KKO 1972 II 27

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1972 II 27. Annettu 31.5.1972.

Holhoojan holhotilleen antaman asunto-osakkeita koskevan lahjan katsottiin, vaikka holhooja oli allekirjoittanut lahjakirjan ja luovuttanut osakekirjat sittemmin uskotuksi mieheksi määrätyn henkilön haltuun, täyttyneen vasta silloin, kun tuo henkilö uskotun miehen määräyksen saatuaan oli ottanut lahjan vastaan. Lahja julistettiin KS 46 §:n b ja g kohden nojalla perääntymään holhoojan kuolinpesän konkurssipesälle. (34 RD 1972)

Sitten kun apteekkari Elsa Johanssonin kuolinpesän 25/7 1968 alkaneessa konkurssissa oli 25/10 1968 toimitettu valvonta, konkurssipesän hallinto oli 27/12 1968 ja 13/1 1969 silloin vielä alaikäisen opiskelijan Pirkko Pirinen-Johanssonin 17/6 1968 määrätylle holhoojalle, hovioikeudenneuvos Päivikki Lastolle toimitettujen haasteiden nojalla Helsingin RO:ssa kertonut, että Elsa Johansson oli ennen hänen 27/5 1968 tapahtunutta kuolemaansa ottolapsensa Pirkko Pirinen-Johanssonin nimiin, lahjoittanut omaisuuttaan seuraavasti:

1) lahjakirjalla, joka oli päivätty 10/5 1967, Bostads Ab Jakobstads Rådhusgatan 20 nimisen yhtiön osakkeet n:ot 1055—1099, jotka oikeuttivat huoneiston n:o 4 hallintaan yhtiön omistamassa talossa n:o 20 Raastuvankadun varrella Pietarsaaren kaupungissa, minkä lahjoituksen oli Pirkko Pirinen-Johanssonin puolesta ottanut vastaan Helsingin RO:n 26/7 1967 määräämänä uskottuna miehenä asianajaja Atte Jääsvuo,

2) tallettamalla Pirkko Pirinen-Johanssonin nimelle avatuille Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin Käpylän konttorin karttuvalle talletustilille n:o 4204, saman pankkikonttorin karttuvalle talletustilille n:o 1476, saman pankin Munkkiniemen konttorin karttuvalle talletustilille n:o 5947, Helsingin Säästöpankin säästötilille n:o 600541-7, Kansallis-Osake-Pankin Käpylän konttorin karttuvalle talletustilille n:o 12395/458/0, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin karttuvalle talletustilille n:o 5009043/1, oikeastaan 5/009046/1, saman pankin nuorisotalletustilille n:o 6/90045/1, oikeastaan 6/900335/1 sekä Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin Käpylän konttorin indeksitalletustileille n:ot 115732 ja 1692222 rahamääriä niin, että sanotut tilit 27/5 1968 osoittivat säästöä korko sanottuun päivään saakka mukaan luettuna tili n:o 4204 14 markkaa 38 penniä, tili n:o 1476 168 markkaa 45 penniä, tili n:o 5947 98 markkaa 65 penniä, tili n:o 600541-7 88 markkaa 34 penniä, tili n:o 12395/458/0 74 markkaa 89 penniä, tili n:o 5/009046/1432 markkaa 77 penniä, tili n:o 6/900335/1 369 markkaa 53 penniä, tili n:o 115732 859 markkaa 38 penniä ja tili n:o 1692222 949 markkaa 14 penniä,

3) tallettamalla hänen ja Pirkko Pirinen-Johanssonin nimiin 14/6 1965 indeksitalletustilille n:o 137407 Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin Käpylän konttorissa 7 000 markkaa, minkä talletuksen, joka nostohetkellä oli korkoineen ja indeksikorotuksineen ollut 8 952 markkaa 43 penniä Lasto oli Pirkko Pirinen-Johanssonin puolesta nostanut,

4) antamalla Pirkko Pirinen-Johanssonille valtion vuoden 1964 100 markan nimellisarvoisen obligation, valtion saman vuoden 20 markan arvoisen obligation ja 6 kappaletta Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin osaketta.

