KKO 1982 II 181

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1982 II 181. Annettu 10.12.1982.

Holhoojalla oli oikeus tehdä holhottia sitova sopimus, jolla holhotin ilmoitettiin vastiketta vastaan luopuvan isänsä jälkeen tulevasta perinnöstä. (PK 17:1, 2)

Holhoojan antama sitoumus, ettei holhotille vaadita hänen isänsä sukunimeä, ei estä holhottia täysi-ikäiseksi tultuaan IsyysLVL 3 §:n 2 mom:n mukaisesti muuttamasta sukunimeään isän sukunimeksi (1216; S 81/422)

L:n alaikäisen C:n uskottuna miehenä C:n isää A:ta ja äitiä B:tä vastaan ajamasta kanteesta Tyrvään KO p. 31.1.1980 oli lausunut selvitetyksi, että A ja B, viimeksi mainittu alaikäisen C:n holhoojana olivat 25.7.1978 tehdyllä kirjallisella sopimuksella sopineet muun muassa siitä, että A suorittaa C:lle ennakkoperintönä 30 000 markkaa silloin kun tämä täyttää 18 vuotta ja ettei C:llä ole sen jälkeen mitään vaatimuksia A:lta tai hänen kuolinpesältään ja C tunnustaa samalla saaneensa myös lakiosansa ja ilmoittaa, ettei tule vaatimaan itselleen isänsä sukunimeä A.

Sopimus käsitti kuitenkin sopimuksen elossa olevan A:n jäämistöstä, joten sopimusta oli perintökaaren 17 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla pidettävä. pätemättömänä. B:llä alaikäisen lapsensa C:n holhoojana ei ollut muutoinkaan ollut oikeutta tehdä lapsen puolesta sopimusta lapselle A:n jälkeen tulevasta perinnöstä ja lakiosasta tai isyyslain voimaanpanosta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin säännökset huomioonottaen lapsen sukunimestä. Sen vuoksi KO oli julistanut puheena olevan sopimuksen mitättömäksi siltä osin kuin siinä oli sovittu C:lle A:n jälkeen tulevasta perinnöstä ja lakiosasta ja C:n oikeudesta käyttää isänsä sukunimeä A.

Turun HO, jonka tutkittavaksi A oli saattanut jutun, t.13.3.1981 oli jättänyt asian perintökaaren 17 luvun 1 §:n ja isyyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n 2 momentin nojalla KO:n päätöksen varaan.

Pyytäen valituslupaa A haki muutosta HO:n tuomioon. Lupa myönnettiin ja täysi-ikäiseksi tullut C antoi häneltä pyydetyn vastauksen.

KKO (oikeusneuvokset Salervo, Manner, Nybergh ja Hiltunen sekä ylimääräinen oikeusneuvos Roos) t. tutki jutun. Kanteenalaisessa sopimuskirjassa B oli 6.9.1963 syntyneen tyttärensä C:n holhoojana ilmoittanut A:lle heidän yhteisen tyttärensä vastiketta vastaan luopuvan tälle isänsä jälkeen tulevasta perinnöstä. Sanottua sopimusta oli siten pidettävä perintökaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena sallittuna perintösopimuksena. Holhoojana B:llä oli ollut oikeus sopia A:n kanssa kerrotusta perinnöstä luopumisesta. 25.7.1978 tehdyn sopimuksen mukaan C:lle vasta 6.9.1981 maksettava 30000 markan ennakkoperintö ei kuitenkaan ollut kohtuullinen korvaus hänen lakiosastaan. Mainitun lainkohdan nojalla C:llä oli siten tuon sopimuksen jälkeenkin oikeus saada lakiosansa.

B:n holhoojana antama sitoumus, ettei C:lle vaadita hänen isänsä sukunimeä A:ta, ei estänyt C:tä, jonka sukunimeksi oli äidin ilmoituksen mukaan 27.3.1981 muutettu A, täysi-ikäiseksi tultuaan itse päättämästä sukunimestään eikä siten myöskään isyyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisesti pitämästä A:n sukunimeä.

Näillä perusteilla KKO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa HO:n tuomion lopputulosta.