KKO 1966 II 69

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1966 II 69. Annettu 18.5.1966. Kun henkilöä, joka holhouslautakunnan esityksestä oli holhouslain 19 §:n 2 mom:n nojalla julistettu holhottavaksi, ei ollut esityksen johdosta kuultu, palautettiin asia alioikeuteen, mutta holhottavaksi julistamisesta annettu määräys jätettiin toistaiseksi voimaan. (191/96 VD 1966)

Naantalin holhouslautakunan esityksestä, johon entisen opettajan Aina Ellen Kestilän veljen- ja sisarenlapset, arkkitehti Olli Heikki Kestilä, varatuomari Veli Aatto Ilmari Hytönen, filosofian maisteri Kaino Annikki Hytönen ja sairaanhoitaja Eivi Karjalainen sekä lehtori Sointu Mirjami Liljeblad olivat yhtyneet, Naantalin RO, katsoen Aina Ellen Kestilän kuulemisen asiassa esitettyyn selvitykseen nähden tarpeettomaksi, p. 11/10 1965 lausui selvitetyksi, että Aina Ellen Kestilä oli vanhuudenheikkouden ja heikentyneen mielentilan takia kykenemätön hoitamaan asioitaan, minkä vuoksi ja kun oli pelättävissä, että Aina Ellen Kestilän omaisuus muutoin hävitettiin, RO holhouslain 19 §:n 2 momentin nojalla julisti Aina Ellen Kestilån holhottavaksi ja määräsi hänen holhoojakseen varatuomari Aaro Eerikki Karin, ja tuli Karin kultakin kalenterivuodelta tehdä holhoustoimestaan tili holhouslautakunnalle ja muutoin toimessaan noudattaa holhouslain määräyksiä.

Turun HO, jonka tutkittavaksi Eina Ellen Kestilä saattoi jutun p. 19/1 1966 jätti asian RO:n päätöksen varaan.

Aina Ellen Kestilä pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO (oikeusneuvokset Laakso, Kuhlefelt, Mäkinen, Kyrö ja Heikola) p. myönsi muutoksenhakuluvan ja käsitteli asian, ja koska asiakirjoista ei ilmennyt sellaista seikkaa, joka olisi estänyt Aina Ellen Kestilän kuulemista RO:ssa, eikä RO:n niin ollen olisi pitänyt, niin kuin kuitenkin oli tapahtunut, ratkaista asiaa varaamatta Aina Ellen Kestilälle tilaisuutta tulla holhouslautakunnan esityksen johdosta kuulluksi, KKO harkitsi oikeaksi, jättäen Aina Ellen Kestilän holhottavaksi julistamisesta annetun määräyksen holhousloin 20 §:n 2 momentin nojalla toistaiseksi voimaan, palauttaa asian RO:teen, jonka tuli ilmoituksetta ottaa se uudelleen käsiteltäväkseen ja, meneteltyään siinä laillisesti, voimaan jätetyn määräyksen esteenä olematta lopullisesti ratkaista asia.