KKO 1975 II 8

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1975 II 8. Annettu 21.2.1975.

Leski oli luovuttanut vakuutusyhtiölle sen erään osakeyhtiön puolesta antamista sitoumuksista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta pantiksi miesvainajansa jakamattomaan kuolinpesään kuuluneet asunto-osakeyhtiön osakkeet. Kun kuolinpesän osakkaita olivat lesken ohella hänen holhouksessaan olevat alaikäiset lapset ja panttaus oli tapahtunut ilman holhouslautakunnan suostumusta ja kun vakuutusyhtiö, jolla sen tiedossa panttaustilaisuudessa olleiden seikkojen perusteella olisi miesvainajan osakekirjassa olleesta avoimesta siirrosta huolimatta ollut erikoinen aihe tutkia lesken oikeus osakkeiden panttaamiseen, jätettyään tutkimisen suorittamatta ei nauttinut OYL 32 a §:ssä tarkoitettua saantosuojaa, panttaus julistellun HolhL 40 §:n 1 mom:n 4 kohdan ja 41 §:n nojalla mitättömäksi. (5 RD 1974)

Sikalanomistaja Juha Kopposen ja kauppatieteen ylioppilaan Säde Mankin sekä kamreeri Matti Mankin alaikäisen Markku Kopposen uskottuna miehenä Vakuutusosakeyhtiö Louhea ja sosisaali- ja terveysministeriön annettua 21/5 1971 suostumuksensa mainitun vakuutusyhtiön vakuutuskannan luovutukseen Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle, viimeksi mainittua vakuutusosakeyhtiötä sekä liikkeenharjoittaja Saara Tolvasta vastaan ajamasta kanteesta Helsingin RO p. 28/9 1972 lausui selvitetyksi, että Tolvanen oli 3/5 1967 Sisustus Oy Höylä nimisen yhtiön puolesta allekirjoittanut yleispanttaussitoumuksen, jonka mukaan Sisustus Oy Höylä luovutti Vakuutusosakeyhtiö Louhelle sen Sisustus Oy Höylän puolesta antamista takaus- ja muista sitoumuksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden, vahinkojen ja kulujen korvaamisesta sekä maksettavaksi langenneiden vakuutusmaksujen suorittamisesta pantiksi Asunto Oy Tilkanmäen osakkeet n:o 793—812, jotka oikeuttivat yhtiön omistaman D rakennuksen huoneiston n:o 14 hallintaan talossa n:o 6—8 Kotoistentien varrella Helsingissä. Samassa tilaisuudessa Tolvanen oli luovuttanut Vakuutusosakeyhtiö Louhelle osakkeita tarkoittavan osakekirjan, joka oli varustettu Tolvasen 26/1 1956 kuolleen puolison, lakitieteen lisensiaatti, varatuomari Urho Kopposen avoimella siirrolla. Kun Vakuutusosakeyhtiö Louhi oli antamansa takauksen nojalla joutunut suorittamaan erään Sisustus Oy Höylän tunnustaman velan, osakkeet oli kuulutettu myytäviksi vapaaehtoisella huutokaupalla pantinhaltijan lukuun 21/9 1971, joka huutokauppa oli kuitenkin panttauksen sitovuudesta syntyneen riidan johdosta peruutettu. Osakkeet olivat panttauksen tapahtuessa olleet Urho Kopposen jakamattoman kuolinpesän omaisuutta, jonka kuolinpesän osakkaina olivat Tolvasen lisäksi hänen ja Urho Kopposen panttaussitoumuksen antamisajankohtana vielä alaikäiset lapset Juha Kopponen, Säde Mankki ja Markku Kopponen. Sen vuoksi ja kun Tolvanen saamatta asianomaisen holhouslautakunnan suostumusta ei ollut voinut Sisustus Oy Höylän sitoumuksista luovuttaa pantiksi kuolinpesälle kuuluvia osakkeita eikä Vakuutusosakeyhtiö Pohjola voinut jutussa selvitetyissä olosuhteissa puolustautua olleensa väitetyin tavoin vilpittömässä mielessä, RO holhouslain 40 §: n 1 momentin 4 kohdan ja 41 §:n nojalla julisti panttauksen mitättömäksi ja velvoitti Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan heti luovuttamaan osakkeet kuolinpesälle sekä yhteisvastuullisesti Tolvasen kanssa korvaamaan Juha Kopposen, Säde Mankin ja Markku Kopposen yhteiset oikeudenkäyntikulut 1 500 markalla.

Helsingin HO, jonka tutkittavaksi Vakuutusosakeyhtiö Pohjola saattoi jutun, t. 14/11 1973 katsoi selvitetyksi, että Vakuutusosakeyhtiö Louhen virkailija, joka oli vastaanottanut yhtiön puolesta osakkeet pantiksi, oli panttaustilaisuudessa saanut tietää, että osakkeet eivät olleet Sisustus Oy Höylän omaisuutta, jonka sitoumusten vakuudeksi osakkeet pantattiin, että osakekirjaan osakkeiden viimeiseksi siirtäjäksi avoimella siirrolla merkitty Tolvasen puoliso Urho Kopponen oli kuollut ja ettei Urho Kopponen ollut ennen kuolemaansa vastiketta vastaan luovuttanut osakkeita Tolvaselle. Sen vuoksi ja koska Tolvanen ei tuolloin alaikäisten lastensa lakimääräisenä holhoojana ollut toimivaltainen luovuttamaan kuolinpesän omaisuutta olevia osakkeita Sisustus Oy Höylän sitoumuksista pantiksi ilman asianomaisen holhouslautakunnan suostumusta ja koska Vakuutusosakeyhtiö Louhen osakkeet vastaanottaessaan, huomioon ottaen edellä mainitut ja jutussa muuten selvitetyt seikat, olisi pitänyt tietää, ettei Tolvanen ollut oikeutettu osakkeita panttaamaan, HO jätti asian RO:n päätöksen varaan.

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n tuomioon ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen. Juha Kopponen sekä Säde ja Matti Mankki, viimeksi mainittu uskotun miehen toimessaan, vastasivat hakemukseen. Saara Tolvanen toimitti muutoksenhakemuksen johdosta KKO:een kirjelmän.

KKO (oikeusneuvokset Kuhlefelt, Sundberg, Ailio ja Saarni-Rytkölä sekä ylimääräinen oikeusneuvos Surakka) t. myönsi muutoksenhakuluvan ja tutki jutun; ja koska Vakuutusosakeyhtiö Louhella HO:n tuomiossa mainittujen, sen panttaustilaisuudessa tietoonsa saamien seikkojen perusteella olisi osakekirjassa olleesta siirtomerkinnästä huolimatta ollut erikoinen aihe tutkia Saara Tolvasen oikeus osakkeiden panttaamiseen eikä Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, jolle Vakuutusosakeyhtiö Louhen varojen ja velkojen oli selvitetty siirtyneen yleisseuraannon perusteella, panttauksen pätevyyttä arvosteltaessa nauttinut itsenäistä Vakuutusosakeyhtiö Louhesta riippumatonta saantosuojaa, KKO näillä ja muutoin HO:n tuomiossa mainituilla perusteilla katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomion lopputulosta, joka holhouslain 40 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 41 §:n sekä osakeyhtiölain 32 a §:n nojalla jäi pysyväksi.