KKO 1963 II 77

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1963 II 77. Annettu 28.8.1963. Uskotulle miehelle annetun määräyksen edustaa mielisairasta osituksessa on katsottu lakanneen, kun mielisairas oli sanotun määräyksen antamisen jälkeen mutta ennen osituksen toimittamista joutunut huoltolautakunnan holhouksen alaiseksi. (2046)

Helsingin huoltolautakunnan viilaajaa Hans Karl Blockia vastaan ajamasta kanteesta Helsingin RO p. 15/6 1960 lausui tosin selvitetyksi, että sitten Ikun Hans Karl Blockin ja hänen silloisen vaimonsa Anna Elisabet Blockin, joka mielisairauden vuoksi oli saanut huoltoapuna hoitoa Nikkilän sairaalassa 23/6 p:stä 1955, avioliitto oli 30/8 1956 julistettu puretuksi ja RO oli seuranneen marraskuun 29 päivänä julistamallaan päätöksellä määrännyt peltiseppä Johan Olavi Pilviön Anna Elisabet Blockin uskottuna miehenä valvomaan hänen etuaan ja oikeuttaan Blockin puolisoiden välillä toimitettavassa osituksessa, ositus oli 27/7 1957 toimitettu Pilviön valtuuttaman asiamiehen varastonhoitajan Olavi Kettusen saapuvilla ollessa sekä Hans Karl Block ja Kettunen olivat allekirjoittaneet toimituksessa laaditun osituskirjan ja ilmoittaneet hyväksyvänsä osituksen, mutta koska 17/2 1956 annetun, 1/1 1957 voimaantulleen huoltoapulain 52 §: n mukaan Anna Elisabet Block oli mielisairaanhoitolaitoksessa huoltoapuna hoitoa saavana ollut viimeksi mainitusta päivästä alkaen huoltolautakunnan holhouksen alainen ja Pilviölle annettu määräys uskotun miehen tehtävään siten oli sanottuna päivänä lakannut, sen vuoksi ja kun Anna Elisabet Blockin laillinen edusmies ei ollut ollut saapuvilla osituksessa eikä sitä hyväksynyt, RO, hyläten Hans Karl Blockin väitteen siitä, että kanne olisi pantu vireille liian myöhään, julisti kysymyksessä olevan osituksen mitättömäksi sekä velvoitti Hans Karl Blockin luovuttamaan Blockin puolisoiden omaisuuden RO:n päätöksessä mainitussa ajassa uuteen ositukseen, joka oli toimitettava Helsingin huoltoviraston asiamiesosastossa talossa N:o 24 Helsinginkadun varrella ja jonka ajankohdasta osituksen toimitusmiehiksi määrättyjen varatuomari Usko Tiaisen ja lainopin kandidaatti Pentti Aarnioon oli keskenään sovittava ja toimitettava siitä tieto sekä huoltolautakunnalle että Hans Karl Blockille.

Helsingin HO, jonka tutkittavaksi Hans Karl Block saattoi jutun, t. 29/11 1961, koska Anna Elisabet Block oli huoltoapulain nojalla mielisairaanhoitolaitoksessa olevana huoltoavun saajana joutunut huoltolautakunnan holhouksen alaiseksi ja huoltolautakunnalla oli Blockin puolisoiden välillä toimitetussa osituksessa ollut valvottavana paitsi Anna Elisabet Blockin myös kunnan edut, sen vuoksi ja kun sanottu ositus, Anna Elisabet Blockin ollessa hänelle sanottua toimitusta varten määrätyn uskotun miehen asiamiehen edustamana, minkä uskotun miehen määräyksen ei kerrotun huoltoapulain nojalla syntyneen holhoussuhteen vuoksi ollut katsottava lakanneen olemasta voimassa, oli toimitettu varaamatta huoltolautakunnalle tilaissuutta käyttää siinä puhevaltaa eikä huoltolautakunta ollut myöhemminkään ositusta hyväksynyt, jätti asian RO:n päätöksen lopputuloksen varaan.

Hans Karl Block anoi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §: n 1 kohdan nojalla lupaa saada hakea muutosta HO:n tuomioon ja anomukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO t., myöntäen muutoksenhakuluvan, tutki jutun ja harkitsi oikeaksi RO:n mainitsemin perustein jättää asian HO:n tuomion lopputuloksen varaan. Hans Karl Blockin tuli luovuttaa Blockin puolisoiden omaisuus RO:n päätöksessä mainittuun ositukseen ennen 1/12 1963, ja velvoitettiin hänet suorittamaan Helsingin huoltolautakunnialle korvaukseksi sille vastineen antamisesta aiheutuneista (kuluista 80 markkaa.