KKO 1961 II 44

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1961 II 44. Annettu 7.3.1961. Kun henkilöä, joka oli julistettu vajaaälyisyyden vuoksi holhouksen alaiseksi, ei ollut kuultu asiaa KO:ssa käsiteltäessä, vaikka se olisi voinut hankalaudetta tapahtua, hänelle myönnettiin uusi määräaika tyytymättömyyden ilmoittamista ja muutoksenhakemista varten KO:n päätökseen.

Maatyömies Ossian Johannes Haloila lausui KKO:teen 21/1 1960 annetussa hakemuskirjassa, että Mynämäen KO oli 6/4 1959 julistamallaan päätöksellä Mynämäen holhouslautakunnan Ossian Johannes Haloilan isän entisen tilallisen Juho Jalmari Haloilan pyynnöstä tekemästä esityksestä julistanut Ossian Johannes Haloilan holhousloin 19 §:n 1 momentin nojalla vajaaälyisyyden takia holhouksen alaiseksi ja määrännyt hänen holhoojakseen liikemiehen Alpo Johannes Aarnion. Koska Ossian Johannes Haloilaa ei ollut kuultu asiassa, vaikka se olisi voinut hankaluudetta tapahtua, ja hän oli saanut mainitusta päätoksestä tiedon vasta sen jälkeen, kun tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetty aika oli kulunut umpeen, hän pyysi, että KKO myöntäisi hänelle uuden määräajan tyytymättömyyden ilmoittamista ja muutoksen hakemista varten sanottuun päätökseen.

Anomuksen johdosta Mynämäen kunnan holhouslautakunta sekä Juho Jalmari Haloila ja Alpo Johannes Aarnio antoivat selitykset.

KKO p. tutki asian ja harkitsi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla lailliseksi esitetystä syystä oikeuttaa Ossian Johannes Haloilan puhevallan menettämisen uhalla ennen 31/5 p:n loppua 1961 ilmoittamaan tyytymättömyyttä kysymyksessä olevaan Mynämäen KO:n päätökseen KO:lle tai sen puheenjohtajalle sekä samalla uhalla viimeistään perjantaina 30/6 1961 ennen kello kahtatoista laillisessa järjestyksessä ajamaan perille valituksensa Turun HO:ssa antamalla itse tai valtuutetun asiamiehen välityksella HO:een myös tämän KKO:n päätöksen sekä todistuksen siitä, että oikeaksi todistetut jäljennökset samasta päätöksestä oli vähintään kahta viikkoa ennen viimeksi mainittua päivää toimitettu Mynämäen holhouslautakunnalle, Juho Jalmari Haloilalle ja Alpo Johanncs Aarniolle; ja oli valittajan muutoin noudatettava KO:n annettavaa valitusosoitusta. Ossian Johannes Haloilalle palautettiin tämän päätöksen mukana hänen KKO:een antamansa jäljennös puheena olevaa juttua KO:ssa käsiteltäessä laaditusta pöytäkirjasta.