KKO 1967 II 57

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1967 II 57. Annettu 13.6.1967. Puolison pantua vireille avioerokanteen toisen puolison mielisairauden vuoksi katsottiin sosiaalilautakunnalla mielisairaan puolison holhoojana olevan oikeus nostaa holhottinsa puolesta AL 70 §:ään perustuva avioerokanne, koska kanteen nostaminen ilmeisesti oli mielisairaan puolison edun mukainen. (41/21 VD 1966)

Liikemiehelle Veikko Nikolai Tuoviselle toimitetuin haastein Kauhajoen kunnan sosiaalilautakunta oli Veikko Nikolai Tuovisen vaimon Tyyne Maria Tuovisen holhoojana Kauhajoen KO:ssa lausunut, että Veikko Nikolai Tuovinen oli rikkonut 2/9 1938 päätetyn avioliittonsa tekemällä huorin. Sen vuoksi sosiaalilautakunta oli vaatinut, että Tuovisen puolisoiden avioliitto julistettaisiin puretuksi ja Veikko Nikolai Tuovinen menettäneeksi oikeutensa saada osituksessa avio-oikeuden nojalla Tyyne Maria Tuovisen omaisuutta sekä että Veikko Nikolai Tuovinen velvoitettaisiin suorittamaan Tyyne Maria Tuoviselle elatusapua 80 markkaa kuukaudessa ja ottamaan holhoukseensa ja hoitoonsa aviopuolisoiden alaikäiset lapset Kaisu ja Veli Pekka Tuovinen. Sen lisäksi sosiaalilautakunta oli vaatinut korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Veikko Nikolai Tuovisen vastustettua avio-oikeuden menetystä ja elatusavun suorittamista koskevia vaatimuksia KO p. 22/4 1965, koska Veikko Nikolai Tuovinen oli rikkonut asianosaisten avioliiton tekemällä huorin, avioliittolain 70 §:n 1 ja 70 §:n 3 momentin nojalla julisti Tuovisen puolisojen avioliiton puretuksi, uskoi Kaisu ja Veli Pekka Tuovisen Veikko Nikolai Tuovisen huollettaviksi ja kasvatettaviksi, velvoitti Veikko Nikolai Tuovisen suorittamaan sosiaalilautakunnalle, Tyyne Maria Tuovisen holhoojana, Tyyne Maria Tuovisen elatusta varten 80 markkaa kuukausittain etukäteen 22/4 1965 lukien niin kanan kuin Tyyne Maria Tuovinen oli menemättä uuteen avioliittoon tai kunnes toisin määrättiin sekä julisti Veikko Nikolai Tuovisen menettäneeksi oikeutensa saada osituksessa avio-oikeuden nojalla Tyyne Maria Tuovisen omaisuutta. Sen lisäksi Veikko Nikolai Tuovinen velvoitettiin korvaamaan sosiaalilautakunnan oikeudenkäyntikulut 50 markalla.

Vaasan HO jonka tutkittavaksi Veikko Nikolai Tuovinen saattoi jutun avio-oikeuden menetystä ja elatusavun suorittamista sekä oikeudenkäyntikuluja koskevalta osalta, p. 26/11 1965 käsitteli jutun; ja koskei sosiaalilautakunnalla, vaikkakin se oli Tyyne Maria Tuovisen holhooja, ollut oikeutta ajaa nostamaansa kannetta, HO poisti KO:n päätöksen kokonaisuudessaan ja sen kaikki toimenpiteet jutussa. Sosiaalilautakunta velvoitettiin korvaamaan Veikko Nikolai Huovisen kulut jutusta HO:ssa 120 markalla.

Kauhajoen kunnan sosiaalilautakunta, Tyyne Maria Tuovisen holhoojana, pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen. Veikko Nikolai Tuovinen vastasi hakemukseen.

KKO (presidentti Hannikainen sekä oikeusneuvokset Elfving ja Miettinen) p. myönsi muutoksenhakuluvan ja tutki jutun; ja koska sosiaalilautakunnan puheena olevan avioliittolain 70 §:ään perustuvan kanteen nostamisen sen jälkeen kun Veikko Nikolai Tuovinen oli pannut vireille kanteen Tuovisen puolisoiden tuomitsemisesta avioeroon Tyyne Maria Tuovisen mielisairauden vuoksi, ja ottaen huomioon jutussa muuten esille tulleet asianhaarat, oli katsottava olevan ilmeisesti Tyyne Maria Tuovisen edun mukainen ja sosiaalilautakunnalla hänen holhoojanaan niin ollen oli katsottava holhouslain 35 §:n säännös huomioon ottaen olevan oikeus ajaa sanottua kannetta eikä HO:n olisi tullut mainitsemallaan perusteella jättää juttua tutkimatta, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n päätöksen, palauttaa jutun HO:een, jonka tuli ilmoituksetta ottaa se uudelleen käsiteltäväkseen ja siinä laillisesti menetellä.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot:

Oikeusneuvos Moisio: en myönnä muutoksenhakulupaa. Äänestyksen tuloksen johdosta velvollisena lausumaan itse asiasta katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä, jonka siis jätän pysyväksi. Asian laadun vuoksi Veikko Nikolai Tuovinen saa kuitenkin itse pitää vahinkonaan hänellä vastauksen antamisesta täällä olleet kulut.

Oikeusneuvos Ekholm oli samaa mieltä kuin oikeusneuvos Moisio.