KKO 1989:55

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO l989:55

(28.4.1989, 1251, S 88/1072)

Vajaavaltainen — Perinnönjako — Holhoustuomioistuimen lupa

Holhooja oli alaikäisten lastensa puolesta tehnyt perinnönjaossa sopimuksen, jolla hän luovutti lastensa osuudet kuolinpesään kuuluneista maa- ja metsätalouskiinteistöistä eräälle toiselle osakkaalle tämän pesän ulkopuolisilla varoilla maksamaa rahakorvausta vastaan. Pesänjakaja hyväksyi perintökaaren 23 luvun 7 §:n nojalla sopimuksen lasten edun mukaisena. Kun kysymyksessä oli vastikkeellinen kiinteistön luovutus, oli siihen holhouslain 39 §:n 1 kohdan mukaan saatava holhousoikeuden lupa. (Ään.)

Asian käsittely Kajaanin tuomiokunnan arkistossa

Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen olivat 7.10.1987 Kajaanin tuomiokuntaan kuuluvan Kajaanin käräjäkunnan arkistokäsittelyssä esittäneet, että Erkki Jaakko Säkkinen ja hänen edesmennyt puolisonsa Martta Eliina Säkkinen, jotka oli vihitty avioliittoon 21.7.1940 ja joilla oli ollut avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen, olivat sanotussa avioliitossa ollessaan saaneet omistukseensa yhteisesti Simolan tilan RN:o 3:58, Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylässä, kumpikin erikseen puolet Nikulan tilasta RN:o 34:5, sanotun kunnan Melalahden kylässä, ja Martta Eliina Säkkinen yksin Puolivälin tilan RN:o 109:1, Ristijärven kunnan Ristijärven kylässä.

Martta Eliina Säkkisen, joka oli kuollut 3.11.1984, kuolinpesän osakkaita olivat olleet leski Erkki Jaakko Säkkinen ja lapset Pertti Simo Juhani, Kari Seppo Kalervo, Senja Martta Maria ja Jari Silvo Tapio Säkkinen sekä Salme Kaino Kaarina Martikainen sekä lapsenlapset 25.7.1980 syntynyt Annastiina ja 25.7.1981 syntynyt Maija Lotta Emilia Säkkinen. Mainituista osakkaista Kari Seppo Kalervo, Senja Martta Maria ja Jari Silvo Tapio Säkkinen sekä Martikainen olivat myyneet osuutensa sanotusta kuolinpesästä Pertti Simo Juhani Säkkiselle, Kari Seppo Kalervo ja Senja Martta Maria Säkkinen 25.5.1985, Jari Silvo Tapio Säkkinen 27.5.1985 ja Martikainen 12.8.1985. Sanottujen luovutusten jälkeen kuolinpesän osakkaiksi jääneet Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen sekä vajaavaltaisten Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen lakimääräinen holhooja Sirkka Liisa Säkkinen olivat sopineet osituksen ja perinnönjaon toimitettavaksi sanotussa kuolinpesässä paheena olevien tilojen osalta siten, että Erkki Jaakko Säkkinen sai osituksessa pitää omistamansa osuudet eli puolet sanotuista Simolan ja Nikulan tiloista sekä tuli saamaan avio-oikeuden perusteella puolet sanotusta Puolivälin tilasta ja että Pertti Simo Juhani Säkkinen tuli saamaan perinnönjaossa Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen osuudet mainituista tiloista maksamalla niistä Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkiselle kummallekin erikseen kuolinpesään kuulumattomista varoista 18.750 markkaa, jolloin Pertti Simo Juhani Säkkisen kustakin tilasta omistama osaus tuli olemaan kaikkiaan puolet. Kajaanin tuomiokunnan kihlakunnantuomarin 25.3.1987 sanottuun kuolinpesään osituksen ja perinnönjaon toimittajaksi määräämä pesänjakaja oli 28.4.1987 vahvistanut kerrotun sopimuksen, katsoen sen vajaavaltaisten pesänosakkaiden edun mukaiseksi, ositukseksi ja perinnönjaoksi Martta Eliina Säkkisen jälkeen.

Sen vuoksi Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen olivat pyytäneet, että heille myönnettäisiin lainhuuto, Erkki Jaakko Säkkiselle puoleen Puolivälin tilasta ja Pertti Simo Juhani Säkkiselle puoleen Simolan, Nikulan ja Puolivälin tiloista.

Käräjätuomarin arkistokäsittelyssä 7.10.1987 tekemä päätös

Lainhuutohakemuksen yhtenä perusteena oleva saanto eli 3.11.1984 kuolleen Martta Eliina Säkkisen jälkeen tehty osittainen perinnönjako sisälsi kiinteistönkaupan, missä Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkiselle jaon kohteena olevista Simola nimisestä tilasta RN:o 3:58, Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylässä, Nikula nimisestä tilasta RN:o 34:5, Paltamon kunnan Melalahden kylässä ja Puoliväli nimisestä tilasta RN:o 109:1, Ristijärven kunnan Ristijärven kylässä, kummallekin erikseen maksettavaksi sovittu 18.750 markan suuruinen rahasumma maksettiin jakoon eli pesään kuulumattomista varoista. Tosiasiallisesti suoritettu osittainen perinnönjako sisälsi vastikkeellisen kiinteistön luovutuksen, johon holhousluin 39 §:n mukaan oli vajaavaltaisten Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen osalta hankittava holhousoikeuden suostumus. Tämän vuoksi ja kun perintökaaren pesänjakajaa koskevilla säännöksillä ei ollut tarkoitettu korvata holhouslain 39 §:n edellyttämää holhousoikeuden suostumusta vajaavaltaisen ollessa kiinteistön luovuttajana ja kun pesänjakajan toimivalta rajoittui vain jaettavaan pesään kuuluviin varoihin ja velkoihin ja koska hakijat olivat ilmoittaneet, etteivät he tulleet käräjätuomarin vaatimaa holhousoikeuden lupaa hankkimaan, ja pyytäneet päätöstä asiassa, käräjätuomari on holhouslain 39 §:n ja lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain 4 §:n 1 momentin ja 8 §:n 1 momentin nojalla hylännyt hakemuksen.

