KKO 1981 II 135

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1981 II 135. Annettu 20.10.1981.

Kysymys holhoojan tuomitsemisesta holhoustilin tekemisen laiminlyönnin varalta HolhL 53 §:n nojalla asetettuun uhkasakkoon kuuluu yleiselle tuomioistuimelle eikä ulosotonhaltijalle. (2552; H 81/400)

Laukaan kunnan holhouslautakunnan hakemuksesta Äänekosken KO oli 31.10.1979 julistamallaan lainvoiman saaneella päätöksellä holhouslain 51 §:n 1 momentin ja 53 §:n nojalla tuominnut A:n ja B:n, jotka 31.3.1976 oli merkitty neljän alaikäisen lapsensa tilivelvollisiksi holhoojiksi, kummankin holhoustilin tekemättä jättämisestä sakkorangaistukseen sekä velvoittanut heidät kummankin 500 markan sakon uhalla 3 kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta tekemään holhouslautakunnalle tilin holhoustoimestaan ajalta 31.3.1976—31.12.1978.

KO:lle 12. 6. 1980 tekemässään hakemuksessa holhouslautakunta oli ilmoittanut, että A ja B eivät olleet noudattaneet KO:n 31.10.1979 julistamaa päätöstä ja että tilivelvollisuus oli edelleen täyttämättä, ja vaatinut, että A ja B tuomittaisiin heille asetettuun uhkasakkoon ja määrättäisiin riittävän suuren sakon uhalla määräajassa jättämään holhouslautakunnalle tilit lastensa varojen hoidosta.

A:n ja B:n vastustettua vaatimuksia KO oli 12. 6.1980 julistamassaan päätöksessään katsonut, että kysymys siitä, olivatko A ja B täyttäneet KO:n 31. 10.1979 julistamalla ja sittemmin lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä heille määrätyn tilintekovelvollisuuden, sekä vaatimus A:n ja B:n tuomitsemisesta samassa päätöksessä asetettuun uhkasakkoon ja velvoittamisesta ankarammalla uhalla täyttämään tilintekovelvollisuutensa kuuluivat KO: n mainitun päätöksen täytäntöönpanoa koskevina asioina ulosottoviranomaisen käsiteltäviin asioihin. Tämän vuoksi KO oli jättänyt hakemuksen tutkimatta.

KO: n viimeksi julistaman päätöksen saatua lainvoiman holhouslautakunta oli KO:n pöytäkirjanotteen nojalla Keski-Suomen lääninhallitukselle tekemässään hakemuksessa pyytänyt päätöksen täytäntöönpanoa siinä tuomitun uhkasakon perimiseksi.

Lääninhallitus oli 18.3.1981 antamassaan päätöksessä katsonut että asetetun uhkasakon täytäntöönpanoa koskeva asia holhouslain 53 ja 55 §:n säännökset huomioon ottaen kuului yleisen alioikeuden toimivaltaan, ja jättänyt asian toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

KKO:een 22.5.1981 saapuneessa hakemuksessa holhouslautakunta oli todennut, että sekä Äänekosken KO että Keski-Suomen lääninhallitus joista toisen toimivaltaan kyseinen holhousasia kuului olivat jättäneet hakemuksen tutkimatta. Sen vuoksi holhouslautakunta oli pyytänyt että KKO ratkaisisi, oliko asia yleisen tuomioistuimen vai hallintoviranomaisen tutkittava.

KKO ( oikeusneuvokset Leivonen, Salervo, Heinonen, Portin ja Hämäläinen) p. tutki asian ja totesi, että yleinen tuomioistuin on holhousviranomaisena velvollinen valvomaan, että holhooja täyttää velvollisuntensa. Tämän vuoksi sen ratkaiseminen, oliko holhooja täyttänyt tilintekovelvollisuutensa, ei kuulunut ulosotonhaltijalle vaan tuomioistuimelle, jonka käsiteltäväksi kuului siten myös kysymys holhoojan tuomitsemisesta tuomioistuimen holhouslain 53 §:n nojalla holhoustilin tekemisen laiminlyönnin varalta asettamaan uhkasakkoon ja velvoittamisesta ankaramman sakon uhalla täyttämään tilintekovelvollisuutensa. Kun hakemuksessa tarkoitetun asian käsitteleminen näin ollen kuului Äänekosken KO:n toimivaltaan, KKO harkitsi oikeaksi Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, poistaen KO:n 12.6.1980 julistaman päätöksen, määrätä, että KO:n tuli ilmoituksesta ottaa asia käsiteltäväkseen.