Kun Elsa Johansson oli kerrotuilla lahjoituksilla hukannut sen arvoista omaisuutta, että konkurssipesän velkojille oli siitä tullut tuntuva vahinko, ja kun ennen konkurssin alkua ei ollut kulunut vuotta siitä kun lahjaksi antamiset tapahtuivat sekä kun 2-4 kohdissa mainittujen lahjoitusten vastaanottamiseksi ei ollut määrätty uskottua miestä, konkurssihallinto oli vaatinut, että Lasto Pirkko Pirinen-Johanssonin holhoojana velvoitettaisiin luovuttamaan kysymyksessä olevat osakkeet, pankkitalletukset ja obligatiot konkurssipesälle sekä suorittamaan konkurssipesälle 1 kohdassa mainitun huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tuottona 300 markkaa kuukaudessa toukokuusta 1967 kunnes huoneisto luovutettaisiin konkurssipesän hallintaan. Siltä varalta, että peräytettäväksi vaadittu omaisuus ei enää olisi tallella, konkurssipesä oli vaatinut omaisuuden palauttamisen sijasta korvausta asunto-osakkeita koskevalta osalta 31 990 markkaa 5 prosentin korkoineen 26/7 p:stä 1967, talletuksia koskevalta osalta niiden määrien mukaan 5 prosentin korkoineen 27/5 p:stä 1968 sekä obligatioita ja pankkiosakkeita koskevalta osalta niiden arvon mukaan.

Laston kerrotussa toimessaan ja Pirkko Pirinen-Johanssonin täysikäiseksi tultuaan vastustettua kannetta RO, jossa asianosaiset vaativat korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, p. 15/8 1969 lausui selvitetyksi,

että Elsa Johansson oli 10/5 1967 eräässä asianajotoimistossa Helsingissä allekirjoittamallaan lahjakirjalla lahjoittanut silloin vielä alaikäiselle ottotyttärelleen Pirkko Pirinen-Johanssonille Bostads Ab Jakobstads Rådhusgatan 20 nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet n:ot 1055—1099, jonka lahjakirjan oli samassa tilaisuudessa Pirkko Pirinen Johanssonin puolesta allekirjoittanut sekä lahjan ja osakkeita koskevan osakekirjan tämän puolesta vastaanottanut mainitun asianajotoimiston palveluksessa silloin ollut Jääsvuo, jonka RO oli sittemmin 26/7 1967 Elsa Johanssonin anomuksesta määrännyt Pirkko Pirinen Johanssonin uskottuna miehenä vastaanottamaan sanotun lahjan ja oli Jääsvuo seuraavana päivänä, oikeastaan sanotun heinäkuun 28 päivänä lahjakirjaan tekemällään merkinnällä vahvistanut Pirkko Pirinen-Johanssonin uskottuna miehenä vastaanottaneensa osakkeet lahjana tämän puolesta,

että Elsa Johansson oli Pirkko Pirinen-Johanssonin nimelle 2/1 1953 ja 25/2 1967 välisenä aikana avannut 2 kohdassa mainitut tilit sekä tuona aikana itse tallettanut ja antanut Pirkko Pirinen-Johanssonin tallettaa tileille hänelle antamiaan pienempiä rahamääriä niin, että sanotut tilit Elsa Johanssonin kuolinpäivänä osoittivat säästöä ja korkoa 2 kohdassa mainitut määrät,

että Elsa Johansson oli lisäksi noina vuosina lahjoittanut Pirkko Pirinen-Johanssonille 4 kohdassa mainitun omaisuuden,

että Pirkko Pirinen-Johanssonille ei ollut määrätty uskottua miestä vastaanottamaan hänen pankkitileilleen talletettuja määriä ja pankkitalletuksia eikä Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeita ja obligatioita, mutta että Pirkko Pirinen-Johanssonille Elsa Johanssonin kuoleman jälkeen määrätty holhooja Lasto oli holhoojan ominaisuudessaan Pirkko Pirinen-Johanssonin puolesta ottanut tuon omaisuuden haltuunsa,

että Elsa Johansson oli 14/6 1965 Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin Käpylän konttorissa avannut hänen ja Pirkko Pirinen-Johanssonin nimelle indeksitalletustilin n:o 137407, jolle hän samana päivänä oli tallettanut 7 000 markkaa, ettei Pirkko Pirinen-Johanssonille ollut määrätty uskottua miestä vastaanottamaan talletusta koskevaa talletustodistusta, mutta että Lasto oli Elsa Johanssonin kuoleman jälkeen ottanut haltuunsa tuon talletustodistuksen ja 14/6 1968 jälkeen nostanut talletuksen, joka silloin oli korkoineen ja indeksikorotuksineen noussut 8 952 markkaan 43 penniin ja

että Elsa Johansson oli kuollut 27/5 1968 ja hänen kuolinpesänsä luovutettu konkurssiin 25/7 1968.

