KKO 1971 II 52

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1971 II 52. Annettu 25.5.1971.

Määrättäessä holhoojan kuoleman johdosta alaikäisille lapsille uutta holhoojaa RO ei ollut kuullut avioeron yhteydessä lasten huollosta ja holhouksesta erotettua lasten äitiä eikä RO:n puheenjohtaja ollut ottanut vastaan äidin tyytymättömyyden ilmoitusta. Äidin kantelun johdosta hänellä katsottu olevan puhevalta asiassa ja hänet oikeutettu hakemaan muutosta RO:n päätökseen HO:ssa. (706/354 VD 1970)

Autonkuljettajanvaimo Marjatta Kettunen oli Turun HO:een 22/6 1970 annetussa kantelukirjelmässään lausunut, että sitten kun hänen lapsensa, 4/7 1958 syntynyt Lassi, 11/10 1959 syntynyt Vuokko, 29/9 1961 syntynyt Ismo, 25/9 1963 syntynyt Marja ja 24/7 1965 syntynyt Sari Mattila, joiden huolto oli 4/8 1967 tapahtuneessa Kettusen ja diplomi-insinööri Aarre Mattilan välisessä avioerossa uskottu Mattilalle, olivat Mattilan 21/5 1970 sattuneen kuoleman johdosta jääneet ilman holhoojaa, Lahden RO oli 23/5 1970 julistamallaan päätöksellä Mattilan toisen aviovaimon, diplomi-insinöörinlesken Hanna Maija Mattilan hakemuksesta, Lahden kaupungin holhouslautakunnan annettua lausuntonsa asiassa, määrännyt lasten sedän, pääjohtaja Olavi Mattilan ja asianajaja Juhana Kurki-Suonion mainittujen lasten holhoojiksi. Tämän vuoksi ja kun Kettusta ei ollut lasten lähimpänä sukulaisena asiassa kuultu eikä RO:n asianomaisen osaston puheenjohtaja ollut ottanut vastaan Kettusen 28/5 1970 tekemää tyytymättömyyden ilmoitusta, Kettunen oli sanotussa kirjelmässään vaatinut, että RO:n päätös tuomiovirheen perusteella poistettaisiin tai että RO velvoitettaisiin vastaanottamaan hänen tyytymättömyydenilmoituksensa.

HO p. 29/9 1970 tutki asian; ja koska Kettunen ei ollut mainittujen alaikäisten lastensa holhooja eikä hän niin ollen ollut asianosainen asiassa ja kun RO tai sen puheenjohtaja näin ollen eivät olleet menetelleet virheellisesti, HO hylkäsi kantelun.

Kettunen pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen. Hakemuksen johdosta Olavi Mattila ja Kurki-Suonio antoivat heiltä vaaditut vastaukset sekä Lahden RO:n asianomaiset jäsenet heiltä vaaditun selityksen.

KKO (oikeusneuvokset Ekholm, Modeen, Sundberg ja Ailio sekä ylimääräinen oikeusneuvos Surakka j p. myönsi muutoksenhakuluvan, tutki asian ja katsoi, että Kettusella tosin olisi ollut oikeus käyttää kysymyksessä olevassa holhoojan määräämistä koskevassa asiassa puhevaltaa, mutta, ettei RO:n voitu katsoa menetelleen virheellisesti jättäessään asian laadun vuoksi varaamatta Kettuselle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi, minkä vuoksi ja kun RO:n asianomaisen osaston puheenjohtajan ei olisi pitänyt jättää vastaanottamatta Kettusen tyytymättömyyden ilmoitusta, KKO harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n päätöksen, poistaa puheenjohtajan kerrotun menettelyn sekä oikeuttaa Kettusen puhevallan menettämisen uhalla viimeistään keskiviikkona 1/9 1971 ennen kello 12 tai, jos asiakirjat lähetettiin postitse, ennen virka-ajan päättymistä laillisessa järjestyksessä toimittamaan Turun HO:een muutoksenhakemuksensa kahtena kappaleena, RO:n pöytäkirjan ja päätöksen asiassa sekä jäljennökset hakemukseen ehkä liitettävistä asiakirjoista, minkä lisäksi hänen tuli samalla antaa HO:een KKO:n päätös ja todistus siitä, että oikeaksi todistettu jäljennös KKO:n päätöksestä oli vähintään viikkoa ennen mainittua määräpäivää toimitettu Hanna-Maija Mattilalle, Olavi Mattilalle ja Kurki-Suoniolle. Jos Hanna-Maija ja Olavi Mattila sekä Kurki-Suonio halusivat HO:ssa käyttää vastaajanpuhevaltaa, heidän tuli ottaa HO:sta kaksoiskappale muutoksenhakemuksesta ja edellä kerrotut jäljennökset sekä viimeistään keskiviikkona 15/9 1971 ennen kello 12 tai, jos asiakirjat lähetettiin postitse, ennen virka-ajan päättymistä toimittaa HO:een vastauksensa kaksoiskappaleineen ja jäljennökset mahdollisesti annettavista asiakirjoista, mitkä kaksoiskappaleet ja jäljennökset hakijan tuli saada. Muutoin asianosaisten oli noudatettava, mitä erinäisiä määräyksiä muutoksen hakemisesta alioikeuksien tuomioihin ja päätöksiin sisältävän 14/8 1901 annetun asetuksen 2 luvussa sekä eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille 7/5 1965 annetussa laissa oli säädetty. Kettuselle palautettiin KKO:n päätöksen mukana hänen HO:een toimittamansa jäljennös RO:n pöytäkirjasta.