KKO 1971 I 3

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1971 I 3.

Vaimo oli omasta puolestean ja miehensä holhoojana lahjoittanut heidän yhteisesti omistamansa osakkeet. Kanne lahjoituksen mitättömäksi julistamisesta hylätty, koska lahjoittaminen katsottiin voitavan pätevästi tehdä ilman holhouslain 39 ja 40 §:ssä säädettyä lupaa eikä lain 42 ja 43 §:ssä annettujen määräysten katsottu rajoittaneen holhoojan kelpoisuutta tehdä oikeustoimia holhottavan puolesta ja kun lahjoittamista ei ollut näytetty muullakaan perusteella pätemättömäksi. (391 RD 7969)

Ks. myös 1971 II 92

Hustru hade för egen del och såsom förmyndare för sin man bortgivit dem gemensamt tillhöriga aktier. Talan om gåvans förklarande för ogiltig har ogillats, enär bortgivandet ansågs kunnat ske med giltig verkan utan tillstånd, varom stadgas i 39 och 40 § 1agen ang. förmynderskap, och föreskrifterna i 42 och 43 § samma lag icke ansågs ha inskränkt förmyndarens behörighet att företa rättshandlingar på sin myndlings vägnar och då gåvan ej heller visats på annan grund vara ogiltig. (391 RD 1969)

Se även KKO 1971 II 92

Sitten kun varatuomarinleski Selma Pasanen, joka 2/5 1918 oli vihitty avioliittoon varatuomari Ilmari Pasasen kanssa ja 21/2 1964 oli määrätty miehensä holhoojaksi, oli 18/4 1965 päivätyllä lahjakirjalla, omasta puolestaan ja Ilmari Pasasen holhoojana, lahjoittanut varatuomari Osmo Pasasen alaikäiselle tyttärelle Satu Pasaselle Selma ja Ilmari Pasasen yhteisesti omistamat Asunto O.Y. Pyörähovin osakkeet n:ot 9664—9913, jonka lahjan Osmo Pasanen oli tyttärensä puolesta vastaanottanut, lainopinkandidaatinvaimo Helmi Varkko oli silloin alaikäisen tyttärensä Irmeli Pasasen puolesta, joka oli Selma ja Ilmari Pasasen 24/1 1964 kuolleen vanhimman pojan Tauno Pasasen tytär ja 19/7 1966 kuolleen Ilmari Pasasen perillinen, Turun RO:ssa lausunut ettei holhooja koskaan voi edes holhousoikeuden luvalla lahjoittaa holhokkinsa omaisuutta. Sen vuoksi ja kun Selma ja Ilmari Pasanen olivat menneet avioliittoon 2/5 1918 ja kysymyksessä olevat osakkeet olivat heidän yhteistä omaisuuttaan yhteisomistussuhteen ollessa jakamaton, eikä lahjoitus sen vuoksi ollut sitonut Ilmari Pasasta eikä myöskään sitonut hänen perillistään Irmeli Pasasta, Varkko oli vaatinut, että lahjoitus julistettaisiin mitättömäksi ja Osmo Pasanen velvoitettaisiin luovuttamaan osakkeet Ilmari Pasasen kuolinpesälle.

Selma ja Osmo Pasasen vastustettua kannetta RO p. 26/9 1968 lausui asiasta; ja koska Selma Pasasella, joka oli määrätty Ilmari Pasasen holhoojaksi, oli katsottava tuossa toimessaan olleen oikeus myös Ilmari Pasasen puolesta lahjoittaa kysymyksessä olevat heidän yhteisesti omistamansa osakkeet, RO hylkäsi kanteen. Jutun laatuun nähden RO kuitenkin hylkäsi Selma ja Osmo Pasasen vaatimuksen saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Turun HO, jonka tukittavaksi asianosaiset saattoivat jutun, t. 23/5 1969 tutki sen ja katsoi näytetyksi, että Selma Pasanen oli lahjakirjalla 18/4 1965 lahjoittanut yhteisesti holhokkinsa Ilmari Pasasen kanssa omistamansa Asunto O.Y. Pyörähovin osakkeet n:ot 9664—9913 Satu Pasaselle ja tällä lahjakirjalla lahjoittanut holhokkinsa omaisuutta siinä määrin, ettei sitä voitu katsoa tavanomaisen lahjan luontoiseksi, sekä että Osmo Pasanen oli vastaanottaessaan lahjan ollut mainituista olosuhteista tietoinen. Sen vuoksi ja kun Selma Pasanen siten oli rikkonut holhouslain 42 ja 43 §:n määräykset holhoojan velvollisuudesta toimia holhokkinsa omaisuuden kartuttamiseksi ja kysymyksessä oleva lahja siis Ilmari Pasasen osalta oli mitätön, niin ja kun asunto-osakeyhtiöistä annetun lain 6 §:n mukaan asunto-osakeyhtiön samaan huoneistoon kuuluvia osakkeita ei voitu erikseen luovuttaa, HO, kumoten RO:n päätöksen, julisti Selma Pasasen mainitulla lahjakirjalla tekemän lahjoituksen kokonaisuudessaan mitättömäksi ja velvoitti Osmo Pasasen, Satu Pasasen holhoojana, heti tuomion saatua lainvoiman palauttamaan osakkeet Ilmari Pasasen kuolinpesälle.

