KKO 1985 II 18

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1985 II 18

Holhouslaki—Holhoojan ja holhotin väliset oikeustoimet — Lahja — Lahjoituksen täyttäminen

Isä oli myydessään irtainta omaisuutta sopinut ostajien kanssa, että kauppahinta oli suoritettava hänen alaikäiselle pojalleen, ja samassa tilaisuudessa laaditussa lahjakirjassa ilmoittanut, että kauppahinta tulisi pojalle lahjana. Lahjoitus oli lahjanlupauslato 3 §:n 2 momentin mukaan täytetty isän ilmoituksella ostajille kauppahintasaatavan luovuttamisesta pojalle. Vrt. KKO 1958 II 72

Tuomio 18.2.1985 (N: o 2970/84, S 84/155)

Kanne Pyhäjoen kihlakunnanoikeudessa

Arja Kaarina Patokoski on Heikki Tapani Patokoskea vastaan ajamassaan kanteessa kertonut, että hänen miehensä, Siikajoelta ollut nosturinkuljettaja Esko Tapani Patokoski oli 22.11.1977 päivätyllä lahjakirjalla lahjoittanut puolisoiden 24.1.1977 syntyneelle pojalle Heikki Tapani Patokoskelle ne rahavarat 25.000 markkaa, jotka samana päivänä tehdyllä kauppakirjalla Esko Tapani Patokosken ja hänen vanhempiensa välillä oli sovittu maksettaviksi Heikki Tapani Patokosken erilliselle tilille Siikajoen Osuuspankkiin. Lahjakirjassa oli lisäksi määrätty, että niin kauan kuin poika oli alaikäinen, oli varojen hallinta oleva Esko Tapani Patokosken sisarella Sirkka-Liisa Patokoskella, jonka oli pojan tultua täysivaltaiseksi luovutettava ne hänelle. Heikki Tapani Patokoskelle ei ollut määrätty lahjoitusta varten uskottua miestä eikä Arja Kaarina Patokoski ollut edustanut poikaa lahjoituksessa. Esko Tapani Patokoski oli kuollut 1.1.1978 ennen kuin rahavarat oli talletettu Heikki Tapani Patokosken tilille. Tämän vuoksi ja kun lahjoitusta ei myöhemminkään ollut missään vaiheessa virallistettu, Arja Kaarina Patokoski on vaatinut, että lahjoitus julistetaan mitattomaksi.

Vastine

Marianne Salonen on Heikki Tapani Patokosken uskottuna miehenä kiistänyt kanteen perusteeltaan. Kysymyksessä olevassa oikeustoimessa ei tarvittu uskottua miestä ja lahjoitus oli tullut lopulliseksi, kun lahjoitetut varat oli talletettu Heikki Tapani Patokosken pankkitilille.

Väliintulo

Sirkka-Liisa Patokoski on vedoten varojen hoitoa koskevaan lahjakirjan määräykseen ilmoittautunut väliintulijaksi ja yhtynyt siihen, mitä Heikki Tapani Patokosken puolesta on esitetty. Sirkka-Liisa Patokoski on lisäksi vaatinut Arja Kaarina Patokosken velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Kihlakunnanoikeuden päätös 19.10.1982

Kihlakunnanoikeus on suostuttuaan Sirkka-Liisa Patokosken pyyntöon esiintyä sivuväliintulijana lausunut selvitetyksi, että Esko Tapani Patokoski oli 22.11.1977 päivätyllä kauppakirjalla myynyt vanhemmilleen erinäistä irtainta omaisuutta yhteensä 25.000 markan kauppahinnasta. Kauppaehtojen mukaan kauppahinta tuli suorittaa siten, että puolet siitä oli maksettava vuoden 1978 ja toinen puoli vuoden 1979 loppuun mennessä Heikki Tapani Patokosken erikseen avattavalle tilille Siikajoen Osuuspankkiin. Esko Tapani Patokoski oli kaupantekopäivänä allekirjoittamallaan lahjakirjalla ilmoittanut lahjoittavansa Heikki Tapani Patokoskelle ne rahavarat, jotka kauppakirjalla oli sovittu maksettaviksi tämän tilille. Varojen hallinta oli määrätty olemaan Sirkka-Liisa Patokoskella niin kauan kuin Heikki Tapani Patokoski oli alaikäinen. Sirkka-Liisa Patokosken oli luovutettava rahat Heikki Tapani Patokoskelle tämän tultua täysi-ikäiseksi ja tehtävä hänelle tili toimistaan rahojen haltijana. Lahjakirjassa Sirkka-Liisa Patokoski oli ilmoittanut suostuvansa tehtävään ja sitoutunut täyttämään lahjakirjan ehdot. Kauppahinta oli kauppaehtojen mukaisesti talletettu Siikajoen Osuuspankkiin Heikki Tapani Patokosken nimellä.

