KKO 1971 II 80

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1971 II 80. Annettu 23.9.1971.

Hakiessaan muutosta aviolasten huoltoa koskevassa jutussa on puoliso sen varalta, ettei lasten huoltoa uskottaisi hänelle, vasta KKO:ssa vaatinut, että hänet oikeutettaisiin tapaamaan lapsia. Tämä vaatimus on tutkittu. (285 RD 1971)

Maanviljelijän Ossi Alangon ja hänen vaimonsa Kyllikki Alangon, jotka oli vihitty avioliittoon 25/6 1966, toisiaan vastaan ajamista kanteista Isonkyrön KO, saatuaan asianomaisten holhous- ja sosiaalilautakuntien lausunnot asianosaisten lasten, vuonna 1966 syntyneen Mika Alangon ja vuonna 1969 syntyneen Jarmo Alangon huollosta, p. 3/9 1970, tuomitessaan asianosaiset avioliittolain 69 a §:n 3 momentin nojalla asumuseroon, hyläten kummankin asianosaisen vaatimuksen lasten huollon uskomisesta hänelle, uskoi asumuseron ajaksi Mika Alangon huollon ja kasvatuksen Ossi Alangolle ja Jarmo Alangon Kyllikki Alangon huollettavaksi ja kasvatettavaksi sekä velvoitti Ossi Alangon suorittamaan Kyllikki Alangolle elatusavuksi Jarmo Alankoa varten 100 markkaa kuukausittain etukäteen KO:n päätöksen julistamispäivästä lukien asumuseron ajan, kuitenkin enintään siihen saakka kun Jarmo Alanko täytti 20 vuotta tai asiasta toisin määrättiin.

Vaasan HO, jonka tutkittavaksi Ossi ja Kyllikki Alanko saattoivat jutun, t. 11/3 1971 ratkaisi sen; ja koska Mika Alangon edun kannalta oli pidettävä sopivampana, että Kyllikki Alanko toimi hänenkin huoltajanaan, HO, muuttaen KO:n päätöstä, avioliittolain 80 §:n 1 momentin ja holhouslain 23 §:n 2 momentin nojalla uskoi Mika Alangon huollon ja kasvatuksen Kyllikki Alangolle.

Ossi Alanko pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n tuomioon ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO (oikeusneuvokset Ekholm, Leivonen, Kyrö, Sundberg ja Ailio) t. myönsi muutoksenhakuluvan, tutki jutun ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota muulla tavoin kuin että Ossi Alanko oikeutettiin tapaamaan puolisoiden alaikäisiä lapsia Mika ja Jarmo Alankoa lasten oleskelupaikkakunnalla kaksi kertaa kuukaudessa kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena lauantaina tai sunnuntaina kuuden tunnin ajan hänen tarkemmin määrättävänään aikana ja määrättävässään paikassa. Tapaamisaika ja -paikka oli ilmoitettava Kyllikki Alangolle etukäteen joko yhdellä kertaa samaksi toistuvaksi ajaksi ja paikaksi tai vähintään neljä päivää ennen kulloistakin tapaamista.