Laki holhoustoimesta

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Laki holhoustoimesta (1999/442) 2:11 §

2:11.1 § Jos edunvalvoja on sairauden vuoksi tai 32 §:n 2 tai 3 momentissa mainitusta taikka muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tuomioistuin voi määrätä hänelle sijaisen.

2:11.2 § Sijaiseen sovelletaan, mitä edunvalvojasta tässä laissa säädetään.