Kihlakunnanoikeus on katsonut, että lahjoitus oli täyttynyt, kun kauppasumma oli talletettu pankkiin Heikki Tapani Patokosken nimeen Esko Tapani Patokosken pidättämättä itselleen määräysoikeutta talletettuihin varoihin ja pankin vastaanotettua varat lahjan saajan lukuun. Näin ollen lahjoituksen täyttymiseen ei ollut tarvittu erillistä lahjakirjaa eikä myöskään alaikäiselle määrättyä uskottua miestä vastaanottamaan lahja alaikäisen puolesta. Tämän vuoksi kihlakunnanoikeus on lahjanlupauslain 4 §:n nojalla hylännyt kanteen. Kihlakunnanoikeus on lisäksi hylännyt Sirkka-Liisa Patokosken vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta lakiin perustumattomana.

Vaasan hovioikeuden tuomio 8.12.1983

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi Arja Kaarina ja Sirkka-Liisa Patokoski olivat saattaneet jutun, Sirkka-Liisa Patokoski siltä osin kuin hänen oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa oli hylätty, on todennut, että Esko Tapani Patokoski oli allekirjoitettuaan kauppa- ja lahjakirjat kuollut 1.1.1978. Kauppahinta oli talletettu lahjakirjassa tarkoitetulla tavalla pankkiin kahdessa erässä, ensimmäinen erä kuitenkin vasta vuoden 1978 loppupuolella ja toinen erä vasta vuonna 1979. Koska Heikki Tapani Patokoskelle tehty lahjoitus ei ollut ehtinyt lahjanlupauslain 4 §:n mukaisesti täyttyä ennen lahjanantajan kuolemaa ja kun lupaustointa mainitusta lahjasta ei ollut, ottaen huomioon, ettei uskottu mies ollut ottanut sitoumuskirjaa alaikäisen Heikki Tapani Patokosken puolesta vastaan, tehty myöskään lahjanlupauslain 1 §:ssä säädetyllä tavalla, eikä se näin ollen sitonut Esko Tapani Patokosken kuolinpesää, hovioikeus on näillä ja muutoin kihlakunnanoikeuden mainitsemilla perusteilla kumonnut kihlakunnanoikeuden päätöksen ja hyväksyen Arja Kaarina Patokosken kanteen julistanut kysymyksessä olevalla lahjakirjalla Heikki Tapani Patokoskelle annettavaksi tarkoitetun lahjoituksen pätemättömäksi. Jutun näin päättyessä Sirkka-Liisa Patokoski sai itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan jutussa.

Vaatimukset, valitusluvan myöntäminen ja vatitoimi

Marianne Salonen Heikki Tapani Patokosken uskottuna miehenä ja Sirkka-Liisa Patokoski ovat pyytäneet valituslupaa sekä vaatineet hovioikeuden tuomion kumoamista ja Arja Kaarina Patokosken kanteen hylkäämistä. Sirkka-Liisa Patokoski on lisäksi vaatinut Arja Kaarina Patokosken velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa jutussa. Valituslupa on myönnetty 20.3.1984. Arja Kaarina Patokoski on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

(oikeusneuvokset Jalanko, Heinonen, Portin, Hiltunen ja Ketola)

Perustelut

Kysymyksessä olevan kauppakirjan ehto kauppahinnan suorittamisesta Heikki Tapani Patokosken tilille ja siihen liittyvät lahjakirjan määräykset käsittävät Esko Tapani Patokosken ilmoituksen ostajina olleille vanhemmilleen kauppahintasaatavan luovuttamisesta lahjoitus

tarkoituksin Heikki Tapani Patokoskelle. Lahjoitus on siten lahjanlupauslain 3 §:n 2 momentin mukaan täytetty.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomio kumotaan ja Arja Kaarina Patokosken kanne hylätään. Asian laadun vuoksi Sirkka-Liisa Patokoski saa pitää jutussa olleet kulunsa vahinkonaan.