KKO 1994:112

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1994:112

(4.11.1994, 4095, S 93/1 303)

Holhous-Virkaholhooja-Muutoksenhaku-Oikeudenkäyntiasiamies -Esteellisyys

Henkilöllä, jonka kunnallinen lautakunta oli valinnut virkaholhoojan virkaan, ei ollut oikeutta valittaa holhoustuomioistuimen päätöksestä, jolla sille alistettu nimitysratkaisu oli jätetty vahvistamatta.

Kunnallisessa lautakunnassa asian esittelijänä toiminut viranhaltija ei ollut oikeutettu toimimaan samassa asiassa asianosaisen asiamiehenä. (Ään.)

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Kuopion kaupungin oikeusapulautakunnan vahvistettavaksi alistettu päätös. Oikeusapulautakunta on päätöksellään 30.12.1992 täyttänyt perustetun uuden virkaholhoojan viran ja alistanut päätöksen Kuopion raastuvanoikeuden vahvistettavaksi.

Kuopion raastuvanoikeuden päätös 26.2.1992

Raastuvanoikeus totesi, että oikeusapulautakunta oli 11.1.1993 lakkautettu ja sen tehtävät siirretty Kuopion kaupungin holhouslautakunnalle. Raastuvanoikeus lausui, että lausunnonantajana toimiessaan holhouslautakunta oli yksimielisesti ja kantaansa perustellen esittänyt virkaholhoojan virkaan valittavaksi toisen henkilön kuin oikeusapulautakunta oli äänestyksen jälkeen ja perusteluja esittämättä virkaan valinnut. Raastuvanoikeus katsoi, että se ei pelkästään asiakirjojen perusteella voinut yhtä hyvin kuin holhouslautakunta käytännön holhousasioiden hoidossa saamansa tuntemuksen ja erityisasiantuntemuksen nojalla arvioida hakijoiden kykyä ja taitoa asianmukaisesti hoitaa virkaholhoojan tehtäviä. Näillä perusteilla raastuvanoikeus kumosi oikeusapulautakunnan päätöksen ja siirsi virkaholhoojan vaalin Kuopion kaupungin holhouslautakunnan tehtäväksi.

Itä-Suomen hovioikeuden päätös 11.6.1993

Oikeusapulautakunnan virkaholhoojan virkaan valitsema Leena Marjatta Niemelä valitti päätöksestä raastuvanoikeuden antaman valitusosoituksen mukaisesti hovioikeuteen. Hovioikeus jätti Niemelän valituksen kunnallislain 137 §:n 3 momentista ilmenevän periaatteen nojalla tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Jokinen, Heino ja Kyllönen. Esittelijä Riitta Makkonen.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa Valituslupa on myönnetty.

Koska Niemelän avustajana toiminut johtava yleinen oikeusavustaja oli toiminut oikeusapulautakunnan esittelevänä hallintovirkamiehenä ja pöytäkirjanpitäjänä eikä siten oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3§:n 3 momentin mukaan saanut olla Niemelän avustajana tässä asiassa, Korkein oikeus on varannut Niemelälle tilaisuuden esteettömän asiamiehen käyttämiseen.

Esteettömän asiamiehen välityksin toimittamassaan valituksessa Niemelä on vaatinut, että hovioikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hovioikeus on jättänyt hänen valituksensa tutkimatta. Lisäksi Niemelä on vaatinut, että raastuvanoikeuden päätös kumotaan ja oikeusapulautakunnan 30.12.1992 tekemä päätös virkaholhoojan viran täyttämisestä vahvistetaan.

Kuopion kaupungin holhouslautakunta on vastannut valitukseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 4.11.1994

Perustelut

Kuopion kaupungin oikeusapulautakunta on valinnut perustettuun uuteen virkaholhoojan virkaan Leena Marjatta Niemelän ja alistanut päätöksensä holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti Kuopion raastuvanoikeuden vahvistettavaksi. Raastuvanoikeus on jättänyt vaalin vahvistamatta ja oikeusapulautakunnan päätöksen kumoten siirtänyt vaalin oikeusapulautakunnan sijaan toimivaltaiseksi tulleen holhouslautakunnan tehtäväksi.

