KKO 1965 II 13

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1965 II 13. Annettu 23.2.1965. Kiinteistön ostajalla ei ollut oikeutta saattaa kysymystä holhouksenalaisen omistaman kiinteistön kaupan hyväkymisestä holhoustuomioistuimen ratkaistavaksi. (17/9 VD 1965)

Autoilija Juho Mononen oli Ilomantsin KO:ssa anonut, että KO hyväksyisi alaikäisten tilallisenlasten, 12/7 1950 syntyneen Terho Sakari, 13/8 1951 syntyneen Tarja Anneli ja 27/5 1958 syntyneen Seija Tuulikki Laurosen osalta 9/5 1961 vahvistetun kiinteistönkaupan, jolla sanotusta kylästä olevat, mainittujen alaikäisten äiti talollisenvaimo Aili Haaranen omasta puolestaan ja talollinen Tauno Ikonen alaikäisten uskottuna miehenä olivat myyneet Monoselle Ahmoniemen tilan RN:o 77, kerrotussa kylässä, tilalla olevine 5 000 vanhan markan arvoisine hirsineen 430 000 vanhan markan hinnasta ehdoin, että ostaja suoritti kaupantekotilaisuudessa myyjille 200 000 vanhaa markkaa ja maksoi, sitten kun luovutus oli lainvoiman saaneella KO:n päätöksellä hyväksytty alaikäisten osalta, tilaan kiinnitetyn valtion varoista saadun asutuslainan 214 478 vanhaa markkaa korkoineen ynnä tämän yli jäävän osan kauppahinnasta sekä että ostaja sai tilan haltunsa kaupantekopäivästä lukien mutta että omistusoikeus siihen siirtyi hänelle vasta sen jälkeen kun kauppa oli edellä kerrotuin tavoin hyväksytty.

Saatuaan Ilomantsin kunnan holhouslautakunnalta kirjallisen lausunnon KO p. 31/8 1964, koska kysymyksessä oleva kiinteistönkauppa oli sovitun hinnan alhaisuuteen katsoen holhottaville epäedullinen, hylkäsi hakemuksen.

Itä-Suomen HO, jonka tutkittavaksi Juho Mononen valittamalla saattoi asian, p. 13/11 1964 ratkaisi sen; ja koskei Juho Monosella kiinteistön ostajana ollut oikeutta pyytää tuomioistuimen lupaa alaikäisten Terho Sakari, Tarja Anneli ja Seija Tuulikki Laurosen puolesta kysymyksessä olevaan kiinteistönkauppaan ja kun hän ei ollut edes väittänyt alaikäisten holhoojan tai heitä kiinteistönkaupassa uskottuna miehenä edustaneen henkilön suostuneen siihen, että ostaja sai hakea oikeuden luvan kauppaan alaikäisten osalta eikä KO niin ollen olisi pitänyt ottaa Monosen hakemusta tutkittavakseen, HO, poistuen KO:n lausunnon hakemuksen hylkäämisestä, jätti Monosen valituksen tutkimatta. -- Oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 6 § :n mukaan asianosaisille ei voitu saman luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla myöntää lupaa hakea päätökseen muutosta.

Juho Mononen anoi KKO:teen annetussa kirjoituksessa, johon sisältyi muutoksenhakemus, että koska lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa oli tärkeätä saattaa asia KKO:n tutkittavaksi, hänelle oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan nojalla myönnettäisiin lupa saada hakea muutosta HO:n päätökseen.

KKO (oikeusneuvokset Brunou, Sohlberg, Modeen ja Elfving) p. myönsi esitetystä syystä muutoksenhakuluvan sekä tutki asian ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä, joka siis jäi pysyväksi.

Oikeusneuvos Enäjärvi, joka oli eri mieltä, hyväksyi esittelijän seuraavan sisältöisen mietinnön: KKO, myöntäen esitetystä syystä muutoksenhakuluvan, tutkinee asian; ja koska Juho Monosella Ahmoniemen tilan ostajana on katsottava olevan oikeus holhouslain 41 §:n nojalla saattaa kysymys puheena olevan kiinteistönkaupan hyväksymisestä KO:n ratkaistavaksi, eikä HO:n näin ollen olisi pitänyt mainitsemallaan perusteella jättää Monosen valitusta tutkimatta, KKO harkinnee lailliseksi kumota ja poistaa HO:n päätöksen sekä siihen nähden, että KO ei ole varannut mainittujen alaikäisten lasten holhoojalle Aili Haaraselle ja heitä kiinteistönkaupassa uskottuna miehenä edustaneelle Tauno Ikoselle tilaisuutta tulla asiassa kuulluiksi, palauttaa asian KO:n ilmoituksesta lain mukaan uudelleen käsiteltäväksi.