KKO 1971 II 48

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1971 II 48. Annettu 18.5.1971.

Kun holhottavalle oli määrätty uskottu mies valvomaan hänen etuaan ja oikeuttaan aiotussa kiinteistönkaupassa, holhoojalla ei ollut oikeutta saattaa kysymystä kaupan hyväksymisestä holhoustuomioistuimen ratkaistavaksi. (820/416 VD 1969)

Maanviljelijä Kustaa Suokon Lapuan kauppalasta olevan mielisairaan maanviljelijän Oiva Lakson holhoojana tekemästä anomuksesta Lapuan KO, saatuaan sanotun kauppalan holhouslautakunnan kirjallisen lausunnon, p. 12/5 1969 holhouslain 39 §:n 1) kohdan nojalla antoi luvan kiinteistönkauppaan, jolla Lakson puolesta aiottiin myydä tämän mainitun kauppalan Kirkonkylässä omistamat Viinamäen tila RN:o 1130 ja Vainiontalon tila RN:o 1190 tiloilla olevine irtaimistoineen 7 500 markan kauppahinnasta ja Laksolle annettavasta täydellisestä toimeentulosta, tarpeellisesta sairaanhoidosta ja Lakson kuoleman jälkeen kustannettavasta asianmukaisesta hautauksesta sekä muutoin ehdolla, että ostajan tuli suorittaa eräille Lakson sukulaisille yhteensä 8 000 markkaa ja antaa eräälle toiselle sukulaiselle täydellinen toimeentulo ja tarpeellinen sairaanhoito sekä tämän kuoleman jälkeen kustantaa asianmukainen hautaus.

Vaasan HO, jonka tutkittavaksi holhouslautakunta saattoi asian, p. 28/10 1969, koska kysymyksessä olevaa kiinteistönkauppaa oli Laksolle suoritettavan vastikkeen alhaisuuteen katsoen pidettävä Laksolle epäedullisena, kumoten KO:n päätöksen, hylkäsi anomuksen.

Suokko, holhoojantoimessaan, pyysi että, koska lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa oli tärkeätä saattaa asia KKO:n tutkittavaksi, hänelle oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan nojalla myönnettäisiin lupa hakea muutosta HO:n päätökseen, ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen. Hakemuksen johdosta Lapuan kauppalan holhouslautakunta antoi siltä pyydetyn vastauksen ja oheisti KKO:n pyytämän jäljennöksen Lapuan KO:n holhousasiain pöytäkirjasta 9/12 p:ltä 1968 pöytäkirjan 3 §:n kohdalta, jonka mukaan KO oli määrännyt kunnallisneuvos Kustaa Tiitun Lakson uskottuna miehenä valvomaan tämän etua ja oikeutta kysymyksessä olevassa tehtäväksi aiotussa Lakson mainitun kauppalan Kirkonkylässä omistamien Viinamäen tilan RN:o 1130 ja Vainiotalon tilan RN:o 1190 kaupassa, neuvottelemaan ja sopimaan kauppaehdoista ja allekirjoittamaan kaupan yhteydessä laadittavat asiakirjat sekä uskotun miehen toimessaan ryhtymään kaikkiin toimiin, joihin asianhaarat antoivat aihetta.

KKO (oikeusneuvokset Sohlberg, Kuhlefelt, Leivonen, Saario ja Saarni-Rytkölä) p. myöntäen esitetystä syystä muutoksenhakuluvan käsitteli asian; ja koska KO:n määrättyä Tiitun Lakson uskottuna miehenä edustamaan häntä sekä valvomaan hänen etuaan ja oikeuttaan kysymyksessä olevassa, Lakson omistamien kiinteistöjen kaupassa ja siihen liittyvissä toimissa Suokolla Lakson holhoojana ei ollut ollut oikeutta edustaa Laksoa näissä toimissa eikä siis myöskään haettaessa KO:lta lupaa kiinteistöjen myymiseen ja kun niin ollen KO:n ei olisi pitänyt ottaa Suokon hakemusta tutkittavakseen eikä HO:n antaa siitä lausuntoa, KKO harkitsi lailliseksi kumota ja poistaa HO:n ja KO:n Saukon hakemuksesta antamat lausunnot sekä jättää Suokon valituksen tutkimatta.