Tämän vuoksi ja kun Bostads Ab Jakobstads Rådhusgatan 20 nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden lahjoituksen oli katsottava tapahtuneen 10/5 1967, jolloin Elsa Johansson oli allekirjoittanut osakkeita koskevan lahjakirjan ja jättänyt osakkeet Pirkko Pirinen-Johanssonin lukuun säilytettäväksi, eli niin ollen toista vuotta ennen konkurssin alkamista, kun Elsa Johanssonin Pirkko Pirinen-Johanssonille lahjoittamat ja viimeksi mainitun karttuville talletustileille, säästötileille, nuorisotalletustileille sekä indeksitalletustileille n:ot 115732 ja 1692222 talletetut rahamäärät olivat olleet pieniä ja Elsa Johanssonin oloihin nähden kohtuulliset sekä Pirkko Pirinen-Johanssonille lahjoitettujen obliga-

tioiden ja Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeiden arvo Elsa Johanssonin olot huomioon ottaen myös oli ollut vähäinen ja koska niin ollen oli katsottava noille tileille talletettujen rahamäärien

sekä obligatioiden ja Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeiden laillisesti siirtyneen- Pirkko Pirinen-Johanssonin omistukseen, laikka uskottua miestä ei ollutkaan määrätty vastaanottamaan tuota omaisuutta hänen puolestaan, eikä Elsa Johanssonin kuolinpesän velkojille ollut lahjoitusten kautta aiheutunut tuntuvaa vahinkoa, ja kun Pirkko Pirinen-Johansson ei ollut näyttänyt, että talletustodistuksella n:o 137407 Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin Käpylän konttoriin talletetut varat olisi hänelle laillisesti lahjoitettu, RO, hyläten kanteen muilta osin, velvoitti Pirkko Pirinen-Johanssonin suorittamaan Elsa Johanssonin kuolinpesän konkurssipesälle 8 952 markkaa 43 penniä 6 prosentin korkoineen 14/6 p:stä 1968. Asian laatuun nähden RO hylkäsi asianosaisten vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Helsingin HO, jonka tutkittavaksi asianosaiset saattoivat jutun, t. 17/11 1971 jätti asian RO:n päätöksen varaan.

Elsa Johanssonin kuolinpesän konkurssipesä ja Pirkko Kaari, joksi Pirinen-Johanssonin sukunimi oli muuttunut, pyysivät oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n tuomioon ja lupahakemuksiinsa sisällyttivät muutoksenhakemukset. Kaari vastasi konkurssipesän hakemukseen.

KKO (presidentti Hannikainen sekä oikeusneuvokset Kuhlefelt, Elfving ja Salervo) t. myönsi muutoksenhakuluvan, tutki jutun ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota muulla tavoin kuin että, koska siinä mainittujen asunto-osakkeiden lahjoitus oli täyttynyt vasta 28/7 1967 asianajaja Atte Jääsvuon ottaessa Pirkko Kaarelle määrättynä uskottuna miehenä vastaan lahjan ja Elsa Johanssonin kuolinpesän konkurssi oli alkanut vuoden kuluessa lahjoituksesta lukien, asunto-osakkeita koskeva lahja julistettiin konkurssisäännön 46 §:n b ja g kohdan nojalla perääntyneeksi ja Kaari velvoitettiin luovuttamaan konkurssipesälle asunto-osakkeet taikka, mikäli Kaari oli luovuttanut osakkeet edelleen, suorittamaan konkurssipesälle niiden arvo 31 990 markkaa 5 prosentin korkoineen siitä lukien, kun osakkeet oli luovutettu edelleen, sekä osakkeiden tai niiden arvon luovuttamisen lisäksi suorittamaan konkurssipesälle osakkeiden tuottona 1/9 1968 alkaen saaduiksi näytetyt vuokratulot 250 markkaa kuukaudessa siihen asti kun osakkeet oli luovutettu edelleen, vähennettyinä kuitenkin vastaavana aikana suoritetulla yhtiövastikkeen määrällä.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto.

Oikeusneuvos Manner: myöntäen muutoksenhakuluvan, tutkin jutun ja katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n tuomiota, jonka siis jätän pysyväksi.