KKO 1981 II 58

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1981 II 58. Annettu 7.5.1981.

Lapselle oli hänen lakimääräisen holhoojansa kuoleman takia määrätty holhooja. Holhoojan hakemus holhouspäätöksen täytäntöönpanosta lapsen luovuttamiseksi hänen huostaansa oli kuitenkin hylätty, koska lapsi oli vastustanut täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi oli tarpeellista määrätä toinen henkilö huolehtimaan lapsen huoltoon liittyvistä tehtävistä. Holhoustoimi jaettiin ensin määrätyn ja uuden holhoojan kesken siten, että ensimmäiselle yksin jäi edelleenkin huolehtiminen lapsen taloudellisista asioista ja uudelle holhoojalle yksin uskottiin lapsen huolto. (4546/80; V 79/794)

Martti A oli B:lle 11.11.1977 tiedoksi toimituttamansa haasteen nojalla Suonenjoen KO:ssa kanteenaan lausunut, että sitten kun KO oli 27.5. 1971 julistamallaan, lainvoiman saaneella päätöksellä tuominnut A:n ja hänen vaimonsa, tuolloin Suonenjoen kauppalasta olleen Pirkko A:n avioliiton puretuksi ja uskonut heidän 13.8.1968 syntyneen poikansa Juhan huollon Pirkko A:lle ja Pirkko A oli 1.11.1974 kuollut, KKO oli 9.11.1976 antamallaan päätöksellä määrännyt B:n Juhan holhoojaksi. Juhan, joka asui isänsä luona Rautalammilla, kuitenkin vastustettua muuttamista B:n luokse Muurameen Kuopion lääninhallitus oli 27.7.1977 antamallaan päätöksellä hylännyt B:n sanotun KKO:n päätöksen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen. Sen vuoksi ja kun lisäksi olosuhteet tuon KKO:n päätöksen antamisen jälkeen olivat oleellisesti muuttuneet siten, että Martti A ja tämän entinen puoliso, Terttu A olivat muuttaneet yhteen asumaan ja Juha oli heidän molempien kasvatettavana sekä että heille oli Rautalammilla valmistumassa uusi talo, ja kun Juha edelleenkin tahtoi jäädä Martti A:n luokse, ja koskei muutoinkaan niitä perusteita, joiden nojalla KKO oli mainitun päätöksensä tehnyt, enää ollut, Martti A oli vaatinut, että Juhan huolto uskottaisiin hänelle ja B velvoitettaisiin korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa.

B:n kiistettyä kanteen KO, jolle oli esitetty Rautalammin kunnan holhous- ja sosiaalilautakuntien lausunnot Juhan huollosta, p. 24.1.1978 oli, koskei ollut edes väitetty, että B olisi sopimaton holhoojantoimeen ja koskei jutussa ilmenneiden seikkojen vuoksi voitu pitää Juhan edun mukaisena, että hänen holhouksensa uskottiin Martti A:lle, hylännyt kanteen ja velvoittanut Martti A:n korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut 1 200 markalla.

Itä-Suomen HO, jonka tutkittavaksi Martti A oli saattanut asian p. 29.3.1979 oli tutkinut sen; ja koskei voitu pitää Juhan edun mukaisena, että häntä koskeva holhoustoimi jaettiin siten, että hänen huoltonsa uskottiin Martti A:lle, HO oli jättänyt asian KO:n päätöksen lopputuloksen varaan.

Martti A pyysi lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO ( oikeusneuvokset Heinonen, Takala, Nybergh ja Lehtonen sekä ylimääräinen oikeusneuvos Surakka) p. myönsi muutoksenhakuluvan ja tutki asian. B oli KKO:n 9.11.1976 antamalla päätöksellä määrätty alaikäisen Juhan holhoojaksi. Lapsi oli kuitenkin vastustanut muuttamista isänsä Martti A:n luota Rautalammilta B:n luokse Muurameen. B oli hakenut KKO:n päätöksen täytäntöönpanoa lapsen luovuttamiseksi hänen huostaansa. Itä-Suomen HO 16.6.1978 antamallaan päätöksellä, koska lapsi, joka asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan oli niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voitiin kiinnittää huomiota, vastusti täytäntöönpanoa, hylännyt hakemuksen. Tähän päätökseen B ei ollut hakenut muutosta. Täytäntöönpanon siten estyttyä B toisella paikkakunnalla asuvana ei voinut asianmukaisesti hoitaa lapsen huoltoon liittyviä tehtäviä. Sen vuoksi oli tarpeellista määrätä toinen henkilö hänen sijaansa huolehtimaan niistä. Martti A:n oloista ja lapsen jo kesästä 1975 jatkuneesta hoidosta hänen luonaan esitetty selvitys sekä tilanteen vakiintuminen huomioon ottaen lapsen huollon uskomista Martti A:lle voitiin nykytilanteessa pitää lapsen edun mukaisena. Tämän vuoksi KKO, kumoten alempien oikeuksien päätökset asiassa ja vapauttaen Martti A:n velvollisuudesta suorittaa B:lle oikeudenkäyntikulujen korvausta, harkitsi oikeaksi holhouslain 26 §:n ja 37 §:n 1 momentin nojalla määrätä Martti A:n jo holhoojaksi määrätyn B:n ohella Juhan holhoojaksi sekä jakaa holhoustoimen heidän keskensä siten, että B:lle yksin jäi edelleenkin huolehtiminen lapsen taloudellisista asioista ja Martti A:lle yksin uskottiin lapsen huolto.