Itä-Suomen hovioikeuden päätös 21.7.1988

Hovioikeus, jonne Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen olivat valittaneet, on lausunut, että asiakirjat joiden perusteella Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen olivat hakeneet lainhuutoa, olivat olleet niin laaditut kuin laki säätää eikä muutoinkaan ollut ollut ilmeistä, ettei saanto olisi ollut laillinen.

Käräjätuomarin ei näin ollen olisi pitänyt hylätä lainhuutohakemusta varaamatta Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkiselle tilaisuutta esittää selvitystä siitä, että kysymyksessä olevasta käräjätuomarin ratkaisusta ilmenevään pesänjakajan 28.4.1987 vahvistamaan luovutustoimeen oli vajaavaltaisten Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen osalta hankittu holhouslain 39 §:ssä säädetyin tavoin oikeuden lupa.

Tämän vuoksi hovioikeus on kumonnut ja poistanut käräjätuomarin päätöksen ja palauttanut asian käräjätuomarille, jonka tuli ilmoituksesta ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen ja siinä laillisesti menetellä.

Lainkohdat

Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta 4 § momentti, 7 §, 8 § 2 momentti, 11 §

Laki lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelystä tuomiokunnan arkistossa 5 § 1 momentti

Holhouslaki 39 § 1 kohta

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkiselle on myönnetty valituslupa 5.10.1988. Valituksessaan Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen ovat vaatineet Korkeinta oikeutta toteamaan, ettei pesänjakajan toimittamaan perinnönjakoon enää tarvita vajaavaltaisten pesänosakkaiden osalta holhouslain 39 §:n tarkoittamaa lupaa, ja ottamaan lainhuudatusta koskevan hakemuksen välittömästi tutkittavakseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 28.4.1989

Perustelut

Sirkka Liisa Säkkinen on alaikäisten lastensa Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen puolesta perinnönjaossa luovuttanut lastensa osuudet kuolinpesään kuuluvista maa- ja metsätalouskiinteistöistä kuolinpesän osakkaalle Pertti Simo Juhani Säkkiselle tämän maksamaa pesän ulkopuolista rahakorvausta vastaan. Kysymyksessä on siten vastikkeellinen kiinteistön luovutus. Vaikka pesänjakaja on hyväksynyt sopimuksen lasten edun mukaisena, luovutukseen oli holhouslain 39 §:n 1 kohdan mukaan saatava holhousoikeuden lupa.

Päätöslauselma

Juttu jätetään hovioikeuden päätöksen lopputuloksen varaan.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Ådahl, Mörä (eri mieltä), Lehtonen, af Hällström ja Rintala

Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Virkaa toimittava nuorempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen:

Ehdotus perusteluiksi: Sirkka Liisa Säkkinen on alaikäisten lastensa Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen puolesta tehnyt kyseessä olevassa perinnönjaossa sopimuksen, jolla hän on luovuttanut lastensa osuudet kuolinpesään kuuluvista maa- ja metsätalouskiinteistöistä toiselle osakkaalle Pertti Simo Juhani Säkkiselle tämän maksaessa pesän ulkopuolista rahakorvausta vastaan. Koska oikeuden määräämä pesänjakaja, jonka tehtäviin perintökaaren 23 luvun 7 §:n mukaan kuuluu vajaavaltaisen edun valvominen, on hyväksynyt kyseisen perinnönjakosopimuksen alaikäisten edun mukaisena, ei sopimus ollakseen pätevä tarvitse enää holhouslain 39 §:n 1 kohdan tarkoittamaa holhoustuomioistuimen lupaa.

Päätöslauselmaehdotus: Juttu palautettaneen Kajaanin tuomiokunnan käräjätuomarille Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkisen lainhuutoa koskevan hakemuksen ratkaisemista varten.

Oikeusneuvos Mörä: Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen sekä vajaavaltaisten Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen holhooja Sirkka Liisa Säkkinen ovat pesänjakajan läsnä ollessa 28.4.1987 sopineet Martta Eliina Säkkisen jälkeen toimitettavasta osituksesta ja perinnönjaosta muun muassa siten, että Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkinen, joka sitä ennen oli ostanut Martta Eliina Säkkisen täysivaltaisten perillisten osuudet Martta Eliina Säkkisen kuolinpesästä, saivat kumpikin puolet Simolan, Nikulan ja Puolivälin tiloista ja että Pertti Simo Juhani Säkkinen suoritti Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkiselle kumpaisellekin erikseen 18.750 markkaa. Pesänjakaja on, katsoen sopimuksen Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen edun mukaiseksi, mainittuna päivänä perintökaaren 23 luvun 7 §:n nojalla toimittanut jaon sopimuksen mukaisesti. Katson että jaon voimaantulon edellytyksenä ei ole, että holhoustuomioistuin hyväksyisi sen Annastiina ja Maija Lotta Emilia Säkkisen osalta. Käräjätuomari ei siten olisi saanut mainitsemallaan perusteella hylätä Erkki Jaakko ja Pertti Simo Juhani Säkkisen lainhuutohakemuksia. Palautan sen vuoksi hakemukset Kajaanin tuomiokunnan kansliassa asianmukaisessa järjestyksessä uudelleen käsiteltäviksi.