Kunnallislain 137 §:n 3 momentin mukaan, milloin alistus on jätetty tutkittavaksi ottamatta tai päätös vahvistamatta, päätöksen tehnyt viranomainen saa valittaa tästä. Raastuvanoikeuden päätös, jolla vaali on palautettu toimivaltaisen alemman viranomaisen uudelleen käsiteltäväksi, ei sisällä ratkaisua virkaholhoojaksi valittavasta henkilöstä eikä Niemelän pätevyydestä tai soveltuvuudesta sanottuun virkaan. Päätös ei loukkaa hänen oikeuttaan siten, että hänellä olisi oikeus hakea siihen muutosta. Niemelällä ei näin ollen ole ollut oikeutta valittaa raastuvanoikeuden päätöksestä.

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Portin (eri mieltä), Tulenheimo-Takki, Taipale, Suhonen ja Pellinen. Esittelijä Pirjo Pohjalainen.

Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Virkaa toimittava nuorempi oikeussihteeri Pohjalainen. Kuopion kaupungin oikeusapulautakunta on ottanut Leena Marjatta Niemelän virkaholhoojan virkaan ja tätä koskeva päätös on holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti alistettu raastuvanoikeuden vahvistettavaksi. Raastuvanoikeus ei ole vahvistanut oikeusapulautakunnan päätöstä vaan kumonnut sen ja siirtänyt vaalin holhouslautakunnan tehtäväksi.

Hovioikeus on jättänyt Niemelän raastuvanoikeuden päätöksestä tekemän valituksen tutkimatta kunnallislain 137§:n 3 momentin nojalla.

Muutoksenhausta alioikeuden ratkaisuun säädetään oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa ja holhousasioissa edelleen holhouslain 74 §:ssä. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 2 §:stä ilmenee, että muutosta saa hakea valittamalla, jollei muutoksenhaku ole erikseen kielletty. Lakiin ei sisälly puheena olevaa tilannetta koskevaa muutoksenhakukieltoa. Raastuvanoikeuden ratkaisu koskee välittömästi Niemelän oikeutta ja hänellä on siten oikeussuojan tarve. Sen vuoksi hovioikeuden ei olisi pitänyt jättää Niemelän valitusta tutkimatta. Viivytyksen välttämiseksi valitus tutkittaneen.

Milloin kunnallisen elimen päätös on alistettava, alistusviranomaisen tulee kunnallislain 137 §:n 1 momentin mukaan vahvistaa päätös, jollei se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene päätöksen tehneen viranomaisen toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastainen eikä myöskään ole epätarkoituksenmukainen. Jotta alistusviranomainen voisi puuttua päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen on oikeuskirjallisuudessa edellytetty, että epätarkoituksenmukaisuus on selvä ja ilmeinen. Ei riitä, että alistusviranomainen on tarkoituksenmukaisuudesta toista mieltä (Hannus - Hallberg, Kunnallislaki, kuudes painos, 1993, s. 560 s.). Tällainen kanta on sopusoinnussa kunnallisen itsehallinnon kanssa.

Raastuvanoikeus ei ole päätöksessään maininnut sellaisia sen toimivaltaan alistusviranomaisena kuuluvia perusteita, joilla se olisi saanut jättää oikeusapulautakunnan päätöksen vahvistamatta.

Hovioikeuden ja raastuvanoikeuden ratkaisut kumottaneen. Kuopion kaupungin oikeusapulautakunnan 30.12.1992 tekemä päätös Niemelän valinnasta Kuopion kaupungin virkaholhoojaksi vahvistettaneen.

Oikeusneuvos Portin: Hyväksyn mietinnön.