Anna-Liisa Nieminen, joka oli Kerkkosen ainoa perillinen, oli saapa tämän jäämistön omakseen, ei hän ollut voinut tarkoittaa testamentikseen yhdistyksen valvomaa lausumaa, mikäli sellaista oli annettukaan. Sen vuoksi ja kun Tapolan ja Riihiojan tiloihin sisältyi perimysmaata, josta lain mukaan ei ollut lupa määrätä testamentilla, eikä Kerkkosella myöskään ollut ollut valtaa määrätä Anja Anna-Liisa Niemisen omaisuudesta, Vaukkari-Niiranen oli vaatinut, että kerrottu lausuma kokonaisuudessaan tai ainakin mikäli siinä oli määrätty perimysmaasta ja Anja Anna-Liisa Niemisen omaisuudesta julistettaisiin testamenttina mitättömäksi. Vaukkari-Niiranen oli myös pyytänyt korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistyksen vastustettua kannetta muissa osin paitsi mikäli testamentissa oli määrätty Anja Anna-Liisa Niemisen omaisuudesta KO p. 11/11 1950 lausui selvitetyksi, että Helmi Matilda Kerkkonen oli kahden todistajan samanaikaisesti läsnä olleessa ja muutoinkin lainmukaisella tavalla tehnyt Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistyksen asianmukaisesti valvoman edellä mainitun suullisen testamentin sekä että Kerkkonen oli saanut omakseen hänen jäämistöönsä kuuluvat Tapolan ja Riihiojan tilat, Tapolan tilan ostamalla sen 19/9 1914 laaditulla kauppakirjalla vanhemmiltaan tilalliselta Johan Tapolalta ja tämän vaimolta Mathilda Tapolalta ja Riihiojan tilan siten, että hän oli saanut siitä puolet naimaosana ensimmäisen miehensä Väinö Ilmari Niemisen jälkeen ja 1/11 1919 laaditulla kauppakirjalla oikeuden luvalla ostanut puolet tilasta Anja Anna-Liisa Niemisen holhoojalta. Sen vuoksi ja kun Tapolan ja Riihiojan tiloja ei Kerkkosen kädessä ollut pidettävä perimysmaan luontoisina, mutta tällä ei ollut ollut oikeutta määrätä Anja Anna-Liisa Niemisen omaisuudesta, KO, hyläten kanteen enemmälti; selitti Kerkkosen kysymyksessä olevan lausuman mitättömällesi sikäli kun sillä oli määrätty Anja Anna-Liisa Niemisen omaisuudesta. Turun HO t. 13/7 1951 jätti asian KO:n päätöksen varaan sekä velvoitti Elisabeth Vaukkari-Niirasen holhottinsa varoista suorittamaan Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistykselle sillä HO:ssa olleiden kulujen korvaukseksi 6,000 markkaa. KKO (presidentti Tarjanne, oikeusneuvos Lehtonen ja ylimääräinen oikeusneuvos Alatalo) t: ei muutosta. (Oikeusneuvos Takkunen hyväksyi jutun esittelijän näin kuuluvan mietinnön: "koska jutussa ilmikäyneistä seikoista voitaneen päätellä, ettei Helmi Matilda Kerkkonen ole ilmoitetussa tilaisuudessa 27/9 1947 antamallaan lausumalla tarkoittanut tehdä testamenttia, KKO harkinnee oikeaksi, muuttaen HO:n tuomiota, julistaa sanotun lausuman kokonaisuudessaan testamenttina mitättömäksi ja vapauttaa Elisabeth Vaukkari-Nilrasen suorittamasta Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistykselle jutussa tuomittua oikeudenkäyntikulujen korvausta 6,000 markkaa. Asian laatuun katsoen Vaukkari-Niiranen saanee kuitenkin itse kärsiä hänellä jutusta olleet kulunsa."-- Oikeusneuvos Kaira lausui: "koska Anja Anna-Liisa Niemisen holhoojina ovat Elisabeth Vaukkari-Niirasen ohella vierastuomari Yrjö Kyöstilä sekä maanviljelijät Julius Jussila ja Oiva Kerkkonen sellaisin holhoustoimen jaoin, että VaukkariNiirasen tulee hoitaa Niemisen Helsingin kaupungissa ja Mäntyharjun pitäjässä olevaa omaisuutta ja toisten holhoojain kaikkea muuta omaisuutta, eikä Vaukkari-Niirasella niin ollen holhouslain 37 §:n mukaan ole ollut oikeutta holhoojantoimessaan yksinänsä ajaa kysymyksessä olevaa testamentin moitekannetta, harkitsen lailliseksi kumota ja poistaa HO:n tuomion ja KO:n päätöksen ja oikeuksien muut toimenpiteet jutussa. Pakotettuna tutkimaan jutun olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Takkunen.")