Selma ja Osmo Pasanen, viimeksi mainittu holhoojan toimessaan, pyysivät oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n tuomioon ja sisällyttivät lupahakemukseensa muutoksenhakemuksen. Täysi-ikäiseksi tullut opiskelija Irmeli Pasanen vastasi hakemukseen.

KKO ( presidentti Hannikainen sekä oikeusneuvokset Schwindt, Kuhlefelt, Kyrö, Saario, Salervo, Manner, Varhiala, Ailio, Olsson ja Jalanko) t. 15/12 1971 myönsi muutoksenhakuluvan ja tutki jutun; ja koskei holhottavan irtaimen omaisuuden lahjoittaminen ollut sellainen oikeustoimi, jota holhooja holhouslain 41 §:n mukaan ei voinut pätevästi tehdä ilman sanotun lain 39 tai 40 §:ssä säädettyä lupaa ja kun holhouslain 42 ja 43 §:ssä holhottavan irtaimen omaisuuden ja rahavarain hoidossa holhoojan noudatettavaksi annetut määräykset eivät rajoittaneet holhoojan kelpoisuutta tehdä oikeustoimia holhottavan puolesta eikä näin ollen se, että puheena olevien osakkeiden lahjoittaminen ehkä oli tapahtunut vastoin näitä määräyksiä, vaikuttanut sanotun lahjoitustoimen pätevyyteen, sen vuoksi ja kun mainittua lahjoittamista ei ollut näytetty muullakaan perusteella pätemättömäksi, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion, jättää asian RO:n päätöksen lopputuloksen varaan.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot.

Oikeusneuvos Heinonen hyväksyi jutun esittelijän näin kuuluvan mietinnön: KKO myöntänee muutoksenhakuluvan ja tutkinee jutun; ja koska Selma Pasanen on 18/4 1965 HO:n tuomiossa mainituin tavoin lahjoittanut holhokkinsa Ilmari Pasasen omaisuutta siinä määrin, ettei lahjaa voida pitää tavanomaisena, ja siten rikkonut holhokkinsa omaisuuden hoitoa koskevan, HO:n mainitseman velvollisuutensa sekä Osmo Pasanen lahjan vastaanottaessaan on ollut tietoinen lahjoittamiseen liittyvistä olosuhteista, sen vuoksi ja kun Selma Pasasella, koska lahjoituksen kohteena olleet Asunto O.Y. Pyörähovin osakkeet ovat olleet hänen ja Ilmari Pasasen naimaoikeuden alaista omaisuutta, ei ole ollut oikeutta omalta osaltaan lahjoittaa niistä mitään määräosaa, KKO katsonee, ettei ole esitetty syytä muuttaa sitä lopputulosta, johon HO on tuomiossaan johtunut. Asian laadun vuoksi saanee Irmeli Pasanen kuitenkin kärsiä hänellä vastauksen antamisesta täällä olleet kulut.

Oikeusneuvos Saarni-Rytkölä, jonka mielipiteeseen oikeusneuvos Elfving vuorollaan yhtyi: myöntäen muutoksenhakuluvan tutkin jutun; ja koska puheena olevaa osakkeiden luovutusta ei voida pitää tavanomaisena lahjoituksena eikä Selma Pasasella, huomioon ottaen holhouslain holhotin irtaimen omaisuuden hoitoa koskevien määräysten tarkoituksen, ole ollut ilman holhouslautakunnan lupaa kelpoisuutta tuon oikeustoimen tekemiseen Ilmari Pasasen puolesta ja lahjoitus siten on siltä osin pätemätön ja kun Selma Pasasella, koska hänen ja Ilmari Pasasen omistusoikeus osakkeisiin on ollut jakamatonta yhteisomistusta, ei ole myöskään ollut oikeutta omalta osaltaan lahjoittaa niistä mitään määräosaa, niin ja kun Osmo Pasanen on lahjan vastaanottaessaan ollut edellä mainituista seikoista tietoinen, katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa sitä lopputulosta, johon HO on tuomiossaan johtunut. Asian laadun vuoksi ei Irmeli Pasaselle ole tuleva korvausta hänellä vastauksen antamisesta täällä olleista kuluista.

Oikeusneuvokset Lampi, Sundberg, Heikola, Leivonen, Modeen, Hakala, Sohlberg ja Ekholm olivat kukin vuorollaan samaa mieltä kuin oikeusneuvos Heinonen.