KKO 1984 II 204

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1984 II 204. Annettu 21.11.1984.

Virkaholhooja määrättiin holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa ann. lain 1 ja 9 §:n sekä HolhL 17 §:n nojalla suostumuksettaan uskotuksi mieheksi. (2646; S 84/591)

Kuopion RO p. 14.11.1983 oli Kuopion kaupungin holhouslautakunnan hakemuksesta holhouslain 66 §:n nojalla määrännyt Kuopion kaupungin virkaholhoojan uskottuna miehenä hoitamaan eläkeläisen Yrjö H:n omaisuutta ja muita varallisuusasioita, koska H oli esitetyn lääkärinlausunnon mukaan pitkäaikaisen sairautensa takia kykenemätön hoitamaan itse taloudellisia asioitaan eikä ollut syytä panna häntä holhouksenalaiseksi ja kun hän oli itse uskottua miestä pyytänyt eikä sitä ollut muuten sopivasti saatavissa hänelle.

Virkaholhooja oli saattanut asian HO:n tutkittavaksi vaatien RO:n päätöksen kumoamista, koska virkaholhoojaa ei voitu suostumuksettaan määrätä uskotun miehen tehtävään, tai ainakin uskotun miehen määräyksen rajoittamista koskemaan tiettyä tehtävää tai aikaa.

Itå-Suomen HO p. 17.4.1984 oli lausunut, että holhouslain 27 §:n, sellaisena kuin se oli 8.4.1983 annetussa, 1.1.1984 voimaan tulleessa laissa, ja 70 §:n 2 momentin nojalla uskotuksi mieheksi voitiin määrätä ainoastaan henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetussa laissa ei ollut säännöstä siitä, että uskotun miehen määräys voitaisiin antaa virkaholhoojalle nimeämättä uskotuksi mieheksi määrättävää henkilöä tai että virkaholhooja sanotun viran haltijana henkilökohtaisesti olisi velvollinen suostumaan uskotun miehen tehtävään. RO ei näin ollen olisi saanut antaa sanottua uskotun miehen määräystä virkaholhoojalle. Sen vuoksi HO oli, kumoten RO:n päätöksen, vapauttanut Kuopion kaupungin virkaholhoojan tuosta tehtävästä ja palauttanut asian RO:een.

Korkein oikeus

Kuopion kaupungin holhouslautakunta pyysi valituslupaa ja haki muutosta HO:n päätökseen vaatien HO:n päätöksen kumoamista ja RO:n päätöksen vahvistamista. Valituslupa myönnettiin. Virkaholhooja ei antanut pyydettyä vastausta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perusteet

RO:n mainitsemien perustelujen lisäksi KKO toteaa, että holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 9 §:n mukaan virkaholhooja ei saa kieltäytyä tuossa laissa tarkoitetusta holhoojantoimesta. Hänen suostumustaan sanottuun tehtävään ei siis tarvita. Holhoojamääräys on annettava virkaholhoojalle eikä viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Uskotun miehen tehtävä käsittää samojen tehtävien hoitamista kuin holhoojan toimi, mutta rajoitetussa laajuudessa. Sen vuoksi uskotun miehen tehtävään ei tarvita virkaholhoojan suostumusta.

Lainkohdat

Holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 1 ja 9 § sekä holhouslain 17 §, sellaisena kuin se on holhouslain muuttamisesta 8.4 1983 annetussa laissa, ja mainitun lain voimaantulosäännöksen 4 mom.

Päätöslauselma

HO:n päätös kumotaan ja asia jätetään RO:n päätöksen lopputuloksen varaan.

Ratkaisuun osallistuivat oikeusneuvokset Leivonen, Jalanko, Portin, Nybergh ja Ketola.