KKO 1985 II 149

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1985 II 149

Holhouslaki — Uskottu mies — Testamentti — Testamentin toimeenpanija

Testamentin tekijä oli testamentannut omaisuutensa alaikäisille lapsilleen mm. määräyksin, että nämä saivat omaisuuden vapaasti käytettäväkseen vasta täytettyään 25 vuotta. Testamentin mukaan A oli sen toimeenpanija ja hänet oli määrättävä lasten uskotuksi mieheksi kaikissa perintöön liittyvissä asioissa.

A pyysi, että hänet testamentin mukaisesti määrättäisiin alaikäisten lasten uskotuksi mieheksi. Hakemus hylättiin,

— kun A:lla testamentin toimeenpanijana oli oikeus pitää hallinnassaan kunkin perillisen perintöosuus kunnes asianomainen täytti 25 vuotta eikä A siten tarvinnut uskotun miehen määräystä omaisuuden hoitamiseen ja

—kun pesän hallinta saattoi vaatia myös sellaisten oikeustoimien suorittamista, joihin tarvittiin testamentin saajien suostumus, ja kun näiden edun huomioon ottaminen sen vuoksi vaati, ettei A:ta määrätty heidän uskotuksi miehekseen. (Ään.)

Päätös 4.10.1985 (N:o 3743/84, 5 84/786)

Varanotaari Maarit Pirjo-Riitta Sintonen on Turun raastuvanoikeudessa pyytänyt, että hänet määrättäisiin 14.9.1983 kuolleen veljensä, Turusta olleen toimitusjohtajan Jarmo Heikki-Kai Uolevi Laaksosen alaikäisten lasten Jussi Matias, Ville Markus ja Heikki Hermanni Laaksosen uskotuksi mieheksi valvomaan heidän etuaan ja oikeuttaan kaikissa heidän isänsä jäämistöön liittyvissä asioissa ja hoitamaan tämän omaisuutta.

Raastuvanoikeus on Marja Kaarina Laaksosta kuultuaan 11.10.1983 julistamassaan päätöksessä havainnut, että Jarmo Heikki-Kai Uolevi Laaksonen oli 8.2.1980 päivätyssä testamentissaan, jonka mukaan hänen omaisuutensa oli menevä hänen rintaperillisilleen, määrännyt Sintosen testamentin toimeenpanijaksi ja samalla lausunut, että Sintonen oli määrättävä tuomioistuimessa Laaksosen alaikäisten lasten uskotuksi mieheksi hoitamaan kaikkia perintöön liittyviä asioita, minkä testamentin Sintonen oli sen toimeenpanijana valvonut. Kun Jarmo Heikki-Kai Uolevi Laaksosen kuolinpesää testamentin toimeenpanijana ainakin siltä osin lainvoimaisen testamentin nojalla hallitsevan Sintosen ja sanottujen alaikäisten edut Sintosen asema kuolinpesässä huomioon ottaen sekä siihen nähden, mitä tuon testamentin sisällöstä ja testamentintekijän tarkoituksesta oli esitetty, saattoivat joutua ristiriitaan, raastuvanoikeus on perintökaaren 19 luvun 21 §:n säännökset huomioon ottaen katsonut, ettei Sintosta näissä olosuhteissa voitu määrätä hakemuksen tarkoittamaan uskotun miehen tehtävään. Sen vuoksi raastuvanoikeus on hylännyt hakemuksen.

Turun hovioikeus, jonka tutkittavaksi Sintonen oli valittamalla saattanut asian, on päätöksessään 8.6.1984 katsonut, ettei ollut syytä muuttaa raastuvanoikeuden päätöstä.

Vaatimukset, valitusluvan myöntäminen ja välitoimi

Sintonen on pyytänyt valituslupaa ja muutoksenhakemuksessaan vaatinut, että hänet raastuvanoikeudessa esittämänsä hakemuksen mukaisesti määrätään mainittujen alaikäisten lasten uskotuksi mieheksi.

Sintoselle on myönnetty valituslupa 12.10.1984. Marja Kaarina Laaksonen on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

(oikeusneuvokset Salervo, Saarni-Rytkölä ja Nikkarinen)

Perustelut

Kysymyksessä olevan testamentin mukaan Jarmo Heikki-Kai Uolevi Laaksosen omaisuus on menevä täysin omistusoikeuksin pääluvun mukaisesti rintaperillisille, "kuitenkin niin, että vasta heidän täytettyään kahdeksantoista vuotta saavat he käyttää omaisuuden korkoa ja tuottoa kahdenkymmenenviidenvuoden ikään asti, minkä jälkeen he kukin saavat käyttää omaisuuttaan vapaasti". Kun Sintonen on testamentissa määrätty sen toimeenpanijaksi, hänellä on tuon tehtävän perusteella oikeus pitää hallinnassaan kunkin perillisen perintöosuus, kunnes asianomainen täyttää 25 vuotta. Sintonen ei näin ollen tarvitse uskotun miehen määräystä omaisuuden hoitamiseen.

Sintosella testamentin toimeenpanijana on perintökaaren 19 luvun 21 §:n mukaan sama valtuus kuin pesänselvittäjällä. On oletettavissa, että pesän hallinta ja osuuksien tuoton turvaaminen vaativat myös sellaisten oikeustoimien suorittamista, joihin tarvitaan testamentin saajien suostumus. Heidän etunsa huomioon ottaminen vaatii, ettei testamentin toimeenpanijaa määrätä heidän uskotuksi miehekseen.

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöksen lopputulos jätetään pysyväksi.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot

Oikeusneuvos Ketola: Puheena oleva testamentti on Sintosen määräämistä testamentin toimeenpanijaksi koskevalta osalta saanut lainvoiman. Hänellä on siten eri määräyksettä perintökaaren 19 luvun 21 §:ssä tarkoitettu pesänselvittäjän valtuus. Harkitessani, onko Sintonen määrättävä uskottuna miehenä hoitamaan alaikäisten omaisuutta sen jälkeen kun hänen pesänselvitykseen liittyvät toimensa ovat päättyneet, katson, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia syitä, joiden johdosta testamentin uskottua miestä koskevasta määräyksestä olisi poikettava.

Sikäli kuin kysymys on uskotun miehen määräämisestä Jarmo Heikki-Kai Uolevi Laaksosen jälkeen toimitettavaa perinnönjakoa ja sitä edeltävien jäämistöön liittyvien asioiden hoitamista varten jätän hovioikeuden päätöksen lopputuloksen pysyväksi. Muulta osin kumoan alempien oikeuksien päätökset ja määrään Sintosen holhouslain 65 §:n 2 momentin nojalla sanotun perinnönjaon saatua lainvoiman hoitamaan tilintekovelvollisuuksin Jussi Matias, Ville Markus ja Heikki Hermanni Laaksoselle isänsä jälkeen tulevaa omaisuutta.

Oikeusneuvos Ådahl: Olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Ketola.